Türkmenistanyň Hytaýdaky ilçisi Parahat Durdyýew Hytaýda Türkmenistanyň Medeniýet ýylyny geçirmek bilen baglanyşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin HHR-iň medeniýet we syýahatçylyk ministriniň orunbasary Çžan Çžen bilen duşuşdy. Medeniýet ýylynyň açylyş dabarasy şu ýylyň tomsuna meýilleşdirilýär. Taraplar bu wakanyň iki ýurduň arasyndaky medeni gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek üçin ähmiýetini nygtadylar. Medeniýet ýylynyň çäklerinde Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna aýratyn üns berler. Şahyryň ýubileýi mynasybetli Pekiniň daşary ýurt dilleri institutynyň goldawy bilen türkmen şahyrynyň goşgularynyň hytaý diline terjimesi taýýarlanar. Ilçi Durdyýew Hytaýyň Atçylyk assosiasiýasynyň gatnaşmagynda hem bilelikde çäre guramagy teklip etdi. Beýleki teklipleriň arasynda Hytaýda Magtymgulynyň ýadygärligini açmak, Beýik Ýüpek ýoly barada spektakl görkezmek bar. Hytaýyň medeniýet we syýahatçylyk ministriniň orunbasary 2023-nji ýylda geçirilen Türkmenistanda Hytaýyň Medeniýet ýylynyň uly üstünligini belläp, Hytaýda geçiriljek bu çäräniň hem az netije bermejekdigine ynam bildirdi. Şeýle-de, ol Türkmenistanyň ilçisini 22-nji aprelden 26-njy aprel aralygynda Şandun welaýatynda geçiriljek daşary ýurt diplomatlary üçin ýyllyk çärä çagyrdy. Ýatlap geçsek, fewral aýynda Aşgabatda Türkmenistanda Hytaýyň Medeniýet ýylynyň ýapylyş dabarasy geçirildi.

Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir