Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky ilçisi Batyr Rejepow Astana şäher häkiminiň orunbasary Eset Berikul bilen duşuşdy. Türkmen diplomatik wekilhanasynyň metbugat gullugynyň habaryna görä, Astanada bolan duşuşykda taraplar Gazagystanyň paýtagtynda türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyraga ýadygärlik gurmak meselesini ara alyp maslahatlaşdylar. Türkmen tarapy 2024-nji ýylda Türkmenistanyň Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny ýokary derejede bellemegi meýilleşdirilýändigini aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, bu möhüm senä gabatlanyp Astanada ýadygärligi oturtmak boýunça işleri çaltlaşdyrmagyň möhümdigi bellenildi. Astanada Magtymguly Pyragynyň we Aşgabatda gazagystanly akyldar Abaý Kunanbaýewiň ýadygärliklerini dikeltmek barada 2022-nji ýylda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Astana döwlet sapary wagtynda ylalaşyk gazanylandygyny ýatladýarys. Astana şäher häkimliginiň ýolbaşçylygy bu meseläni has-da işleňleşdirmek üçin Türkmenistanyň ilçihanasy bilen bilelikde işleşmäge taýýardyklaryny mälim etdi. Duşuşykdan soň taraplar bu we beýleki gyzyklanma bildirilýän meseleler boýunça yzygiderli aragatnaşyk saklamak boýunça ylalaşdylar.

Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 8 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir