Iki dost nirädir bir yere baryan eken.ýolda dostlaryñ arasynda dü$üni$mezlik ýüze çykýar.olaryñ biri ganygyzmalyk edip ikinjisine bir $apbat çalýar.dostundan göwni ynjan ki$i $ol ýerde dyz epip,çägäniñ ýüzüne:"$u gün dostum meniñ göwnüme degdi"diyip ýazýar. Birhaýukdan soñra dostlar bir suwdan geçmeli bolýalar.suwdan geçmeli bolýalar.suwa doly girip-girmänkaler,ýanky göwni ynjan dosty batyp baslaýar.beýleki hem ony halas edýär.suwdan aman -sag geçensoñlar,halas edilen ki$i bir da$yñ ýüzüne:"$u gün dostum meni halas etdi"diýip ýazýar. -sen näme üçin göwnüñ galanyny çägä,halas edileniñi bolsa da$a ýazdyñ?-diyip,göwnüne degen we soñra halas eden dosty soraýar. Ol $eyle jogap beripdir: -kimdir birinden göwnúmiz galanda,ony çägä ýazmalydyrys.goý,ony ýeller bozsun!emma kimdir biriniñ bize eden ýag$ylygyny da$lara ýazyp hem bolsa saklamagymyz gerek.esasy zat,özümize edilen ýag$ylygy hiç bir ýeliñ öçürip bilmezligidir.

Meniñ şu yerde G.Ezizowyñ bir gosgysy yadyma dusdi şonam paylasayyn diydim

Dosty näçe söýseň-söýip ýörmeli,
Oňa näçe sepaý etseň az ýaly.
Ýokdyr dostyň gymmady, ýa arzany
Dost dost bolar oňa janyň bermeli.

Ýöne ol janyňy almaz hiç haçan,
Şoň üçin gar gyşda galanny bilseň.
Ýyrtyk jübüsinden işlige gaçan,
Iň soňky otlyçöp dänesi bolsaň
(G.Eziziow)

Perhat Sabirow

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir