Ir säher oýandym. Ýerbe-ýer bar zat. Göýä meñ gözlerim $atlykdan doly. Asmana garadym $eýle päkize, $onda-da göwnüme bir zat kem ýaly. Ýuwundym, ardyndym, garbandym biraz, howlukman ugradym dükana sary. Mähirli görü$dim adamlar bilen, $onda-da göwnüme bir zat kem ýaly. Gezelenje çykdym gözel o:bama, synladym durmu$y, ýodany-ýoly. Durmu$ gyzgalañda, ýol $üweleñde, $onda-da göwnüme bir zat kem ýaly. ...öýlendim, jaý gurdum, ulag edindim. Da$yndan synlasañ, bar zat jem ýaly. Çagalarym oýnap ýörler howluda, $onda-da göwnüme bir zat kem ýaly. Kyblam atam! Käbäm enem!-ezizlem! Sizsiz bu durmu$ym gury gum ýaly. Ne ýa$lykda, ne ömürde many bar, ýürek gamdan doly, kelläm hum ýaly. Bir uly kürsüni eýeläp ýörün, $onda-da göwnüme bir zat kem ýaly!

awtor Perhat Sabirow
+99364290174

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir