Toyota ýaňy-ýakynda täzelenen Land Cruiser 70 kysymly wnedorožnigiň ýörite wersiýasyny taýýarlaýar. Suratlara seretseň, esasy täzelik öň täzelenen maşgala girmedik wnedorožnigiň üç gapyly görnüşde üýtgemegi bolar. Bu “ýetmişlik” model Ýakyn Gündogaryň yzygiderli isleg bildirýän bazary üçin niýetlenendir. Ýörite wersiýanyň ady - Gulf Edition, bu täze önümiň nirede satyljakdygyny görkezýär. Şeýle-de bolsa, bu wersiýanyň näderejede tapawutlanjakdygy entek kesgitlenmedi. Suratlaryň Ýaponiýanyň Toyota Land Cruiser-iň öndürilýän Ýoşiwara zawodynda düşürilendigi aýdylýar. Surata Land Cruiser 70-iň üç we bäş gapyly görnüşleri düşürilipdir. Deslapky maglumatlara görä, wnedorožnigiň Ýakyn Gündogar wersiýasy gaýtadan işlemegiň öňki görnüşlerinden belli bolan, awtomatiki geçiriş bilen bilelikde kuwwaty 230 at güýjünden sähel gowrak bolan V6 benzinli wersiýany saklar. Täzelenen Toyota Land Cruiser 70 -iň başga hereketlendirijileri hem bar: mysal üçin Awstraliýanyň bazary üçin niýetlenen wersiýalaryň birinde wnedorožnik 205 at güýji bilen 4,5 litrlik V8 dizelli görnüş bilen enjamlaşdyrylandyr.

Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 8 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir