Gollandiýaň çempionatynda Feýnord futbol klubynyň baş tälimçisi Ronald Kuman Barselona tälimçi bolmaklyga garşy däldigini twitter hasabyndan mälim etdi. Golland hünärmeni katalonlarda 1989-1995-nji ýyllar aralygynda futbolçy bolup çykyş etdi. 1998-2000-nji ýyllarda bolsa Lui Wan Gaalyň ýolbaşçylygyndaky Barselonada trennerler ştabynda oturdy. Kuman: - Barselona tälimçi bolup bilerin, ýöne heniz Barselona tarapdan teklip gelmedi - diýdi.

Köneler, messibet tarapyndan 6 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir