Bu gün snenimden bir hili ozum duydym, dumewlejek yaly jogap alyp öye gaytdym ,oye geldim,icim gysdy,tema acmagy yuregime duwdum.Bu bir yone oylanma,men shahyr dal,yazyjy dal,shonyn ucin bashardygymdan yazdym. Dasharda calaja shemaldy,yone sowuk daldi.Koceden hayal adimler bilen oglan bilen gyz yorap baryady.Birdenem,olar bir oyun gabadyna yetip saklandylar.-"Onda,yok diysene?"-mylayim ses bn gyz oglandan sorady.Oglan kellesi calaja yere goyberdi-de,dymdy."Bolyarda...Yene dymyshlyk.Olar biri-birine seredip gep-soz tapmadylar.belkem diymana zat kandir,yone 2sem dymyp duranlaryny gowy gorduler.Hoshlashmak wagty gelende,birden yagysh yere damjalap bashlady.-"Bar,indi oyune gir"-diyip oglan in sonky gezek gyza yol berip önune gecirdi.In sonky gezek... Yurekde nahili ic gysyar...aglasynam gelenok,galay diyip yalbarybam bolanok.Gyz bir umyt bn oglanyn gozlerine seredip in sonky gezegem bolsa "Söyyan"diyen sozleri eshidesi geldi.Soñam öyüne gapdala yoredi.Howlusyna girdide,saklandy.-"A men bolsa yagyshy soyyan"...diydi.Oglan geñ galyp -"Muny name ucin diydin?"sorady.$emal gyzyn saçlaryny oynap,goyberlen saclary hasam owadan gorkezyardi.Gyz yagyshyn ashagynda kan durdy.Oglan ücin taze tikinen koynegi eyyam öl bolupdy.Soñ gyz durdyda yagyshyn sesine diñ saldy.Soñam asmana seredip sazsyz tans etdi.-Seniñ etyanin name?-diyip oglan gen galyp sorady,yone gyz ücin hemme zat barybirdi,oglanyn pikiri ony gyzyklandyranokdy.-"Hi-ç-z-a-t" Men yone bir durmyshdan lezzet alyan...diydi gyz.-"Sen üşarsin.Boldy et ozuni caga yaly alyp barmañy!"Gynansakda,oglan gyzyn bolshuna dushunmedi!Gyz shadiyan gorünyärdi.Asmandan yagyan yagysh gyz ücin yakymlydy.Gyz dash-toweregindaki ähli zatlary unydyp asmana seretdi.-"Caga diyyanmi?-Eger men shol cagalygyma galasym gelse name?"-"hawa-hawa!Name ucin uly bolayin,ic gysgync bolasym gelenok.Mana erkinlik berip,oz yüreginden ozun kowdyna meni,indi bolsa menden bu zatlaryn dushundirilmegini isleyanmi?Oglan penjegini cykardyda gyza tarap yoredi... Gyz:"Dur,saklan,mana ol penjek gerekdal,men ushämok,meni bu tans,yagysh,yüregimdäki yanyp duran ot yilatyar.Hemme zat...dushundirmegem kyn,shol bir wagtyn ozundede hemme zat ajayipdy.Gyz oglanyn yanyna ylgap bardyda"name ucin beyle?"diyip sorady,oglany gujakladyda aglady.Oglan dymdy.Ses cykmady.Dine yagyshyn sesi eshdilyardi.-"Sag bol,ezizim" diydide yoredi.Oglan gyzyn elinden tutdy-da saklady.Sowuk koynek,gyzgyn beden,gyzyn öl saclaryny ysy we yagysha yuwulan yerin ysyna oglanda bir hili duygy peyda boldy.Oglan yuwashjadan:"bilyanmi name?",gyz:"hmmm,name?",oglan bolsa:"men pikirimi uytgetdim,sen mana gerek!,gyz:"yok,eyyam gic!"diydide oye tarap ugrady,oglan bolsa uly umyt bilen gyzyn yzyna bakarlygyna garashdy... Hasyl bolmadyk soygi... Halarsynyz diyip umyt etyan,uns bereniniz ucin sagbolun!

Köneler, Nowcha90 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir