Serbiýanyň Russiýadaky ilçisi Momçilo Babiç türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyny bellemegiň çäklerinde nusgawy türkmen şahyrynyň eserlerini serb diline terjime etmäge ýardam bermek isleýändigini aýtdy. Bu barada ol 12-nji aprelde Türkmenistanyň Russiýadaky ilçisi Esen Aýdogdyýew bilen geçirilen duşuşykda mälim etdi. Türkmenistanyň diplomatik wekilhanasynyň metbugat gullugynda habar berlişi ýaly, taraplar Türkmenistan bilen Serbiýanyň arasynda ykdysadyýet, söwda, maýa goýum we medeni-ynsanperwer ýaly dürli ugurlarda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Esen Aýdogdyýew halkara arenasyndaky netijeli özara gatnaşyklary bellemek bilen, BMG-niň 2025-nji ýyly “Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly” diýip yglan edýän rezolýusiýasyny goldaýandygy üçin Serbiýa minnetdarlyk bildirdi. Diplomatlar iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň derejesine ýokary baha berip, olary sylagly, deň hukukly we geljegi uly diýip bellediler. Momçilo Babiç türkmen kärdeşini Magtymguly Pyragynyň ýubileýi bilen gutlap, bu wakanyň dürli ýurtlarda giň gerimde bellenilýändigine ünsi çekdi. Şeýle-de, ol Moskwada şahyra bagyşlanylyp geçirilen halkara maslahata ýokary baha berdi.

Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir