16-njy sentýabr — Türkmen döwlet medeniýet institutynyň talyby, aşgabatly meşhur DJ Didar Gylyjowyň durmuşynda aýratyn wajyp gün. Onuň doglan güni gelni Maýsanyň doglan güni bilen gabat gelýär. Üstesine-de, olaryň aralary iki ýaş bolan ogullary —2019-njy ýylda doglan Mustafanyň hem-de 2021-nji ýylda dünýä inen Ýazmyradyň hem doglan günleri şol bir günde. Indi bagtyýar maşgala ýylyň-ýylyna bu günde dört doglan güni belleýär. Bu özboluşly ýagdaýa her kimiň dürli hili garaýşy bolup biler. Kim muňa ähli şatlygy bir ajaýyp günde baýram etmek diýip düşünse, beýleki bir tarapdan şeýle bolmagy ählitaraplaýyn tygşytlylygy hem aňladýandyr. Emma maşgalabaşy bu gabat gelmäni — ykbalyň bagyş eden şowlulygynyň, peşgeşiniň, maşgalanyň abadançylygynyň alamaty hasaplaýar. Şonuň üçinem Gylyjowlaryň maşgalasynda doglan güni bir saçagyň başynda, öýüň mylaýym töründe dabaraly bellemek däbi ýöne ýerden däldir. Ine, bu günem agzybir maşgala baýramçylyk saçagynyň başyna jem bolup, birek-birege owadan sowgatlary, esasanam, mähir hem-de söýgi sowgat edýär.

Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 10 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir