Salam ähliňize. Maňa maslahat gerekdi. Germaniýadaky iş wakansiýalar barada haçandan bäri gyzyklanýan welin, eger ýaltalyk etmeseň 2000-2500 euro aýda gazanyp boljak ekeni. Öýüňe aýda 2000dollar gürrüňsiz ugradyp boljak.
Germaniýada kim okaýan ýa-da işleýän bolsa, maslahatyňyz gerek?
Iş meselesi nähili? Saýtdaky wakansiýalar dogrymyka? Wisa meselesi nähili?(posolstwa ýazdym, maňa gerek jogaby ýazmadylar)
Işe ýerleşmek üçin öz stažyňyzdan maslahat berseňiz, köp adama ýagşylyk edeniňiz bolardy. Sebäbi men bilen ýene 5oglan gitjek bolýa!
Maslahhatyňyz gerek!

Köneler, arsikiller tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir