Google kompaniýasy Chrome brauzeriniň tölegli nusgasynyň çykandygyny habar berdi. Täze Chrome Enterprise Premium güýçlendirilen howpsuzlyk gözegçiligi bilen üpjün ediler diýlip, kompaniýanyň blogynda habar berilýär. Chrome Enterprise Premium-yň bahasy her aýda 6 dollar bolar. Bu brauzer programma üpjünçiliginiň täzelenmelerini we giňeltmelerini dolandyrmaga mümkinçilik berýär, şeýle hem birnäçe TCP protokollaryny goldaýar. Esasy artykmaçlyklaryň biri tassyklanan we tassyklanmadyk programmalar üçin maglumatlaryň syzmak töwekgelçiligini azaltmaga kömek edýän kontekste esaslanýan giriş gözegçiligidir. Şeýle hem brauzer SaaS we web programmalaryna nol derejeli ynam bolan ýagdaýynda hem üznüksiz girişi üpjün edýär. Howpsuzlyk we maglumatlary goramak aýratynlyklary zyýanly programma üpjünçiliginden we fişingden goramak ýaly mazmuny goramak we gözden geçirmek üçin bölekleýin emeli aňa bil baglaýar. Hünärmenler Chrome-yň tölegli nusgasyny ulanmak babatda tejribelerini paýlaşdylar. Mysal üçin, Snap kärhanasynyň korporatiw howpsuzlyk ulgamyny işläp düzmek bölüminiň başlygy Chrome Enterprise Premium-yň öndürijilikli emeli aň platformalarynda habarlaşanda mazmun geçirişini 50% azaldandygyny aýtdy. Roche biotehnologiýa kompaniýasynyň maglumat howpsuzlygy bölüminiň başlygy täze brauzeri gurnanlaryndan soň birnäçe sagadyň dowamynda köp sanly korporatiw maglumatlary ogurlamak synanyşygyny ýüze çykaryp we durzup bilendiklerini aýtdy.

Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir