Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň wekiliýeti GDA agza ýurtlaryň içeri işler ministrleriniň Geňeşiniň nobatdaky mejlisine gatnaşdy. Bu barada Özbegistanyň Içeri işler ministrliginiň halkara hyzmatdaşlygy bölümine salgylanyp, «UzDaily.uz» habar berdi. 15-nji sentýabrda Gazagystan Respublikasynyň Türküstan şäherinde geçirilen mejlise Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Belarusyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Ermenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Içeri işler ministrlikleriniň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Mejlisde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy, şeýle hem GDA ýurtlarynyň Içeri işler ministrlikleriniň arasynda Geňeşiň çäginde kabul edilen jenaýatçylyga garşy döwletara maksatnamalaryň durmuşa geçirilmegi, transmilli jenaýatçylyga, terrorçylyga, bikanun neşe dolanyşygyna we kiber jenaýatlaryna garşy göreş, okuw we ylmy gözlegler ara alnyp maslahatlaşyldy. Dostlukly ýagdaýda geçen çärede GDA agza ýurtlaryň Içeri işler ministrleriniň Geňeşiniň nobatdaky mejlisiniň Teswirnamasyna, şeýle hem adam gözlegi baradaky döwletara şertnamasyna üýtgetmeleri girizmek baradaky, GDA-nyň agza döwletleriniň çäginde 2024 — 2028-nji ýyllar aralygynda bikanun neşe dolanyşygyna we kiber jenaýatçylyga garşy göreş, ulag desgalarynda jemgyýetçilik tertibini goramak we derwaýys meseleler boýunça beýleki resminamalary goramak boýunça giňişleýin Meýilnama ýaly birnäçe resminama gol çekildi.

Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir