Salam hormatly agzalar!
Saýtda surat ýaryşy geçirmekçi dowamlylygy 1 hepde gatnaşmak hukugy herbir agzada bardyr.

Şertleri: Gatnaşmak isleýän agza saýtda baş sahypada Suratalbom bölüminden özüne täze albom döretmeli albomyň ady “Ýaryş üçin” diýip açmaly we içine ýaryşa çykarjak suratlarny ýükläp biler 10 surata çenli, ondan köp bolup bilmez surat ähli görnüşde degişme, durmuşy özi ýagny ähli temada bolup biler we surata agzalar tarapyndan ses berler ýagny “Like” şeýle agza ses berme köpeler we ýaryşyň soňunda alynan ses ähli ýüklän suratlarynyňky goşular hasaplanar we ýeňiji belli ediler!

DÜZGÜN: Ýaryşda düzgün kesgitlenilmedik agza like haýyş edip alyp biler dostlaryndan ýakynlaryndan tapawudy ýok ýada agzalaryň özi goýup biler esasy suratda ses berme köpelse bolýar!

SOWGATLAR!
1-nji ýere saýtda uly gözegçi dereje (moderator)
2-nji ýere 400 ball
3-nji ýere 300 ball
4-nji ýere 250 ball

Bellik: Ýaryş başlady ÜSTÜNLIK

Hormatlamak bilen DURALGA GROUP

Tehnologiýa, ulykazy tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir