Meşhur alym ibn Sina öz ömründe 280-den gowrak ylmy iş ýazypdyr.Şolardan 40-dan gowragy lukmançylyga,30-a golaýy tebigy ylymlara,3-si saza,galanlary filosofiýa,pishologiýa we beýlekilere degişlidir.Emma şolardan 160 eser biziň döwrümize gelip ýetipdir.
* * *
Gijelerine howa bulutsyz bolan halatynda Aý şöhle saçýar.Emma bu şöhle Aýyň öz şöhlesi däldir.Çünki,Aýyň öz şöhlesi ýokdur.Ol diňe Günden gelýän şöhläni aýna ýaly yzyna serpikdirýär.Şeýlelikde,ol öz şöhlesi ýaly görünýär.
* * *
Dünýäde iň giň köçe Braziliýada ýerleşýär. Onuň ini 250 metre ýetýär.
* * *
Mehikodaky (Meksika)"Asteka"stadionyna 107 müň tomaşaçy sygýar.1968-nji ýylda gurlan bu stadionyň tomaşaçy orunlarynyň köpüsiniň üsti ýapykdyr.
* * *
Beýik Britaniýaly Gledis Terneriň 75 ýaşynda-da guzy dişi düşmän galypdyr.
* * *
1991-nji ýylda Kanadada palta ýadygärlik dikeldilipdir Onuň agramy 7 tonna deňdir.
* * *
Bathyzda pisse jeňňelligi bbar.Pisse agajy 500,hatda 700 ýyla çenli ýaşaýar.
* * *
Ýaponiýanyň düzümine 3900-den gowrak ada girýär.
* * *
Germaniýada ösýän bägüliň ýaşy 1000-den geçýär.Ol dünýäde iň goja bägül hasaplanýar.

Bilim, Waharman tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir