Hezreti Aly (goý, Alla odan razy bolsun!): ''Men bir gezek: ''Eý Allam! Meni hiç bir adama mätäç etme'' diýenimde, Pygamber alaýhyssalam:
ㅡ Eý, Aly! Hiç haçan beýle diýme, adama mätäç bolmajak adam ýokdur!ㅡ diýdi.
Men:
ㅡ Onda näme diýeýin ㅡ diýip soradym.
Ol:
ㅡ Eý, Allam! Meni adamyñ namardyna mätäç etme ㅡ diýip aýt diýdi.
Men:
ㅡ Adamlaryñ namardyny nähili tanaýyn ㅡ diýip soranymda, ol:
ㅡ Olar sadaka berse minnet edýän, kömek berse diline çolaýan adamlardyr ㅡ diýip jogap berdi.

Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir