Meniñ pikirimçe erbet yagdaÿlar hakyky durmušdan alynÿar. Užos kinolarda käbir monstrlary görüp biz eÿÿäm onuñ ÿalandygyny bilyaris. A yanyñda šoña meñzeš zadyñ ayagy eli bolsa nähili bolardy....... Birnäçe yyl mundan ozal bu gürrüñleri men ejemden ešidipdim. 60-njy ÿyllarda ejem fabrikada išleÿärdi. Hawa,šol döwürler nähili bolandygy düšnükli ...plan, plan, plan. Men çaga bolsa: "Ejem maña šu gürrunleri aydyp beryar welin gaty yadapdyr" diyip pikir edyadim..Yogsam ejemin kakama aydyp beren zadynyñ hakyky bolmaga haky yokdy..Onuñ yaly zat bolup bilmezdi. Ejem yatyrdy. Yanynda kakam. Krawatdan düšen cep elini bolsa biri tutan yaly-dy. Hatta süÿem barmagyny-da biri dišläp...Soñ ejem oyanyar, agyra çydap bilmän aglayar, birwagtlayyn nämäniñ düÿšdigini, nämäniñ hakykydygyny bilmän galyar. Gijäñ içinde bir seretse sakally, boyy bir metr boyky uly yüzli çaga bady. Anha šol ejemin elini goybermän saklap durdy. Ejem elini näçe çekse-de goyberenokdy. Nämaniñ nämedigne düšünip ejem gygyrdy..Hälki erkejik bolsa ejemiñ elini goÿberdi. Ÿerinden atylyp turan kakam bolsa añk-tañk bolup durdy. Soñ ejemi köšeśdirip :" Janym, seniñ öz düyšleriñden gorkmagyña gerek yok" -diyip, bašyny sypady. Yene yatdylar. Birden ejem yene seretse hälki erkejik gašlaryny çatyp, bolan zatlary krawadyn gyrasyndan seredip durdy.. Hawa, hawa bularyñ ählisem garañkyda gorünÿärdi. Dine gashlaryny catmak bilen dal, ejeme barmagyny hem uzadyp durdy. Ejem gorkujygyndan yaña bolan zatlara añkaryp galdy..Hälki bolsa komnatdan cykyp gitdi. Iki gün geçen soñ, ejemiñ halkije dišlenilen barmagy kesildi. Meniñ šu wakalar düynki yaly aklymda. Ejem šeyle bir aglayardy, agysyny gorüp özümiñ hem aglasym gelÿardi. Šeylelik bilen men šo erkejikden gorkyadym. Okuwdan gelip, öyde hiç kimiñ yoklugyny bilsemem sumkamy çaltjak zyñyp dašary çykyadym. Jigim kiçi bolansoñ hiç zada düśünenokdy. A men bolsa integem ol namedi?..name un beytdi diyen düšunjelerde....

Köneler, Lunluchi tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir