Şol barmana Parahatyň telefonyna jaň geldi
- dost gyssagly bir ýerik gidip gelmelidä
- aý natdiňaý, işim bardyda
- ýoldaş bolsana sen söwda ökde, goňşy kolhozda gowy bakylýan ökuz bar diýýar, gyssagly satmaly bolypdyrlar, şoňa el urşyp gelelile
- bolýa, bir zat tap senem, eklap bilmeziň badyr ,mal jellaby
- diňe aýlyk bilen ýaşap bolanok dost, senem köpeliber, entek göräýeris
- bolýa bolýa bolýa:- diýdide Parahat telefony goýdy
- Çynarjan gülüm,köp eglenmän gelerin,dost oglan özelenip otyrda bile gidip geleli diýip, gitmesem ondan maňa gun ýokdyr
- kan egleme, nahara ýetişjek bol,seniň halaýan naharyň etdik
- bolýa, hoş onda ýöredim
- bolýa sagaman gidip geliň
Parahat çykyp gidensoň,Çynaryň ýuregi howlygyp başlady, ol ýurek kükrege sygman örän çalt çalt işleýardi, ýuregi agzyndan çykyp gelýane dondi
Ol ýerinden turyp goni daş çykdy .
Daşlaryň howasy salkynjakdy, guýziň howasy diýer ýaly däldi.
Daşaryk düşek ýazyp keýpine suýjulap çaý içaýseň diýdirýan howaň biridi
Çynar uzum teläriň aşagyndaky tapçana, örüp otyran jorabyn alyp ,daşaryk çykyp otyrdy.
Ol joraba guýmenip pikire batyp otyrka
- wähhhh,diýip iki eljagazyny bilen iki gözlerin tutyp
- tanamasaň elim aýyrjakdal,: - diýip eli bilen gozin tutyp duran Perhatyň haçan ýanyna geleni hem duýman galdy
- waýýý, bujagaz oglanjyk kimka ,mena şuny tanamadymla, wah bu kimka: diýen boldy welin Perhat
- gelneje bu mena, diýip ýylgyryp durşyn gorup özin saklap bilman garsa gujaklady.
Çagajygada şo ýaran jykyr jykyr gulkuleri howlyň içine ýaňlanýardy
Ol barmana
- Perhatjan oglym: gor men saňa name getirdim diýip gaýynagasy howla girdi
Çynar hasyr- husur ýaşmagyna ýapyşyp kellesin çalaja egip salam berdi
- hany Ogulsuraý ýokdymy :- diýip sorady
Çynar eltisiniň goňşylaryň halat geçdisine gidendigni Perhatyň üsti bilen aýtdyrdy
- onda bir çaý goýsana gelin,öler ýaly suwsadym, birem aptekçadan analgin alyp ber
Çynar işin goýyp derrew gaýynagasyna çaý demlap berdide Perhatyň elinden tutyp otagyna ýöredi
- Perhatjan oglym, arkamy bas, otyrgynçda otyryp oňyrgalar dimdik bolandyr
- at bolaýynmy kaka
- aý sen at bol, eşek bol, arkamy basyp berseň bolýar
- bolýa
Çynaryň ýeke özi öz otagyna girip ýene pikire batdy
- Allajanlarym, Perhat meniň oglymyka ýa, nameüçun bu çaga maňa beýle mahremka,eltiň çagasy beýle mahrem bolasa ýok, şula name diýseň.hem meniň oglym bolmaly, 5-6 ýyl mundan öňki gunleri ýatlap gözlerinden ýaş dokdi. Alaç ýok bu hakykat bolaýandada bu syry Parahat bilse nahili kabul ederkä, ondan bu syr açylman galany gowydyr,oglym gozim alynda önüp osde men arkaýyn ,ony bagryma basyp bilmesem, diri ölim ýaly boş göwre bolyp galmanmy, näme etmeli, Parahata baryn aýtmalymy, yok oglymy yzyna aljak bolmaýyn, ol indi öz ejesine kakasyna doly öwrenşen hazir men alsam çagaň geljegine zeper ýeter.
Ondan goý gožim alynda ulansyn
Men ony ilki Parahata aýdaýyn, ony meniň agzymdan dalde başga birniň agzyndan eştse nahili boljagy belli dal, ondan men bar zady özim aýdaýyn,aýtmazymdan öň men Perhat hakykatdanda öz oglymmy ýa ýok ony doly derňaýin
Parahat gelse bir iki gun mamamy gorjek, onyň onsyna-munsyna komekleşjek diýip öýden gideýin we bu wakanyň soňyna doly göz ýetireýin,şondan soň Parahata aýdaýyn diýip,
Çynar pikirin jemlap Parahatyň gelerine garaşdy .....

Dowamy bar

sizi ertir.tk saýtyna agza bolmaga çagyrýan

Köneler, Nowcha90 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir