men hiçzat edemog-a.. näme üçin günäkär bolýan? -allah tagalla meni ýaradypdyr. oña şükür edýärin. yöne meni näme üçin jähenneme taşlaýar.. meniñ allah tagalla näme ýamanlygym bar, men hiçzat edemog-a.. - hiçzat etmeýänligiñ üçin seni jezalandyrýar.. -nädip? -sen sürüjimi? ulag sürüp bilýärmiñ? -hawa, sürüjilik şahadatnamam bar.. -sürüjiniñ işi näme? ýoly yzarlamak.. ýol çepe aýlansa ulagy çepe gönükdirmeli, ýol saga aýlansa, ulagy saga gönükdirmeli.. howply ýagdaý ýüze çykanda-da tormoza münmeli.. münmeseñ heläkçilige sezewar bolarsyñ. şeyle dälmi? -hawa.. -edil şonuñ ýaly-da, dinimiziñem kadalary bar. azan aýdylanda, namaz okamaly; remezan gelende, oraza tutmaly; zyna, arak ýaly ýagdaýlar ýüze çykanda-da, tormoza basmaly, ýagny, saklanmaly. saklanmasañam jähennem heläkçiligine sezewar bolarsyñ-da..

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir