Noutbukly problema

Gowymysynyz,Dashoguzyn niresinde noutbygy remont edilyan yer barka,salgysyny berayseniz

Dowamy »

427 0
Sorag-jogap, 1 year ago


Daşary ýurt talyplaryň dykgatyna

Bankomat wiza kartdan pul berenok ýöne bez naliçi söwda açyk,siz nädip pul çekýäňiz wizadan daşary ýurtda?

Dowamy »

771 2
Köneler, 1 year ago


KOMEK

Salawmaleykim.Mana ertir.comdaky @morrison agzanyn habarlashar yaly salgysy gerekdi,in bolmanda at familyasy,gayrat edip bilseniz aydyn

Dowamy »

865 0
Köneler, 2 years ago


Kömek

Russiýaň ilçihanasynyň wiza oçurda goýýan bölüminiň nomeri gerek

Dowamy »

854 0
Köneler, 2 years ago


Kömek

Daşary ýurdyň okuw jaýyndan priglaşeniýa aljak bolsaň,bärde asyl nusgasy soralýarmy ýada suratyny ugratdyryp bärde çykartsaňam bolýamy?

Dowamy »

734 0
Köneler, 2 years ago


Gyssagly Kömegiňiz gerek

Eger 18 başdan geçen bolsaň we gulluk etmedik bolsaň daşry ýurda okuwa gidip bolanokmy?Migrasiýa gullugy aeroportda saklaýamy?

Dowamy »

1005 2
Köneler, 2 years ago