1. Kolumbiýanyň meri, häkimi aýaly bilen futbol görmäge baranda ýalňyşlyk bilen Saranskdan 150 km daşda ýerleşýän Penza şäherindäki oteli bron edipdir, onsoň russiýanyň ýaşaýjysy mugallym Anton Lebedew bulary öýünde myhman kabul etdi. Bu Russiýanyň myhmansöýer halkynyň bardygyny görmek bolýar. Ýa mer bolansoň kabul etdimika ? :D

2. Lionel Messi üstünlige ýetmek üçin oýna gitmäkä ejesi onuň aýagyna topuň suratyny çekipdir. Argentina Nigeriýa oýnundan soň Messi çep aýagynda ejesiniň goýan talismanyny göterýändigini aýtdy. Şonda-da ýeňiş başa barmady.

dowamyny alemjahan.net saytdan okap bilersiniz

Täzelikler, Ashykaydynpir tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir