Öňler restoranda köplenç gelin toýlar edilerdi. Sünnet toý, bäbek toý, sadakalar ýaly üýşmekler öýde edilerdi. Restoranda-da ýagdaýy gowy bolanlar ederdi. Meň diýýän wagtlam toý palatalaram ýokdy, tapsaň çadyr palata gurlar, onam tapsaň.

Meň diýjek bolýanym gapyda edip bolýan toýlary gapyňda toý palatasynda etseň gowumy ýa restoranlarda? Mysal üçin şu gün sagat 11:00-dan 16:00-a çenli pylan restoranda, toý merkezinde sadaka ýa bäbek toý, gullukdan gelen sadakasy edýäs diýip aýdylsa gowumy ýa pylanynjy güni pylan uýşmek edýäs, gapymyzda diýip aýdylsa gowumy?

Sorag-jogap, messibet tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir