Günler kerwen gurap gecip durdy.Dursun gelnejanin sozuni hic kim diñlanokdy.Indi Humay öñkiler yaly däldi.Ol has uytgapdi.Gunuzak telefonda gûrleśyardi.Yoldaśy iše gitdigi ol hem niradir bir yerlere giderdi.Oyunden biraz uzaklasyp her gun her durli masyna munerdi. Bazara ejemlere,yada joramyñka diyip giderdi.Goñsular Humayyñ gybatyny ederdiler.Dursun gelnejaniñ koca cykmaga yuzi galmady.Obada Humayyñ bozulanlygy barada gürrüñ yayrap ugrady.Emma Humay her gezek yalan sozlap aglap Bayramy ynandyrardy.Bir gun Bayramyñ yakyn dossunyñ durmus toyy boldy.Ol toya Gadyr hem gelipdi.Olar naharlanyp icgi icip serhoš bolupdylar.Emma olaryñ ikisi bir toyda bolsalarda bir birine gabat gelenokdylar.Gadyryn Bayrama gözi dûšdi.Ol her toyda bir uruš-jenjel tapmazdan goymazdy.Bu gun bolsa ol Bayrama yrsaramak isledi.Ol Bayramyñ yuzine seredip seylebir gulyardi. Bayramyñ ozuni uran gununden bari ondan ar almagy arzuw edip yordi,sol gunden bari ony yigrenyardi.Bayram onuñ oz ustunden gulup oturanyna cydap bilman serhoš halyna onuñ yanyna bardyda yakasyndan tutdy: -Sen name ucin maña ustumden gulip seredyañ?-diydi. Gadyr hem serhošdy.Ol su pursat ahli zady aydyp Bayramy kemsidip ondam ar almak isledi.Bayramyñ ellerini yakasyndan ayyrdyda: -Bilyanmi menin name ucin gulyanimi?Ne gözel geliniñi kowup meniñ galyndymy alanyñ ucin gulyan.Humay bilen sendende men kop yaśadym.Ol aslynda meniñ gelinim bolmalydy.Yone name edeyin men basga oglanlaryñ galyndysyny gelin edip ile gûlki bolup.Onuñ Menden öñürti hem bir yigit bilen gurlesenini ešitdim. Menem ondan peydalanmak, onun bilen wagtymy gecirmek ucin soyusmekcidim.Emma ozumin cyzykdan gecenimi soñ duydum.Soñra Humaydan uzakda bolmak isledim.Ol bolsa Jemalyñ yanynda meni gunakar edip gorkezipdir.Bilyañmi näme sen we Humay Jemalyñ elindäki dyrnagycada yoksuñyz.Ozuñe erkek men diyip yorsuñmi?-diyip guldide Bayramyñ yuzine bir yumruk urdy. Bayram oña gaharlandy emma urmaga gurbaty yokdy.Gadyryñ sozleri ony basypdy.Ol kime ynanjagyny bilenokdy. Bayram šondada Gadyryñ sozlerine ynanmady: -Yok sen yalan sozleyañ.Men ahli zady Humayyñ ozunden soradym.Ol Alladan ant icip bar zady gurruñ berdi.Sen bu zatlary Humayy gelinim edeniñe iciñ yanyp aytyañ oydyan.Ony serhoslykda men gelinim etdim ahyry...-diydi. Olar ikicak arkayyn gurlesmek ucin toy bolyan oyuñ goñśysyna barypdylar. Gadyr onuñ sözlerine hezil edip güldide: -Bolya seniñ pikiriñce men aldayan.Onda seret gözleriñ bilen men hazir geliniñe jañ edeyin-diydide Humaya jañ etdi. Bayram gelininiñ telefon belgisiniñ Gadyrda nadip bolyanyna geñ galdy. Humay jaña jogap berdi.Olar gurlesip basladylar: -Salam Humayjan. -Salam Gadyr.Gowmy yagdaylaryn?Janyn sagmy? -Wahh Humayjan yagdayym seni gorsem gowy bolayjak yaly bolup dur.Senin ozun neneń? -Mena gowy welin yone name ucin jan edyañ menden indi näme isleyañ.Sen menden geregini aldyña,menin ucin in gymmatly bolan zadymy aldyñ.Menin indi masgalam bar maña jañ etme. -Way Humay unudaydyñmy ol bagtly gunlerimizi. -Yokla Gadyr ol gunleri unudyp bolmaz.Yone indi maña düšin.Ikimiz bile bolsak onda ãhli zat bulaśar. -Humay men sana yekeje gunlik diyyan. -Bolya onda ertir sagat 12-lere masynda gelay.Yone hic kim bilmesin. -Haha yokla oyun etdim.Yoldasyn bilen bagtly bol!Gul yaly gelinim bar.Seni name edeyin. -Gumbolsanai-diydide telefony goydy. Bayram gulaklaryna ynanmady.Onun yureginde Humaya bolan yigrenc mowc alyardy.Bar gaharyny jemlap yenede Gadyra el goterip urdy.Gadyr hem boš durmady.Olaryn daśyna oglanlar úýşip galdylar.Olary zor bilen bir-birinden ayyrdylar.Bayram gijanin bir wagty oyune geldi.Humay bolsa uky daldi.Ol telefon oynap otyrdy.Bayram icerik girip cyrany yakdygy Humaya gozi dusdi.Ony öldûräyesi gelyardi.Humay ylgap baryp ony gujaklady. -Sana name boldy ezizim.Gözleriñ gögeripdir.Kim bilen uruśdyñ diydi. Bayramyñ hušy ozunde Dowamy bar....

Köneler, Nowcha90 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir