Ertir.com-a dogrydanda gaty öwrenşipdiris,agyr degdi hemme agza, Turkmenistan boýunça iň arassa portaldy,nameüçin bir adamyň ezenegi galyp ugrasa ,başga biri gelip edninden basýarka, şu diňe wirtual ýerlerde däl, hatda durmyşda-da şeýle Başarsa onyň eden işin, o-da etjek bolyp dyrçaşmaly halyna, gaýtam gelip ,onyň egninden basýar Bizem bilýas köpçülikleýin ýaşlaryň girýan ýerleri abat daldir diýýandiklerine,ýone biziň Ertirmiz hemme taraplaýyn arassady,biri bolgysyzlygyn etse ,kömek sorap ýeke hat ýazsaň yogy yokdy sagbolsunlar ýigitler, agzybirdi Ýurek gysan wagty arhiw okamaga gowy mowzuklary bardy, ýeri ýapyldymy şol öňki açylan mowzuklary bir myhman bolyp okap bir bolsady, o-da arzuw bolyp galjak Dostlarym kuseýan, joralarym kuseýan, kimleri line çekdik, kimleri yok jemlap bilemizok, ýa indi ýat bolyp, ýatlama bolyp galmaly boldymyka? Jedelleşýan agzalarmyzy hem ýatlaýan, namede bolsa bir zat diýip jedelleşip alýadyk, soň ýene gul ala güllük, zat bolmadyk ýaly Atlandyryp durmaýyn ,hazir atlandyrsam bu gunki sahypa meniň ýazjak agzalarym atlaryna ýer ýetmez, kimi tanaýan, kimi tanamok, ýone siziň baryňyzy hem bir maşgalaň agzasy ýaly gowy görýan Size şu durmyşda diňe iň ajaýyp bolelinlik durmyşy, keselsiz ömri,şadyýan wagty şu aýlaryň naýbaşysy bolan Oraza aýynda dileg edýan. Goý siziň ýüregiňizdaki dilegleriňiz hasyl bolsun

Köneler, Nowcha90 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir