Barselonanyň we Argentinanyň milli ýygyndysynyň hüjümçisi Lionel Messi Port-Žentiloda (Gabon) Afrika-2017 kubogynyň geçjek oýunlary üçin stadionyň düýbüni tutmaklyk dabarasyna gatnaşdy we ilkinji kerpijini goýdy. Bu futbol meýdança 2016-njy ýylyň noýabr aýynda ulanylmaga berler. Gabonyň Prezidenti Ali Bongo Ondimby birnäçe ýyl mundan öň Barselona zyýarat edip Messi bilen görşüpdi we öz ýurduna myhmançylyga gelmegi üçin Messiden söz alypdy. Meniň ýazgylarymy LINE-iň futbol akkauntlary öz sahypasynda paýlaşjak bolsa hökman adresi görkezsin! Awtorlyk hukugyny depelemäliň!

Köneler, messibet tarapyndan 4 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir