Hytaýyň sement öndürijisi China Tianrui Group Cement Co.-iň paýnamalary 15 minutda 99% pese gaçdy, şondan soň çarşenbe güni söwda togtadyldy diýip, Bloomberg ýazýar. Gymmatyň peselmegi, takmynan, 281 million paýnamanyň satylan söwdalaryň gidýän döwründe boldy, bu kompaniýanyň paýnamalarynyň üçden bir bölegini emele getirýär. Söwda sessiýasynyň soňky minutlarynda olaryň 80 milliondan gowragy satyldy. Tianrui-nyň paýnamalarynyň pese gaçmagy köp paýnamanyň jemlenen az tanalýan hytaý kompaniýalaryna, şeýle hem paýnamalary karz bermek üçin girew hökmünde ulanýanlara mahsus töwekgelçilikleriň ýokarlanmagy bilen baglanyşyklydyr. Bloomberg-iň berýän maglumatlaryna görä, Hytaýyň jaý gurujylardyr gurluşyk firmalary çynlakaý kynçylyklara sezewar bolýan gozgalmaýan emläk pudagynda görlüp-eşidilmedik çökgünlik bilen ýagdaý hasam agyrlaşýar. Tianrui hem öz gezeginde 97 million paýyny (umumy mukdarynyň 3,3%) 166,5 million ýuan möçberinde 12 aýlyk karzyny üpjün etmek üçin girew hökmünde goýdy. Şeýle-de bolsa, gozgalmaýan emläk bazaryndaky çökgünlik, bäsdeşligiň ýokarlanmagy we çig mal üçin çykdajynyň artmagy bilen bagly islegiň azalmagy sebäpli bu kompaniýa geçen ýyl 634 million ýuan arassa ýitgi çekdi. Tianrui -niň bazar kapitalizasiýasy 141 million dollara (18 million dollar) çenli pese düşdi.

Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir