Eziz Allam, bir dilegim, 
bizi dünýä at-abraý goýup,
o ýerlere tämiz iman äkidenden eýläweri!
Pir-pygamber bolmasagam,
Bolmanda şol ägirtleriň ellerine
bir suw akydandan eýläweri!
„Nokat ýaly bähbit üçin
otur ýaly eglenlerden“ eýleme.
Ýolumy gara pişik kesdi diýip,
Halal ýoldan sowlanlardan eýleme.
Umytlar pak bolmasyn.
Ömrüm öňem ýüki ýetik
Dünýäge ýük bolmasyn.
Ynam eçil, iman eçil, 
ynsabymy öňe geçir, 
Nebsi juda yzdan bergil.
Gyşlar sowuk sözde-de bar,
Ykballary ýazdan bergil.
Ah, bu bir däli göwündir.
Özüň gowsun eýläweri!
Näme gelse, Senden gelsin,
Bizi munda namartlaryň, pesleriň,
Gybatlaryň-gepleriň...
Girdabynda goýmaweri,
Goýmaweri! 
Goldaweri!!!

Köneler, Gurban93 tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir