Sen diýän maňa hemme zady aytmak ün wagt gerek diyip, men muňa garşy däl emma şol aydylmaly wagtynda duydurulmaly zatlaryň wagty gecensoň aydan mahalyň kawagtlar gaty gic bolyanyny hem unutmagyn..

Sen maňa diyyadiň yadyňda bolsa söyülyan ynsan söyülyani bilse özlerini asmandan asyalar diyip hemişe hem diyyädiň maňa yadyňda bolsa.

Emma seret indi şo yagday seniň özüňde gaytalanyp dur ine senem söyülyäň ondada ezizlenip söyülyäň meň yüregim tarapyndan söyülyäniňi hem duyyadyň hemişe...

Oturup oylanyan şo zatlara gaty gowy düşünyan adam bu gün şo yagdaya meni salyp yör diyip men diňe saňa bolan mährem söygimi hic zat gic bolmanka aydayin dp aytdym icimde hem saklap bilyän elbetde köp wagtlap sakladymam emma sen şeyle bir yakynlaşdyň maňa saňa hic bir zady duydurman seniň gözleriňden yitip gitsem ertirki gün bu durmuşun söygi ysnyşyk mahir doly yollarynda gabatlaşan mahalymyzda seniň maňa şu zatlara name ün öň aytmadyň diyen gaygyly sözleriňi eşitmejek bolup diydim...

Sen indi söyülyäň men seni şeyle bir ezizlap söyyän görmeden söyüp hakyky söygiň oduna yanyp yörin bu gaty elhenc jeza söygide bilyan bolsaň.

Bu yaşadygym hayat seni görmesemde sesiňi duydugum icin yaşamaga deger söygülim.

Eger yazanlarymy okap düşünmeseň gaytalap okamagyňy hayişt etyan bu yerde hemme zat düşnikli.

Söyülyan yüregňe düşündir söyyän yürege ezyet bermäli diyip meniň bu hasrat cekişimden lezzetden alma söygülim....

Bu sowgat size!!!

Men seni söyyàn,ynan seni söyyàn,
Bu sözi men biragyzdan goldaýàn,
Bu söze mynasyp bolan yigidi,
Naçe gözlesemde tapyp bilmeýän.

Söygidir àlemi hayrana goýup,
Ýürekde oryn tutanyny bilýän,
Ynan hyyalymda garaşýan yigdim,
Bu gün ýadà erte aydaryn SÖYYÀN .

Mahir bilen aydylmaly bu sözler,
Söygumi ýürekde saklaryn hökman,
Seslen sen yüregimdäki şazadam,
Diyeyin men,bu gün
MEN SENI SÖÝÝÄN?!!!

Köneler, Nowcha90 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir