Ol Humayyñ gep-sözüne seretmezden ony yary gijä köçä sùýräp cykardy.Olaryñ gohuna ejesi we kakasy oyandylar.Kakasy ogly bilen suwagt hem gurlesenokdy.Bayram Humay bilen basagay bolup kakasyndan yekeje gezek hem otunc soramandy.Ejesini-de köp ynjydypdy.Umuman Humay ucin ahli zatdan gecipdi.Hatda isinde hem kemcilikler duš gelip ugrapdy. Ejesi we kakasy ylgap koca cykdylar.Bayramyñ gahary gelyardi.Eden islerine okunyardi.Ol Humayyñ sacyndan cekip urup bašlady: -Sen meni nahili gunlere yetirdiñ,Meni yuzigara etdin,Senin gepiñe gidip gul yaly gelnimi kowdum.Namyssyz sen meni mydama aldap gezdiñ.Sen ucin ejeme kop kayadim,kakama dil gaytardym,tutus oba, ahli adamlar sen barada erbet gybat etselerde dine sana ynandym.wahh sen menin tutus omrumi küle öwürdiñ.Meni nãdip aldap bildiñ ayt hany .Men senin her bir sozune ynanyardym.Guldende päk gelnime nahili sozler aytdyp gownune degdim.Sen mana nadip biwepalyk edip bildin.Men sana name ucin ynandymka?Diysen pušman edyarin sen yaly namyssyzy gelinim diyip guwanyp saklanyma okunyan...-diydi.Dursun gelneje Humayy oglunyñ elinden kyn aldy. Humay ozuni aklamakcy boldy: -Tohmet atma yokarda Alla hem bardyr.Su gune cenli dine sen diyip yasadym.Senden ozgesi gerekdal mana-diyip yalbaryardy.Emma Bayram ony diñlemek islanokdy.Ol Humaya Gadyryn aydan ahli sozlerini eje-kakasynyn goz öñünde aytdy.Ol ejesiniñ garsylygyna seretmezden ony kowdy.Humay hem bolmajagyny bilip gitmezinden on Bayrama kemsidiji sozler aytdy: -Sen ozune erkek diyip yorsunmi.Masgalanyz bilen ahlinizin ustunize tuykuryan.Sana indi kim ucinji gelin bolup geler oydyañ...-diydide telefonyndan kimdir birine jan edip goslaryny,say-seplerini pullaryny alyp masyna munip gitdi.Palwan aga bu sozlere gaharlandy.Ogluna nebsi agyryardy.Bayramyn kakasy ogluny kosesdirmek isleyardi.Emma caresiz dymyardy.Bayram Humay bilenem ayrylysdy.Ol yalnyz galdy.Gaygy-gam,yalnyzlyk ony basmarlap baslady.Ol eje-kakasyndan otunc sorady.Gunler gecip durdy.Humayyñ at-owazy dunya dolup baryardy.Ol Bayramy idanokdy.Humay Bayramyn gul yaly masgalasyny dagytdy.Ol dine bir Bayramyn dal kop masgalalary hem dagytdy.Ence gelinlerin goz yasyna galdy.Bayram Jemallaryn oy-telefonyna jan edip ugrady. Dowamy bar...

Köneler, Nowcha90 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir