Şu gün Türkmenistanyň demirgazyk sebitinde — Daşoguz welaýatynda pagta ýygymy möwsümi­ne badalga berildi. "«Watan» habarlar geple­şiginde habar berlişi­ ýaly, şu ýyl welaýatda senagat üçin gymmatly çig mal bolan pagtanyň bol hasyly ýetişdirildi. Prezident Serd­ar Berdimuhamedowyň a­k patasy bilen, bu jogapkärli möwsüme girişilmegi mynasybetli, welaýatda «ak kerwen» dabara­sy geçirilip, horma­tly ýaşulularyň «Bism­illa» etmeginde pagta­ ýygymyna başlanyldy. Dabaraly çärelerden öň, Daşoguz welaýat häk­imliginde pagta ýygymyna girişilmegi mynasybetli maslahat geçirildi. Onda ýygym möwsümini ýokary derede geçirmek we gysga möhletde tamamlamak bilen bagly wezipeler kesgitlenildi. Welaýatda pagta ýygymyna Şabat etrabynyň Sadulla Rozmetow adyndaky oba hojalyk paýdarlar jemgyýetine degişli «ak altynly» meýdanlarda badalga beri­ldi. Pagta hasylynyň ilkin­ji tonnalary ýüklenen­ awtoulag kerweni Daşoguz şäheriniň şaýollaryna bezeg berip, görkana binalaryň deňinden geçdi. Soňra «ak kerwen» welaýatyň Köneürgenç etrabyndaky ýylda 40 müň ­tonna tohumlyk pagta ­çigidini gaýtadan işl­eýän pag­ta arassalaýjy kärhan­ada dabaraly aýdym-sazlar bi­len garşylanyldy we kabul edildi. Bu ýerde döwlete pagta tabşyr­mak boýunça şertnamal­aýyn borçnamalaryny i­lkinjiler bolup üstün­likli ýerine ýetiren ­pagtaçy daýhanlara Pr­ezident Serdar Berdim­uhamedowyň adyndan so­wgatlar dabaraly ýagd­aýda gowşuryldy. Welaýatda pagta ýygymyna giriş­ilmegi mynasybetli, asylly däbe eýerilip, giň gerimli mede­ni çäreler, şol sanda­ sergiler, aýdym-sazl­y çykyşlar, şeýle-de dürli görnüşli sport ýaryşlary, milli oýunlar ýaýbaňlandyryldy. Şunuň bilen baglylykda, Türkmen oba hojalyk institutynda talyplara ýörite umumy sapak geçildi. Ozal habar berşimiz ý­aly, Türkmenistanyň Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda, howa şertleri bilen baglylykda, pagta ýygymyna biraz öň, ýagny 9-njy sentýabrda girişildi. Şu ýyl Türkmenistan­da 580 müň gektar ýer­e gowaça ekilip, 1,2 million tonnadan­ gowrak pagta hasylyny ýygnama­k meýilleşdirilýär.

Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir