Barselonanyň Tata Martiniodan öňki türgenleşdirijisi Tito Wilanowa rak keselinden çeken ejirinden soň şu gün aradan çykdy. 2008-2012-nji ýyllarda Gwardiolanyň kömekçisi, 2012-2013-nji ýyllarda bolsa Barselonanyň esasy türgenleşdirijisi bolup işledi we saglyk ýagdaýy zerarly wezipesini tabşyrypdy. Türgenleşdiriji döwri iki gezek operasiýa bolupdy we Amerikada bejergi alypdy. Ýagdaýy gowylanmandan soň wezipesini taşlamaly bolupdy. Bütin Barselonalylara we maşgalasyna gynanjymyzy bildirýäris.

Köneler, messibet tarapyndan 6 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir