Daşaryň howasy salkyndy. Ol howlynyň içini syryp supureýin diýip Perhaty ýanyna alyp daşarda howlyň içini arassalamaga daş çykdy
Ol howlyň içiňde oňa muňa guýmenip ýorka , ýanda oýnap ýören Perhatyň birden
- wa-aý-ý ejääää diýip gygyran sesine zähresi ýaryldy.
Ol ylgap baryp Perhaty üzim teläriň aşagyndan ,ýykylan ýerinden galdyrdy we
- tapjandan bökup oýnamaly däl,üzüm teläre nameüçin çykdyň ,ol beýik ahyry bir ýeriň döwduräýseň nameetjek :- diýip onyň üst başyny kakyşdyryp gujaklady.
Ol eňsesinden gelip, batly eli bilen iteklap Perhaty onyň elinden alan eltisin ,welin görmedi
- Çynar ,saňa zat diýmejek boldym welin hiç bolmady, ýurjumiň başyn gozin aýlap meniň elimden çagamy alaryn diýýan bolsaňa sen ýalňyşýaň,men bilmeýandir öýtme, men çagany almaga baramda seni görman gaýdanyma hazir hem ökünýän, sen o mahal menam gormediň, emma ,bu heleý bolsa seni ,meni görendir, senä bu çaga üçin,buda arada durany üçin, bizden ummasyz pul alansyňyz,aljagyňyzy alyp indi çaga dawa etmek üçin ,bu öýe gelen bolsaňa ýalňyşýaň: - diýdide özi bilen bile gelen, şol arada duran geýnüwli aýaly görkezdi.
Ol aýal
- Çynarjan, sen çaga üçin pul aldyň, bu çagada seniň hakyň ýok
Nämäň nameligine heniz duşunmedik Çynar ank bolyp olara seredip durdy. Eltisiniň nadip ,bu geýnüwli aýaly tapanny bilman galdy.
Görup otyrsa Çynar gelen gununden bari Perhatyň oňa has öwrenşip, ýapyşyp ýormesin halaman, ol gizlikde şol çagany alan hassahanasyna baryp, arhiwi dördurup, bar zady anyklap,ol aýaly hem şaýat tutyp alyp gaýdypdyr eken
Gele gelmäge hem bar dokumentleri onyň öňine zyňyp, şu ýerde seniň adyň ýokdyr, bir girdi diýen ýere ýazlypdyr,çykdy diýen ýerde bolsa meniň adym bar,nahili ugry bolsada ýüridiçeski çaga meniň adymdadyr, çagamy bermen saňa, duşundiňmi ,özäm şu öýden Parahat gelmaňkä göteril, garaň görunmesin,Parahat gelse bar zady özim oňa aýdaryn:- diýip ,Çynar bilen eltisi garpyşyp aldy
Çynar
- men, çagamy aljak diýemok,ýöne gözim alynda bolsa onyň mährinden ganyp bilemok,meni öýden kowma, Parahata aýtmaň oňa özim aýdaryn
- hany, dur,dur Parahata name aýtmaly dal, biz ony bilelile diýip Parahat howla, içerik girdi
- Gohyňyz yola eşdilýar, bu na boluş bar bolyp bilşiňizmi indi, üstuňize ejem kakam geläýse gowymy, hany aýt bol maňa ,menden name gizlin syryň bar
- Parahat, men,men men: diýip Çynar sakawlap başlady
Ol barmana eltisi
- Parahat, Perhaty bize pula satyp, giden gyz ol Çynar, ynha ynanmasaň, onyň resminamalary ,çagaň onuň dogranynda ýanda bolan aýal hem şu aýal diýip, ýanyndaky aýaly gorkezdi
Çynar duran ýerinde til agaç ýaly doňyp durdy, onyň hiç hili geplemage sesi çykmady, özini nadip aklajagyn bilman, dymdy.
Ol barmana Parahatyň
- Çynar, gelnejemiň aýtýan zatlary dogrymy, Perhaty sen dogryp gaçyp gitdiňmi, sen ony zyňdyňmy, sen ony pula satdyňmy,bol geple bir zat, seniň dymyp durşyň, bu aýdylýan zatlaryň hakykatlygyn alamatydygyn aňlatýar,bol geple diýýan saňa:- diýip eliniň tersi bilen batly onuň yuzine ýelmap goýberdi.
Çynaryň gözlerinden ot çykara geldi, iki eli bilen ýakasyndan tutyp Parahatyň guduzlan it ýaly özine topylyp durşyndan ,ol gaty gorkdy we öňkije barja sesi hem içine gitdi
Parahat ony uryp uryp,ýadandan soň hazir men gelýanjam şu öýde seni görmäýin, heý akyla sygjak zatmy, agasyna çaga dogryp berýar, insi bilen bolsa ar aýal bolyp ýaşaýar, şu öýde saňa orun ýok, gozim görmesin,men saňa ynandym,hatda birinji gijamde gyz çykmaňdada ynandym, şol wagt kime aldyrdyň diýip soramandyrnam,saňa bolan söýgum meniň gözümi kör etdi,gözli kör bolypdyryn, körlugim sebapli men hiç zat görmandirin:- diýdide
- gelneje şunyň yzyna it salyp öýden kowyp goýber, men gelemde şu ýerde görmäýin: - diýidide howlyň gapysyn batly ýapyp öýden çykyp gitdi


Dowamy bar

Köneler, Nowcha90 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir