salam hormatly doslar! men bugosgyny gaty haladym, sizede yarar diyen umyt bilen paylasayyn diydim. yazmasy kynrak boldy, sebabi gulip yadymy kan yitirdim. Dostlar halys yadadym Sallahlygyn derdinden Tanrym ozun dyndyrgyn Beyle yowus shertinden Den - duslarymyn bary Boldy ishikli oyli Dostlarym yakyp gitdi meni ilkinji soygi. Soydum ikinji gezek Klasdasym Maraly Olam gacyp zut gitdi Komersantmysh barany Sonra ucunji soygim Durdulynyn Chemeni Olam gacdy.... Ejemin paylan guni semeni Seydip elden gidirdim Dostlar huyri melegi Onunam halap baranynyn Kepce yaly enegi Sonam bir gun hat yazdym Gonshyn gyzy Jerene Hatymy gowsur diyip Berdim garry Eneme Enem bilman beripdir Kichi gelin Chemene, Cemenden son gecipdir, Salam hatym Gerege, Gerekden son Nazgule, Nazgulden son Yazgule, Yazgul haty beripdir, Sagymcy gyz Bahara, Baharam myhman bilen ugradypdyr Ahala. Ahaldada sallahlar, Okapdyrlar uyshup-uyshup Haty kim yazan bolsa Tuys shahyr ekei diyisip Bir gun diydim ejeme Kimka menin bagtymy acjak? Gelinligin ustunden Hacan bisme sechjek? Ejem diydi jan oglum Kim gyz senin ashygyn? Ya alaly sagymcy Bahary gyzy Ashyryn Entega yokmus sona sachakly sawcy gelen Wah ejejan soldalmi Hatymy Ahala ugradyp Meni su gune salan Onda alyp bereyin Oban doktor gyzyny Ol dogkor diyyanin Annan arryk gyzymy? Mena ony aljak dal Bir gorsedin on nazini Doktormysyn diyseler Kimka diyyar ozuni. Gowusy Eje alaly Bike dayzan Ajabyn Wah gecen agsam jan oglum Acypdyrlar onun sacagyn. Onda Eje alaly Ashyr agan Tokgosyn Goyaweri jan oglum Ondan Huday saklasyn Gorenokmy onun Kocede bolup yorsuni Arkasyz koynek geyip Gune yakyp gershini Onun yaly bezzatlar Ot getirer suw diysen Sizin yaly sallaha Solar yalyny ow diysen Onda Eje kim menin Bu dunyade geregim Ylalashsan Patdynyn Gyzyny alyp bereyin Seydiyp Ejem ugrady Patdyn gyzy Cecege Gadyrly garsy alyp Patdy diyen Ejeme Gyz geregin cyn bolsa Elli bashi duw diyipdir Ejem cin arkan gaydyp Bir sagatdan son suw diyipdir Suwy icen dessine Ejem gelip essine Oye tarap ylgapdyr Patdy bolsa gyzyna natdim diyip umlapdir Geldi Ejem bir wagtlar Yuzunde yok yakymy Diydim Eje natdin Gurmyn ya tilkimi? Hakk gurdam gursun tilkide Gyzam gursun Patdynyn Indi bolsa solarynka Sonky bolar gitdigimin Soldyr- soldyr kes kellam Ejem oyden cykmady Gaytam syr supur poly yuw Onam mana yukledi Seydip syr supur pol yuw bilen Geziberdim ozumi gynap Ay gunlerem gecip dur Wagt minudyny sanap Ine gunlerin bir guni Kursdashym Sulguni Gordum taze bazarda Ol gyzlaryn gul - guni Diydi senem barmysyn? Sag amanja yormisin ? Diydim menem barynla Yarym yarty yorinle Jak- jak etdi alcak gyz Wahey isin gaydypdyr Mena seni agtykly Bolansynam oydupdim Gaygy etme Kursdashym Tanry bir zat eciler Ine seninem bir gun Parashutyn acylar Mena gaygy edemok Yogsam menem bos diydi Sulgunjemal onda men sana....... Yok aramyz dash diydi Ol nahilli dashmyshyn Beyle diymeda alma-nar Gorenokmy arada Yapdan kici salma bar Sen anyrda men barde Goyalyla mus-musy Wah salmanyn alajy borla Tapylarla koprusi Tapjak bolsan su wagta Bolmadymy cak diydi Ahyry yrdyn yer ceken Hany bare bök diydi Ine seydip oylendim Bile okan gyzyma Goruna bolyan zatlary Gulak goyun yzyna. Bir partada oturup Bile alsagam diplomy Gapdalymda otursada anmandyryn men sony Gaytam bagtymy tapjak diyip Nirani yzlapdyryn Bagtym yanymda ekeni Men bolsa gozlapdirin

Yöne bu degişmedir
Ynanaymañ yone Perhadyñ oylenesi gelendir diyip😀😀

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir