Bu başdan geçirmeler bir ýigdiň söýgi taryhy. Men ony kagyz ýüzine geçirip bermegimi haýyş etdi Men doga kemislikli bolamsoň koplenç wagtym hassahanda geçyadi . Öýde bolýan wagtymdan hassahanada bolýan wagtym örän köpdi.Öýe myhman diýen ýalydym 2015-nji yylyň noyabr ayynyň ayaklarydy,men ýuregim gysyp line açdym we oňa girip başladym Line daşary yurtda okaýan doganlarym bilen habarlasmak uçin giripdim Inede gunlerlerde bir gün, birden meni linede gruppa çakylyk geldi,ony kimiň ugradanny hem bilemokdym, özim taze giremsoň line içine kan duşunemokdym,oňa kimiň salanyny hem bilemokdym Men şol gruppada Medine diyen bir gyz bilen tanyş boldym Men onyň bilen kan yazysmadym,we onyň nomuryny aldym ,soň men onyň bilen hat alyşman jaňda gepleşip başladym Şeydip gunler geçip durdy Aradan köp wagt geçmesede men eýýam ol gyza gowy öwrenişdim, oda maňa, birdenem men oňa - Medine men seni gaty goresim gelyardä :- diýip aytdym - menem seni göresim gelýara: - diýip jogap berdi Dekabr ayynyň 18-ine irden, onyň bilen Aptegiň oňunde duşumaly etdik Bellenlen gunimize çenli mende ýurek galmaly diýen ýaly, hiç gunler, sagatlar geçmeze döndi Bellenşen gunumiz , men yarym sagat dagy ir bardym ,Medinä garasyp durdym Men oňa garaşyp durkam, birdenem yagys yagyp başlady.Men bir jaýyň ygyşykrak ýerine geçip garaşmamy dowam etdim, men köp garaşmaly bolmadym, soňam ol geldi Ikimiz yagyşyň aşagynda bileje yorap,onyň okaýan mekdebine çenli bileje ýöräp gitdik ,soň men Medine mekdepden çykyança garasdym Mekdepden çykansoň men ony oylerine çenli ugratdym Ýolda biz çalaja yorap,ýagyşdan soňky arassa howadan dem alyp çalaja ýöräp,ondan mundan gurruň edip ýöräp gaytdyk Biziň duşuşygymyz gunde şeýle tertipde gaýtalanyp durdy Indi menä onsyz ,ol hem mensiz oňyp bilenokdy Biz şeydip gunde diyen yaly goruşyardik Bir gezek ony görmage baramda akja gar yagypdy, biz şonda Medine bilen soygimiz hem akja gar yaly owadan bolmagyny dilapdik Günlerem örän calt geçyadi.Söýgi adamyň ruhyna şatlyk paýlaýar diýseler öň ynanamokdym ,indi öz başyma duşdi welin gyş ýaly asmanda gaýyp ýoren ýalydym Men oňa bir gün oydakileri ugratjagymy aytdym, ol hem yok entak men mekdebi gutaraýyn, ondan soň ugraday diydi ,menem bolya diyip onyň bilen ylalaşdym 2016- njy yylyň may ayynyn 13- ine,men ýene hassahana girmeli boldym,men operasiya boldum Operasiyam hem örän şowly geçdi Medine günde bir bahanajyk tapyp yzymdan gelip giderdi Iyul ayyna geçemizde men hassahanadan sagaman çykdym Men gelemsoň öyde kiçirajik hudayoly etdik Medinanem oňa çagyrdym ,oda geldi Okaýan mekdebimiz aýra hem bolsa meniň Klasdaşlarym bilen bile gelipdi Medine meniň klasdaslarymy, menem Medinaň bar klasdaşlaryny tanayadym Ol geldi öydakiler menden Medinani soradylar menem olara bar zady aytdym,onyň bilen gurleşyandigimi ,ony halaýandygmy,halaşyp ýörenmizi aýdym Öýdakiler garşy bolyp durmady, gaýtam Medinani hemmesi halady,sebabi ol öran aljajykdy,hemde eýjejikdi,owadanja gözlerin guldurip gülende, ýuzine seredip ganyp bolanokdy. Men oňa mydama ýylgyryp gulup gez diýýadim Şondan köp wagt geçmanka Medinaniň ejesi biziň söýgumizi bildi, gurlesyanimize, halaşýanmyza ol garşy çykdy, ejesi biziň söýgumizi kesmegimizi Medina aýdypdyr, oda diňe şo ýigit diýip duransoň,Medinaniň meniň bilen duşuşmagyna ,biziň söýgumize garşy boldy Onyň ejesine diňe baylyk ,yokarrakdan wezipelije ýigit gerekdi, mende bolsa olaň hiçisam ýokdy, yone mende Medinani bagtly edip biljek söýgi bardy ,ony bagtly etjegime mende ynamym bardy Medinaň ejesi meniň yuregimiň agyrylydygyny bilip ,hasda bu işe çynlakaý garap başlady we bir gün ol maňa - senyaly mayyba,kesellä gyzymy dözemok, men ony saňa bermen ,el çek diyip maňa kaýap käýýäp Medine meniň ýanyma duşuşyga gaýdany bilip ony yzarlap, ýanymyza gelip alyp gitdi Şo wakadan soň men hiç Medinäni görmedim, jaň etsem "bu nomer ýok diýip operatyr aýtýardy Men naçe ony gözläp öýlerine barsam olaryň öýleri gulplydy, Men ondan soň Medinani ejesiniň nira akidenini bilemokdym,soň onyň okaýan mekdebinden gözledim, ony o taýdan hem çykarypdyrlar,onyň nira gidenni ne mugallymlar ne klasdaşlary maňa aýdyp bilmedi Ýaşaýan ýerlerinden gaty uzak wagt geçmankä goçupdürler Men ony gozlemedik yerim galmady, iki ýana alakjap ýördüm, öňumden çykandan diňe şony soraýardym Emma Medineden entagem habar yokdy Eýýam aradan gun üstune gün, aý üstüne aý, ýyl üstune hem ýyl ötdi.Men bolsa heniz hem gözlerim ýolda Men su wagtam oňa garaşyan. Meniň ömruň oňa bagly,hiç ýadymdan çykaryp bilemok Onyň ejesi meniň ýanymdan alyp gedende Medinäň aýdan iň soňky sözi - ezizim, ölmesem senki,ölsem bolsa ýeriňki, bagyşla meni ..: - diýen sözi gulagymda ýaňlanyp durdy .. Sen gitdiň, men senden galdym aýrylyp, Gör, indi men nirde, sen nirde galdyň. Aýdym aýdar aramyzda aýralyk, Diňlemeli boldum, diňlejek däldim. Indi asla eşdibilmen sözleriň, Seniň meni görübilmez gözleriň, Sen hoşlaşman gitdiň, şeýdeniň üçin Alkyşymam, gargyşymam dözmerin. Sen gidip, gör, jyda düşdüm kän zatdan, Elbetde, men ýitgim üçin gülmedim. Sen gitseň-de, iň mukaddes bir zatdan Söýmegimi mahrum edip bilmediň. Men saňa garaşýan

Köneler, Nowcha90 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir