15-nji aprelde Daşkentde Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen “Merkezi Aziýa – Aýlagdaky arap döwletleriniň hyzmatdaşlyk geňeşi” strategiki dialogynyň daşary işler ministrleriniň ikinji duşuşygynyň maksatnamasynyň çäklerinde goňşy ýurtda bolan Türkmenistanyň daşary işler ministri, wise-premýer Raşid Meredowyň arasynda duşuşyk geçirildi. Duşuşyk barada özbek lideriniň saýtynda habar berildi. Gepleşikleriň dowamynda özbek-türkmen gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmegiň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Taraplar özara haryt dolanyşygynyň ösüşini, “Şawat-Daşoguz” söwda zolagynyň döredilmegini, şeýle-de senagat kooperasiýasy, energetika, ulag we logistika, oba hojalygy pudaklarynda netijeli hyzmatdaşlygy kanagatlanma bilen bellediler. Sebitara gatnaşyklary we medeni-ynsanperwer alyş-çalyşlary giňeltmäge aýratyn üns berildi. Şu ýyl Özbegistanda şahyr Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyny bellemek bilen baglanyşykly birnäçe çäreler geçiriler. Şeýle-de, geljekki duşuşyklara ýokary derejede taýýarlygyň çäklerinde köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň täze tertibini düzmek meselesi maslahatlaşyldy. Sebit we halkara gün tertibiniň möhüm meseleleri boýunça pikir alşyldy.

Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir