Hawa, dünyäden sheyle bir adamlar bar welin geñ galyañ!.. Käbir adamlar öz dashky keshbini tonnalap pul berip, bashkalardan üytgeshik boljak bolyarlar. Ine ashakdakylar bolsa dünÿäniñ "Awadanjalary". 1. Tom Leppard...öziniñ 99% bedenini tatiurovka bilen gurshadyar. 69 yashly Tom oz govy goryan hayvanyñ bedenine burenmek bilen ozüni gaty govy görÿär.Shonda-da beylekilere garanyñda Tom göze yakymly duryar. 2. Indiki bolsa Zombi-boy...Dasharda, köpçülikde adamlaryñ gykylyklaryny kän eshitÿän bolsa gerek. Esasanam gijeleri!..Dünÿäniñ "Awadanjalar" spisogyna girmek üçin kän jan çekenleriñ biri. 3. Erkek adamlardan bashga munuñ yaly hereketleri bashga-da kim edip biler diyseñiz..Elbetde zenanlar.Suratdaky gorÿäniñiz Elaine Davidson 2500 sany tatiurovka yerini tutan metallar bilen öz bedenini doldurypdyr. Eysem bu munuñ yaly zatlar bilen nähili yatyarka??..diyen sorag yuze cykyar..Pikirimce yatmayan bolmaly..yogsam her bir metaly bir bir çykarmaly bolardy. Ya-da agyrsyna çydaÿan bolmaly. 4. Liderleriñ arasynda yer alan Eric Sprague dünyäde dilini ÿylan dilini eden 1-nji adam bolup duryar. onyñ dashky keshbi yashyl tatiurovka bilen bürenenligi sebapli zemzene meñzemän hem duranok...

Köneler, Lunluchi tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir