Şenbe güni geçirilen söwda sessiýasynda bitkoiniň hümmeti düýpli üýtgäp başlady. Iki sagadyň dowamynda esasy kriptowalýutanyň bahasy, takmynan, 10% arzanlap, 60-61 müň dollar töweregi aşaklady, hatda, birža baglylykda, ondanam birneme arzanlady. Pese gaçyş Ýakyn Gündogarda ýagdaýyň ýitileşmegine sebäp boldy. Geosyýasy meýdançadaky dartgynlylyk, köplenç, maýa goýujylar töwekgelçilikleriň öňüni almak üçin alternatiw serişdeleri gözläp başlanda, kriptowalýuta bazarynda işjeňligiň ýokarlanmagyna sebäp bolýar. Şol bir wagtyň özünde dominasiýa ep-esli ýokarlandy we altkoinleriň köpüsi hasam çökdi. Käbir kriptowalýutalar 25-30% ýa-da ondanam arzanlady. Şeýle-de bolsa, peseliş haýallady we hümmeti hatda 65 müň dollardan hem ýokary galdy, ýöne tiz wagtdan ýene 62 müň dollara çenli pese gaçdy. Gysga möhletli durnuksyzlyga garamazdan, bilermenleriň köpüsi bitkoiniň uzak möhletleýin geljegine umytly garaýar. Ösýän institusional kabul edişlik we kriptowalýutanyň çäkli berilmegi geljekde nyrhy goldap biljek faktorlar hökmünde görülýär.

Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir