Oraza aýynda her ýyl, Piträni iki manatdan jan başyna berilýar Şony 2 manatdan bermeli diýdiler welin, işdeşler bary , saňa bereli sen gitde maýyplar hassahanasyna berip gel diýdiler. Şu gün üýşen puly sanadym welin 1400 manat bolypdyr. Menem erte altynjy gün gidip geleýin diýdim welin körler,lallara seretýän, kärdeşler arkalaşygy guramasyndan hunarmenler, raýatlardan kömek sorap geldi ,şolara men işgärleriň adyndan pitre üçin jemlenen pul diýip berdim. Indam eden işim meniň dogrymyka? Dogry gelýarmika? Pitresin berýänler bilýan bolsaňyz aýdaýyň gyssag arada soramaga-da wagt bolmady şu gün Işgarler, olar hem kömege mataç kör we lal berseň beraý diýensoňlar berdim Umuman şu pitre bermek barada maglymat gerekdi

Köneler, Nowcha90 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir