Parahat ylgap diýen ýaly göni Çynaryň iş ýerine bardy. Ol mugallymlar otagyna kürsäp girdide göni baryp Çynary gujaklady

Işdeş ýoldaşlarynyň ýanynda özini oňaýsyz diýan Çynar

- bu nä edişiň Parahat, goýber meni

- yok goýbermen

- goýber diýýan

- Çynarym meniň hem kakamy öz kakaň ýaly görermiň

- berýan soragyň dagy nähiläý

- howa ýa ýok diý

- name kakaň menden nagiledimi, menem-ä seniň ejeň kakaňy öz enem atamdan kem görman, şolaň diýeni bilem boldym

- janyma sen,seni almaga geldim, ýör öýe gideli,meni bagyşla, nämäň nameligine duşunman eden işimi geçir

- dur Parahat, mudurden jogap alaýyn,arkaýyn gepleşeli

Ol barmana işdeş ýoldaşlary

- siz gidiberiň Çynar Myradowna,ýoldaşy ýzyndan geldi,diýip özimiz aýdarys mudure

- bolýa sagbolyň, minnetdar,diýdide Parahata garap ýör gideli diýip, bileje mekdepden çykyp gaýdylar

Mekdepden çykanyna mähetdel Çynar

- bu na bolyş saňa name boldy diýip sorady

- hiç zadam bolanok, ýone men seni ýurekden söýýänimi bildim

Çynar ýör ilki lukmana baraly, men onyň nahili ýatyşyn göresim gelýar, diýip Çynaryň garnyna seredip ümledi

Çynar sesin çykarman Parahatyň yzyna düşüberdi.

Olar goşa gumry ýaljak bolyp anyklaýyş we maslahat beriş bölümiň USB- gyna geldiler

Çynar ilkinji barlagdan geçip bolan badyna,lukmanyň

- ekizjeleriň ýatyşy kadaly,ýoldaşynyň suwy norma,duwunjek iki, ýatgyň dartgynlygy beýik, tonysy kadaly,ýurek urşy bar,

duwunjegiň ulylygy 10-11 hepdä deň gelýar, diýip kagyza bellap berdi

Çynar daş çykan badyna Parahat

- meniň oguljygymyň ýagdaýy nahili, ösüşi gowy diýdimi

- o nahili oguljygyň bolýara,

- name gyzjagaz diýdimi,aý oguljygym bolmasa gyzjagazym borda, tapawudy name maňa ikisam gerek

- name ikisam gerek bolsa, lukman hem maňa Parahata ikisam gerek bolaýmasyn diýdide, ola maňa ekiz diýdi

- Nämeeeeeeeee ekiz, aý ýoga, ekizmi,waý, goý-a, ekiz diýdimi,çynyň aýtýamyň ekizmi, çynym diýaýdä

- çynym

- ynanamok

- ynanmasaň bar girde soraý

- garaş:- diýdide atylyp lukmanyň otagyna eline kagyzy alyp girip gitdi.

Baş on minutdan ol gapydan çykanda Parahat doly başga adama öwruldi

Adamyň şatlygy, adamy tutyş ösgertýar ekeni,ol ýerde dälde asmanda uçup barýan ýalydy.

Ýol boýy aýdyp aýdyp, ýolda dukan sowlyp, lukman gök önüm kop iýdir diýdi, diýip gök önüm alyşdyrdy, öýdakiler agzyny suýjetsin diýip suýji köke aldy

Parahatyň guş ýaly uçup öýe gelmesi gelnejesiniň janyna ýakmady

- ony nameüçin getiriň diýip sorady

- gelneje, Çynar meniň gelnim,onyň öýiň içinde öz orny bolmaly, sylanşyk iki taraplaýyndyr,men şu öýde ýaşajak bolsam onyň gownine ýekejäňiz hem degmersiňiz, özäm gelneje Çynara lukmanlar gowredakiň ekiz bäbek diýip aýtdy, gaýtam sen oňa komek et, goltgy ber

- dogry aýtýaň oglym: - diýip Parahatyň ejesi olaň ýanyna geldi

- gelin senem, Çynar bilen bir göz iýen ýaly bolma,seniň şu durmyşda maşgalaň doly bolmagyna şo gyz sebap boldy, ýagşylygy bil,Allaň onyň ýagdaýyn gorup ekiz çaga ýolandyr,her bir zenanyň ekizçe çaga dogurasy gelýandir ,ol bagt her kişä ýetdirip durýan däldir,egerde Çynar bolmadyk bolsa, sen bu öýde hazir bolmazlygyň hem mümkindigni unutma,oglyma çaga dogryp bermejek bolsaň, men seni kowup ,ony tazeden öýlendirerdim,men beýtmedim,oglym hojalygynyň dargamagyn islemedim,we emeli ýagdaýda çaga alyp siziň maşgala ojagyňyzy il hataryna goşylmagyna ýardam berdim ,sen ýene Çynardan nagilemi

Çynaryň eltisi sesin çykarmady.

Ol barmana Perhatjygyň

- uraaaa gelnejem geldi,gelnejem geldi diýip ylgap gelşin gorup ol ýumşady, çaga aňyrdan gelşine goni Çynaryň gujagyňa doldy

Parahat

- injik, gelnejeň.saňa iki jigi getirýar

- waý haçan

- ýene şunja aýdan diýip barmaklary bilen çagaň dogulmaly aýyn hasaplap gorkezdi

- waý men oňa çenli mekdebede gitýan,men jigime mekdepden gunde suýji getirip berjega: - diýip jidirdedi ....Maşgala ýene jem boldy.

Indi bu öýde hiç hili geçmişiň gara tegmillerin ýatlaşup durýan gunlerin ,hiç kim ýatlamady

Maşgala bolyp indi dunýa injek ekizjeleriň dogulmaly gunlerine garaşdylarMasgalamyz bu gün satlyga barýar

Bagt söýgimiz açyldy gül güllerden

Josup ýüreklermiz heýjena galýar

Bagt söýgimiz açyldy gül güllerdenAgzybirlik höküm sürer durmusda

Ajy söýgim galdy indi gamlykda

Söýgülimi goýman agyr hasratda

Bagt söýgimiz açyldy gül güllerdenGüm boldy durmusda gyzyl ýangynlar

Ýakyp barýardy müñ jansyz duýgunlar

Kalbymyzda indi satlyk baýramlar

Bagt söýgimiz açyldy gül güllerdenEkiz çagalarmyz geler jahana

Her kimler sat bolar ýürek tapana

Arzuw isleglerim diñe bagtyma

Bagt söýgimiz açyldy gül güllerden. . .~~~Soňy~~~Awtordan: Durmyşda her hili ýagdaýlara duş gelmegiňiz mumkin,şol wagt hiç hili howsala duşmaň, darykmaň, her bir zadyň öz çözgüdi badyr.

Ol çözgüdi çözmek üçin Alla bize kelle we beýni beripdir.

Öz aklymyz bilen çözip bilmedik meseleleri öz ýakynlarňyz bilen hokman maslahatlaşyň

Size durmyşda bagt, söýgi ,ynam, agzybirlik isleýan...

Adamyň keşbini söýmäň, onyň ýuregin söýiň

Okanňyza minnetdar~~soňy ~~

Goşgylar bilen bezan

Avtor:BerDi$.

Köneler, Nowcha90 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir