Seredäý-dä, seredäý-dä,
Eredäý-dä, eredäý-dä meni,
Gara gözüm seredäý-dä.

Seredäý gözlerime,
Köp zada düşünersiñ,
Mendäki bu ýüregimi
Ýaralama gel...
Deñeme meni, öñki soñkularyña,
Gyzykly däl aýtmak geçmişiñ hakda,
Geçen geçdi biz täze durmuşda,
Gel unudaly hemme zady...
(gaýtalamak)

Maña gerek, maña gerek,
Señ söýgüñ maña gerek,
Maña gerek maña.

Ýüregim od alýar,
Bakanda gözleri gözlerime,
Her pursat ýanyña howlugýan,
Ýaralama gel...

Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir