Miwelerdir gök önümleriň saglygymyz üçin peýdalydygy barada aýdyp oturmagyň zerurlygy ýok. Emma şol miweleriň hem-de gök önümleriň Asmanexpress-de ULY ARZANLADYŞDA goýlandygyny welin hökman hemmeler bilmeli. Asmanexpress eýýäm birnäçe wagt bäri miwe hem gök-bakja önümleriniň dürli görnüşlerine arzanladyşlary yglan edip gelýär. Şu gün — 17-nji noýabrda Asmanexpress-de «VITAMIN» diýlip atlandyrylan aksiýa hereket edýär. Aksiýa laýyklykda, şu bahalar hereket edýär: Banan — 20 m Alma — 5,5 m Limon — 1,9 m Şeýle hem, her hepdäniň şenbe, ýekşenbe günleri Asmanexpress-iň gök önümleri bölüminde harytlaryň täze toparyna uly arzanladyş bolar. Sargyt etmek üçin ykjam goşundyny ýükläp alyň we sargyt ediň. Pursady elden bermäň! Arzanladyşlardan ahmal galmazlyk üçin Asmanexpress-i yzarlaň! Asmanexpress – pikir edişiňizdenem ÇALT! Eltip bermek hyzmaty her gün 7:30-dan 23:00-a çenli işleýär. Asmanexpress ykjam goşundysyny: Google Play we AppStore salgylaryndan ýükläp alyp bilersiňiz. Habarlaşmak üçin: +99361282393; +99364 755997 Saýt: asmanexpress.com Elektron poçta: info.asmanexpress@gmail.com

Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir