Ferrari Group öz işgärleri üçin täze höweslendiriş meýilnamasyny hödürledi. Geljek ýylyň birinji ýarymynda Italiýanyň superkar öndürijisiniň bäş müňden gowrak işgäri takmynan 2065 ýewro (2,24 müň dollar) bahasy bolan bir gezeklik paýyny alyp biler. Bu başlangyç ähli işgärlere, şol sanda Italiýanyň daşynda işleýän işgärlerine-de degişli bolar. Eger Ferrari-niň täze paýdarlary gymmatly kagyzlary üç ýyl saklasa, asylky mukdarynyň 15 göterimine çenli goşmaça tranş alyp bilerler. Bu ýagdaýda awtoulag öndürijisi ähli çykdajylary öz üstüne alar. Şol bir wagtyň özünde, Ferrari ýene 250 adamy işe aljakdygyny wada berdi we milli kärdeşler arkalaşyklary bilen 2027-nji ýyla çenli güýjünde galjak, bäsdeşlige ukyplylygy üçin sylaglamak hakyndaky täze şertnamasyna gol çekdi. Bonusyň mukdary 17 000 ýewrodan ýokary bolup biler we ýylda 3000 ýewro çenli, salgyt tölemezden, paýnamalara öwrülip biler. Mundan başga-da, Ferrari-niň işgärleriniň çagalary üçin 5 ýaşdan 15 ýaş aralygyndaky goldaw programmasy indi 4 ýaşdan 18 ýaşa çenli dowam edýär. Netijede, çeýe iş wagty we tölegli dynç alyş rugsadyny almak mümkinçiligini öz içine alýan ene-atalara goldaw programmasy indi 10 ýaşa ýetmedik çagalara degişlidir - bu ýerli kanunlaryň kepillendirýän zatlaryndan has kän ýeňillikdir.

Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir