Gözel ilki günler internete girende onyň içine düşünmän kän gezdi. Şahsyda gelýan hatlaryň hiçisine hem jogap berenokdy we onyň nädip ýazylýanyn hem düşünenokdy Bu gün Gözel işlerin ir edip boldyda eline telefonyny alyp, bir çaşga kofeýani hem aldyda daşarda duran sallanjaga, arkasyna han ýassyk goýyp gowy ornaşdy. Ol sallanjagyň üstünde Internetin açyp ,kim näme ýazdyka diýip bir laý göz aýlady Onyň içine güýmenip otyrka oňa şahsy hat geldi — salam — salam — siz bilen tanyşmak mümkinmi,men Myrat Balkandan - men Gözel Änewden - siz name edýaňiz - menmi, aý internetime güýmenýan - ýa ýazyşýanyň barmydy, ýa-da gepleşýan ýigdiň barmy? — ýokla, ýöne okamak üçin giräýdim menä,kän düşunemogam — özüm öwrederin, gaýgy etme Gözel. - sagbol Myrat Gözel Myrat bilen hat alşyp başlady. Olar günde durli durli meseler boýunça pikir alyşýardy Olaryň bar arzuwy şu ýyl yokary okuw jaýyna girmekdi, nesibämizde bizde-de okamak ýazylaýan bolsady diýip arzuw ederdiler Bular bir birleri bilen telefon üsti bilen, aralygynda hat ýazşyp taýýarlanýan dersleri boýunça maslahatlaşýardylar Şeýdip aradan 8 aý töweregi wagt geçdi. Bular ýokary okuw jaýyna resminamalarny tabşyrmaga gidenlerinde, bir birimizi 8 aý bäri tanaýas ,şo taýda ýüzbe ýüz görşeli diýip dilleşdiler Ýöne bularyň arzuwlary başa barmady ,okaryň hersi bir günde resminamalarny tabşyrmaly boldy we Gözel bilen Myrat ilkinji ekzamen göni bir birine gabat geldiler Gözel Myrady beýle göz öňine getirenokdy. Myrat uzyn boýly görmegeý ýigit eken. Myrada näme Gözeli görüp göýä asmandan hüýr melekler ýere düşen ýaly Gözeliň ajaýyp keşbine ank bolup seredýardi. Ol Gözeliň - Myrat, meni masgara edýaňa oglan, daş töwerek doly adamdan beýdip açgözlilik bilen seretmäýdä, diýdi Myrat özine geldi. Ol birhili ýaýdanly. Synag başlady. Oňa ilki Myrat girdi, Myrat kän eglenmedi soň Gözel girdi welin hiç wagty bilen çykmady wah bilmeýan soragy düşaýdimikä diýip Myrat iki ýana ýörap ýadady Ine birden Gözel çykdy, çykan badyna Myrat - bilýan soragyň düşdümi? - hawa düşaýdidä Allajan kömek etdidä maňa, diýip ýylgyrdy - onda name giç çykdyň?! - aý Kalamordan bir gazak gyz ýanyma düşdi, kömek edaý diýip ümledi we onyň soragy meniňkiden hem aňsatdy, şoňa kömek etdim, oda hazir çykýar diýdi Bular birinji ekzamenden sagaman geçdiler, soň ikinji, soň üçinji iň aljyraýan pursat hem geldi bu konkursdy, indi balyň ýetse talyp diýen ada eýe bolaýmalydy Ertesi irden her kim geçiş tagtadaky spisogy okamaga howlykýardy Gözel bilen Myrat hem ir gelipdi, ýöne tagtaň ýanyna abituriýentlerden ýaňa barar ýalyna daldi Ahyr Myrat kürdäp köpçüligiň içine girdi we familýasyn gözledi,öz familýasy geçenleriň arasynda görup uraaaaaa diýip gygyranyny hem duýmady, soň ol Gözeliň familýasyn gözledi .Onyň familýasyn hiç tapmady, bir iki gezek okasada tapmady, ahyr ýandaky gyzyň ynha seniň gözleýan gyzyň diýip görkezende, ony görüp göni Gözele gygyrdy — Gözel gutlaýan, biz talyp boldyk.. Talyplyk döwri başlady .Bular 5 ýyllap bir unywersitetde okap, bilim alyp hersi öz welaýatyna mugallym bolup gitdiler Bular bir birine 5 ýylyň dowamynda aýrylmaz dost boldylar, ýöne söýgi sözin bir birine hem aýtmadylar Myrat bir iki gezek synaşdam ýöne dostlygym hem ýiter öýtdüp, gorky howpuny basýardy Gözel bolsa hiç hem aýdyp biljek daldi Iň soňky hoşlaşyk güni Myradyň - Gözelim men seni söýdüm, ýöne bu söýgi haçan döranini men bilemok, ýöne sensiz durmyş maňa agyr düşer, diýdi Gözel bolsa - nesibedir o zatlar, görerisda diýip bor hem diýmedi yok hem diýmedi Myrat bilen Gözel hersi öz ýoly bilen gitdi. Soň olar kawagt telefonda gepleşaýmese görşüp bilmediler Ýöne Gözel hem Myrady halaýandygny duýýardy Aradan ýyla golaý wagt geçdi. Indi Gözeliň ejesi Gözeli çykarjaklygy barada oňa syzdyrdy. Gözeliň göwni welin Myratdady ýöne ejesiniň, janymdan eý görüp, ullandan balamy öz elim bilen öz islan ýerime bersem diýen sözini eşdip Gözel Myrat barada ejesine aýtmagy çekindi Gözele bolsa aldygyna sawçylar gelýardi. Olaryň içinden Gözeliň ejesi öz işdeşiniň aýal doganynyň ogly üçin Gözeli soranda ,şulara razylyk berdide otyryberdi Ejesi welin Gözeliň yok diýmejegin bilýärdi Ol guda bolnansoň telefon nomerin çalyşdy Öýlenýan ýigit özi bilen gepleşjek diýende göwnemedi ,basym toýym boljak bolup durka nameüçin şu oglanlar howlykýarka, diýip pikir etdi Toý sähedine çenli ol oglan bilen hiç gyzyklanmady. Toý edýanine ynanyp bilenokdy Bir gün öýde öz jaýynda otyrka gyz jigsi barjak ýigdiňi görjekmi, gelnejesi geldi, saňa surat goýup gitdi, diýdi Gözel bolsa ýook göresim gelenok, maňa azar bermaň diýip gözine ýaş aýlady Gyz jigsi elindäki suraty stolyň üstunde goýdyda çykyp gitdi Ol gün geçdi. Ertesi irden otagyny ýygnap ýören Gözel stolyň üstundaki surata göz gytagy bilen seretdi we suraty gaty tanyş ýüz bolansoň, ýaman tanyşla diýip suraty eline aldyda, Waaaý Allajanlarym bu ýigit, bu ýigit ýaman Myrada meňzeşle diýip suraty alyp ejesiniň ýanyna gitdi - eje bu surat kimiň suraty diýdi - waý jan gyzym bu suratdaky ýigit seniň barmaly ýigdiň ahyry , ady Myrat, saňa ilki işdeş joramyň aýal doganynyň oglyna berjek diýen ýigimda şu,siziň sanlyja gunden toýuňyz boljak bolup dura,diýdi Sen bolsa gökden düşen ýaly, oglan bilen gepleşjekdäl, görüşjekdäl diýip aýak dirediň durdyň Gözel doňyp galdy, ol bu garaşylmadyk ýagdaýy name diýip atlandyrjagyn bilmedi Ol Myradyň telefon belgisin alyp jaň etdi — salam, Myrat bu senmi sen bilýardiňmi bu bolup ýören zatlary, diýdi — hawa bilýardim —onda nameüçin aýtmadyň - men jaň edemde sen jaňymy almadyň, soň öziň jaň edersiň öýtdüm,diýdi — Nämeeeeeeeeee men bolsa özgaň gujagyna nadip öwrenşermikam diýip günde aglap ýatýadym —wah balajygym,gülüm diýip,seni özgäň gujagyňa heýde men dözerinmi, diýip trupkaga ep- esli gürleşip trupkany goýdy Gözel bolsa elinde barmaly ýigdiň suraty, ýöne bu gezek ol aglap durdy ýöne begençdendi, Ol durmyşa çykýardy, özäm ejesiniň halan ýigdine,maňlaýyndan çykan ýigde boýun bolupdy Ol şondada aglaýardy ýöne begençdendi ..... Goý ýaşlar bagtly bolsunlar

Köneler, Nowcha90 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir