Duysimde bir Akja kebelek gordim. Ol kebelegin juda owadan ganatlary bardy... Ol kebelek seyyyle uytgesikdi! Ol elbetde men ucin jandar yone ol men durmusymda ullakan orun tutdy! Bu durmusda kimdir birini soyen dek ony haladym! Ol kebelek yer yuzindaki islendik adamyn yerini tutup biljek derejede men durmusyma girdi! Men her gun agsam ony duysumde goryadim we irden turup agsamyn yeterine howlukyadym.... yone ol kebelegi naace gorsemde onyn yuzini gormandim! Ynhada bir gun ol kebelek men duysumden birden gitdi... men ony eyyam eeence gun bari gormedim men nace uklasamda ol men düyshimden ucdy! Indi her gun irden menin gozlerim yasly turyadym sebabi duysimde Kebelegi gozlap aglayadym ol hem men husumda hakykatda gozlerimde yas doretyadi...... men gunimin ahli gyzygy sol kebelek boldy! Men goz yaslarym indi gundizlerem cyglanyady we misli sil gelyan yaly yaslarymy ozimem saklap bilemokdym... ol kebelek dine bir men durmusyma owrulman eysem ol men ozimi ozimden ayyryp ozi men yerime gecipdir! Indi onsyz hiic hili dunyan gyzygy yokdy! Indi men ucin gundiz dalde gije haas ezizdi we gijan garankylygy yaly men dunyamem kebeleksiz garankylandy......... ozimi dunyade yeke bir adam hasaplap basladym! Bu dunyade hey bir zatlar bardyram oydemokdym! Aglamakdan yana men gozlem son sonlar hic zady unse almayady hic zady gormeyadi.... asyl men gozlerim Kor bolupdyr.... indi men duysimdede giic zat gorip bilmedim sebabi men kordim... indi men kebelegi duysime girendede nadip goreyinnn........ indi kor gozlerimden asla yasam gelenokdy. Indi men men gozimden yas gelmeyanini kebelek bilse ol meni yatlayanymam bilmez diyip haas aladalanyp aklym oz bolsuma yetisman men kellam aklym azasyp men pikirlenme ukybymam yitiripdirn... men dali bolupdyr! Kebelegin pikirini edip bilmeyanim ucin ahli sesim bilen KEEEEBEEEELEEEEEEEEEEK diyip gygyryadym... eyyam ence wagt bari men gygyryp gygyryp oz sesimi ozimem estman basladym... men ol kebelegin kuyseginden yana LAL bolpdyrn!.... Indi men ol kebelegi nadip goreyin nadip pikirleneyin nadip esideyin.......... men bu bolsum eyyam ence yyl dowam edip gelyadi. Men ozimi adam hokmundede hasaplamayadym. Men pikirlenibem bileyadim in bolmanda kebelek hakyndada... men indi MEN dal bolupdyr... indi bu yurekde diiine sool kebegin duysume girip meni oz yany bilen alyp gitjekegine garasyan yurek we umyt bardy...... ynhada bir gije men bir zadyn mana yakynlasyp gelyanini duydum... ol seylebir yagty sacyardy we on yagtysyna gozlerim acyldy ... ol seylebir owadan sesli men adymy tutdy welin men gulaklarym ol sirin sese acyldy! Ol ozini sol kebelekdigini oz mahri bilen yuregime duyduryp meni oz aklymada aylady... Ol kebelek ilkinji gezek mana seretdi... Ol kebelek hiiic hili soz bn aydyp bolmajak derejede owadandy! Ol kebelek mana: duysumda men kebelek bolup hushuňda-da PERI GYZ bolup sana dusharyn diydi we danyň atanyny duyduryp uchdyy ..... men bolsa seyylebir bagtly bolup turdum........ ynhada gundiz men Gyz kesbine giren, men yuregimi ozi bilen alyp giden ol kebelegi gordim! Indi ol kebelek dalde Gyzdy! Men indi soyyanim ol gyzdy! Indi men ahli durmusym ahli dunyam sol Gyz boldy... Ol gyzam..... Hat öz eýesin tapar

Köneler, Nowcha90 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir