Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçisi Ahmet Demirok Aşgabatdaky Türk medeniýet merkezinde bolan kabul edişlikde iki ýurduň syýahatçylyk we medeniýet pudagyndaky hyzmatdaşlygyny giňeltmek meýilnamalary barada aýtdy. Bu barada Orient portaly habar berýär. Aýratynam, resmi statistika salgylanyp, diplomat syýahatçylyk akymynyň ep-esli ýokarlanandygyny habar berdi. Demirokuň aýtmagyna görä, 2023-nji ýylda Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýä syýahatlarynyň sany 2022-nji ýyl bilen deňeşdirilende 167% ýokarlanyp, 120 928 adama ýetdi. Ýokary islegi kanagatlandyrmak üçin Turkish Airlines 2024-nji ýylyň 1-nji aprelinden Stambul – Aşgabat ugry boýunça gatnawlaryň sanyny hepdede 9 gezekden 11 gezege çenli artdyrdy diýip, Demirok belledi. “Türkmenhowaýollary” bu ugur boýunça hepdede 10 gatnaw amala aşyrýar. Ilçi Demirok ýakyn wagtda Ankara – Aşgabat gatnawlarynyň hem işe giriziljekdigini aýtdy. Onuň sözlerine görä, taraplar munuň üçin “zerur işleri alyp barýarlar”. Geçen ýyl Türkmenistanyň habar beriş serişdeleriniň wekilleri üçin Türkiýä inforturlar guraldy diýip, diplomat aýtdy we şu ýyl 16 – 20-nji aprelde türkmen wekilleriniň toparynyň Şanlyurfa we Gaziantep şäherlerinde taryh we gastronomiýa boýunça medeni maksatnama gatnaşýandygyny sözüniň üstüne goşdy. Medeniýet pudagynda hyzmatdaşlyk barada gürrüň etmek bilen, Demirok dialogyň işjeňleşdirilýändigini aýdyp, 2023-nji ýylyň oktýabr aýynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Türkiýä resmi saparynyň dowamynda medeniýet pudagynda hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekilendigini ýatlap geçdi. Şeýle-de, ilçi Aşgabatda Ýunus Emre adyndaky institutyň şahamçasyny – bütin dünýäde türk medeniýetini ösdürmek bilen meşgullanjak gaznany açmak meýilnamasy barada habar berdi.

Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir