..Ähli oba Serwi yaly gelnim bolsun diyip aram-aram gurrunini ederdi.... Yone yyllar oz tagmasyny basyp gechibersede 8 - yyllap perzende garashmaly edipdi. Dogrusy Serwi Kerimden oynam yash 3 - yaş uludy... Hem durmusha chykandada 27 yaşyndady..... Ejesidir, kakasynyn igenjine chydaman chykypdy.... Ilki-ilkiler gelen sawchylary gaytarypdy.... Son-sonlar bolsa sawçy hem gelmedi..... Emma Serwi kimedir birine garaşyan ýaly göwni bir yaly geleni gaytardy oturdy.... Ahyry hem Kerim hernaçe kowsada Serwini sogryp alyp gelin edindi..... Inede arzyly perzentleri Alla yalkap gosha berdi.... Özem bir oglan bir gyz..... Atlaryny Kerimin ozi dakdy ogluna Aga,gyzyna Bahar dakdy. Özem perzendi dunya inen guni ozune gelişmeyan hereket bilen babekhanada gozunden boyur-boyur yaş döküp gamgyn aglady.Yöne hiç kime görkezman. Hazir Kerim daşary yurda iş sapary bilen gitmeli bolupdy.Dogrusy toya yetişerin umyt bilen toya sahet bellapdi.... Ýone howwa yagdayy sebapli azajyk toýdan gija galdy. Serwi babekleri gowy yatyrandan son özi hem shol jayda irkildi. Serwi irkilip yatyşyna birden yalpa gözüni açdy babekleriñ başujynda iki sany adam sypat bir yaş yigit bilen owadan gyzyn chokune dushup yylgyryp oturşyny gorup hayyaty uçdy,gygyrjak boldy yonee...yylgyryp ozune bakyp oturan yigidi gorup dili tutuldy..Soñam birden elini uzadyp: -Sanjarr...ah Sanjar sen name işleyan men balalarma degmee..men günakar dal ahyry Sanjarr..diyip ulyili bilen gygyry başlady..Yigit bilen gyz ylla yaz gununiñ ümri yaly yuwaşlyk bilen salgyma owruldide altyn çayylan sandyga siñip gitdi... Sewi öz sesine ozi oyandy ekizjelen parahat yatandygyny gorup biraz rahatlandy..... Sonam howatyrly seredip şol altyn sandyga tarap yoneldi.... Baryp oñ hiç wagt açyp görmedik sandygynyñ açaryny edil aşagyndan tapdyda yuwaşlyk bilen açdy...... Seresaplyk bilen daşardan düşyan yagta tarap sandykdan çykaran suratyny owurdi-de doñup galdy: -Hiýh Sanjar,ah Sanjar.....diyip hunibiryan aglap başlady... Bu sandykdan çykan surat Serwini oran uzaklara...yatlamalara alyp gitdi.. Serwi bilen Sanjar tötänlik bilen tanşypdylar.....Dogrusy Sanjarlar başga welayatda yaşayardylar.Sanjar okuw işi bilen Serwileñ oyunin gapdalynda yerleşyan karhanada ish praktikasyny geçmage gelipdi..... Serwilere bolsa suw sorap bardy.Ine sheydibem Serwi bilen tanşdy.Sanjar hernaçe çynyny edip Serwini oz soygusini ynandyrjak bolsada bolmady..... Ahyry iş praktikasy tamamlanyp Sanjar yene okuw jayyna gaytdy.Yone nesibeda Serwi hem şol ýyl Sanjaryn okayan okuw jayyna okuwa girdi..... Okuwda Serwini goren Sanjar 2 - kurs yokarda bolanson Serwa diñe ak yurekden komek edip başlady..... Umuman ahyry Serwi Sanjary halayandygyny duydy..yone duymazlyga çalyşdy..Yone ozunin Sanjarsyz onmajakdygyny ahyry bildi. Söýgi ody alawlap yanyp başlady yone ol alaw Serwi bilen Sanjaryn arasyndaky soygi sozlerinden anryk gechmeyardi.Hatda Sanjar Serwinin tokmak yaly dyza yetip duran sachlaryndan hem emay bilen bir gezejik sypapdy..... Ine şonda Serwi 3 - gunlap Sanjara ýüza dal 10 - nam bermedi.Sanjar zordan oykesini yazdym etsede Serwi hem oykelemandi...... Bu yonekey synagdy.Ahyry Sanjaryn sonky kursy hem tamamlanyp baryardy.Indi Sanjarsdyr Serwi bir-birini bir gun gorup gurleşmeseler şol gun keypsiz aladaly gezyardiler.... Sanjar oz kakasynyn öran gurply adamdygyny Serwa yanzydypdy. Onson okuwy gutardygy bolsa goni Serwilere ejesidir,kakasynyn sawçylyga geljekdigini hem garşa aydyardy..... Ine-de Sanjar okuwyny gutardy.Ol hoşlaşanda öran gamgyn hoşlaşdy birhili keypsizdi. Ine şonda ilkinji yola Serwiniñ ellerinden opup: -Ezizim hiç zady alada etme hemme zat gül yaly bolar.... Men basym gelerin....diyip yola dushdi. Serwi Sanjarlardan her gun sawça garaşyardy emma sawçylar gara bermeyardi..... Serwi her gun jañ etsede hiç kim oña jogap bermeyardi. Serwini diñe gyzlyk buysanjy saklayardy.Yogsam ol Sanjarlara baryp Sanjary bir gezejik gorup gaydanyny dunye malyna çalyşjak daldi..... Hawa Serwi Sanjary oran soyupdi.Sanjaram Serwini soyyan yalydy ahyry.... Şeydip bir yyla golay wagt geçdi.Serwi indi jañ hem etmeyardi.Dogrusy dunye birhili gyzygyny gaçyrypdy.... Ejesi aram-aram: -A gyz sen ahyry aklyñdan azaşmakan şu sawçy gelyanlen biriniñ sözuni alayyn .diysede: -Yok okuwymy gutarayyn onson...diyip jogap beryardi. Bir gunem başyny aşak salyp okuwdan gelyarka : -Serwi...Serwim...diyip ysgynsyz ses eşidildi.... Serwi sakga durdyda....birdenem ses gelen tarapa seredip hunibiryan gozlerden yaş döküp ozuni Sanjaryn gujagna oklady.Serwini bagryna basyp gozlerinden yaş syrygyan Sanjar: -Serwijan,melegim,gowun kuysegim bagyşla... bagyşla meni...Alla haky uçin bagyşla...bilyana men seni janymdan ,dunyadaki ahli zatdan ey goryan...Bilyanmi bu bizin sonky görşuşimiz bolar....a sen bir bilsedin bu yowuz pelegi... -Sen...sen...name diyyan Sanjar name diyyyannn...hany sen oylenjekdina...ah biwepa .. mundan artyk soz kop bolya menden....söz sogunç almarsyn... -Serwijan bolanok duşunay janym bolanok ikimize bu bagt miyesser etmandir.....ah pelek seni maña rowa gormandir......Bagtly bol melegim...meni mundan artyk ezme.....yakmay meni...aglamay...Serwijan ho§..armanym...aglamay...... Sanjar gidipdi.....Yone Serwi Sanjar dolanyp geler umyt bilen kop garaşdy......Yöne Sanjar gelmedi.Serwi son Sanjardan oykeledi çynybilen soñ ykbaldan oykeledi..... Birdenem Kerim peyda boldy.Serwi gurap baryan güle suw berlen yaly yene parlady..... Ýöne bu sandykda Sanjaryn suraty name işleyarka.... Ol şol mylayym yylgyryşy bilen seredip durdy.... Serwi yene sandyga elini uzatdy..yene bir surat....indi Sanjar dalde oran owadan gyz suraty...bu gyz hem edil Sanjar yaly ýylgyryp dur... Dañ atandan soñ yuzlerinde Kerim hem birnaçe yoldaşy bilen gedi. Ol: -Ohooohoow hany oy şasy nirede Serwi jan....?!!Nirede sen.. diyip birdenem yuregi bir zat syzan yaly kone jayyn gapysyny açdy..donup galdy....Sandygyñ yanynda dik goylan suratlar goya ,,Kerim gelipdir"diyip begenip oturan yaly seredişip otyrdylar. Kerim lampa aşak oturdyda: -Serwijan hazir hemmesini dushundireyin...! -Gerekdal...! -Onnada diñle...Serwijan ol gyzyñ ady Bahar hawa gyzymyza adyny dakdym.....Ol gyz meniñ gelinligimdi. Ýöne zalym pelek ony maña rowa gormedi....toýumyza sanlyja gun galanda awtomobil helakçiliginde elimden aldyrdym..... Ondan soñ men yitga çydap bilman ozümi içga berdim...hiç kimi diñlemedim..hemmeler menden yadady.... DOWAMY BAR....

Köneler, Nowcha90 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir