LC Waikiki brendiniň Aşgabatdaky resmi dükanynyň yglan eden «1+1» aksiýasynyň tamamlanmagyna 2 gün aldy. Aksiýa 17-nji sentýabrda (17-si hem girýär) gutarar. Aksiýa laýyklykda, dükandan islendik 1 haryt alan müşderä 2-nji haryt mugt berilýär! Aksiýa dükandaky ähli harytlara degişli bolup, harytlaryň sany 20 MÜŇE ÝETÝÄR. Olaryň içinde zenanlar, erkekler, şeýle-de çagalar üçin, ýagny tutuş maşgala üçin egin-eşikleriň, aýakgaplaryň giň toplumy bar. Şeýle hem dükanda harytlary öňünden tölegsiz 6 aý garaşaryna kredit alyp bolýar. Dükanda tölegler nagt hem nagt däl görnüşinde kabul edilýär.​​​​​​ Belläp geçsek, bu brendleriň egin-eşiklerini Asmanexspress ykjam goşundysynyň Asmanshop bölüminden onlaýn gözden geçirip, öýde geýip görmek üçin sargyt edip bolýar. Asmanshop-yň işgärleri bary-ýogy 90 minudyň içinde saýlan harydyňyzy birnäçe ölçegde siziň öýüňize getirýär. LC Waikiki dükany «Berkarar» söwda-dynç alyş merkeziniň 3-nji gatynda ýerleşýär. Tel: +993 61 176533; +993 61 175229 Instagram: lcw_turkmenistan

Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 8 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir