Tähranyň Lukmançylyk ylymlary uniwersitetiniň alymlary ysmanagyň ekstraktynyň süýji keselli alakalarda ýaralary çalt bitirýändigini anykladylar. Ylmy barlagyň netijeleri «Scientific Reports» žurnalynda çap edildi diýip, «Gazeta.ru» ýazýar. Süýji keseli köpsanly uzaga çekýän agyrlaşmalar bilen baglydyr, olaryň biri hem aýlarboýy, hatda ýyllara çekýän, bitmeýän ötüşen ýaralardyr. Eýranly alymlaryň alakalarda täze geçiren barlaglarynyň netijesinde, ysmanagyň suwunyň ýaralary tiz bitirýändigi anyklandy. Alnan netijeler ysmanakda kollageniň, fibroblastlaryň hem-de ýaralardaky damarlarda dykyzlygy ýokarlandyrýan ýokumlaryň bolmagy bilen bagly diýlip, alymlar çaklaýarlar. Olaryň biri-de С ýokumydyr.

Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir