Britaniýa täze benzin we dizel awtoulaglarynyň satuwyna gadaganlygyny 2035-nji ýyla çenli yza süýşürdi

Beýik Britaniýa benzin we dizel hereketlendirijileri bilen işleýän täze awtoulaglaryň satylmagyny gadagan edýän düzgüniň girizilmegini 2035-nji ýyla çenli yza süýşürer diýip, premýer-ministr Rişi Sunak belledi.
Sunak Dawning stritde eden çykyşynda: «2035-nji ýyla çenli benzin we dizel bilen işleýän awtoulaglary satyn alyp bilersiňiz. Şondan...

Dowamy »

169 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 8 months ago

YouTube-yň döredijileri smartfonlar üçin TikTok stilindäki wideo redaktoryny çykardylar

YouTube-yň wideo platforma topary göni telefonyňyzda wideo redaktirlemäge mümkinçilik berýän YouTube Create atly täze programma hödürledi.
Täze programma has köp adamy YouTube Shorts roliklerini - YouTube tarapyndan hödürlenýän TikTok görnüşli wideo döretmäge höweslendirýär. Adatça, YouTube-da dolybahaly wideo döretmekden TikTok wideosyny dö...

Dowamy »

156 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 8 months ago

Bütin dünýäde eýýäm 338 milliondan gowrak Redmi Note smartfony satyldy

Redmi Note 13 seriýasynyň yglan edilmegine bagyşlanan soňky metbugat ýygnagynda Xiaomi-niň we Redmi-niň prezidenti Lu Weýbing hit Redmi Note liniýasynyň ýene bir üstünligini yglan etdiler.
Top-menejeriň pikiriçe, Redmi Note smartfonlarynyň halkara satuwy eýýäm 338 milliondan geçdi. Kompaniýa 2023-nji ýylyň mart aýynda onuň 320 milliondan geç...

Dowamy »

194 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 8 months ago

Toyota täzelenen RAV4 krossowerini tanyşdyrdy

«Toyota» ABŞ-da täzelenen RAV4 krossoweriniň 2024-nji ýyl üçin niýetlenen nusgasyny tanyşdyrdy. Awtoulag täze reňkler we enjamlar bilen üpjün edildi.
Ähli tekerleriniň hereketli ulgamynda awtoulagda asfaltly ýollardan daşarda sürmek üçin döredilen «Trail» režimi ornaşdyryldy. Sport höwesjeňlerine niýetlenen «Woodland Edition» nusgasynda kros...

Dowamy »

157 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 8 months ago

Redmi Note 13 Pro Hytaýyň çäginden daşary Poco brendi bilen çykar

Redmi geçen hepde Hytaýda täze Note 13 smartfon tapgyryny hödürledi. Oňa esasy Note 13 modeli, kämilleşdirilen Note 13 Pro wersiýasy we iň ýokary Note 13 Pro+ wersiýasy girýär.
Geçen ýyl bolşy ýaly, bu smartfonlaryň global bazarda elýeterli bolmagyna garaşylýar. Ygtybarly çeşmäniň maglumatlaryna görä, Xiaomi Note 13 Pro modelini global bazar...

Dowamy »

160 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 8 months ago

Dürli ýurtlarda iPhone 15 Pro Max-y satyn almak üçin näçe wagt işlemeli?

Apple kompaniýasy ýakynda täze iPhone 15 smartfonlarynyň satuwyna başlady. World of Statiscis neşiri haýsy ýurtda adamlara 256 GB fleş-ýatly iPhone 15 Pro Max seriýasyny satyn almagyň aňsatdygyny hasaplady. Şeýle ýurt Şweýsariýa bolup, bu ýerde şeýle smartfony satyn almak üçin bary-ýogy 6 gün işlemek ýeterlikdir. Bu barada ixbt.com belleýär.
...

Dowamy »

176 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 8 months ago

WhatsApp köne smartfonlarda işlemegini bes eder

WhatsApp-yň işläp düzüjileri 2023-nji ýylyň 24-nji oktýabryndan millionlarça gurluşda messenjeriň işlemegini bes etjekdigini habar berdiler. Bu programmany götermek üçin Android 5.0 we ondan ýokary binýatly smartfonyň gerek boljakdygy bilen baglanyşyklydyr.
Gurluşlary bu talaplara laýyk gelmeýän ulanyjylar WhatsApp-y ulanmagy dowam etdirmek...

Dowamy »

144 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 8 months ago

Huawei kompaniýasy Bluetooth-yň ornuny tutjak tehnologiýasyny hödürledi

Hytaýyň Huawei kompaniýasy gysga hereket radiusyna simsiz birleşmek üçin täze NearLink tehnologiýasyny işläp düzdi. Bu barada ferra.ru habar berýär.
Innowasion önüm Wi-Fi bilen Bluetooth-yň artykmaçlyklarynyň birleşmesi bolup, gysga aralyklara maglumatlaryň çalt we energoeffektiw geçirilişini üpjün edýär. Işläp düzüjileriň nygtamagyna görä,...

Dowamy »

156 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 8 months ago

Samsung Galaxy seriýasyndan täze smartfonlary hödürledi

Malaýziýada Günorta Koreýanyň Samsung elektronika öndürijisi geçen ýyl çykan Galaxy A04 we Galaxy A04s smartfonlarynyň ornuna geljek täze Galaxy A05 we Galaxy A05s smartfonlaryny hödürledi. Täze smartfonlar brendiň resmi saýtynda eýýäm hödürlendi, ýöne baha we çykyş senesi heniz belli däl diýip, rbclife.ru belleýär.
Gurluşlaryň ikisi-de 6,7...

Dowamy »

148 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 8 months ago

Skoda 3 millionynjy krossowerini çykardy

«Skoda» Kwasinydaky zawodynda krossoweriň 3 millionynjy krossowerini çykardy. Ýubileý awtoulagy «Skoda Kodiaq Sportline» boldy diýlip, awtoulag öndürijisiniň metbugat gullugynda habar berilýär.
«2009-njy ýyldan bäri üç million krossower öndürmek biziň toparymyz üçin ajaýyp üstünlik. Bu ädim müşderilerimiziň islegleriniň ösüşini we olaryň isl...

Dowamy »

156 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 8 months ago

Tesla-nyň Android roboty predmetleri tertiplemegi öwrendi

Tesla kompaniýasy Optimus atly android robotynyň üstünliklerini görkezýän täze wideony çap etdi. Wideoda görnüşine görä, robotyň fiziki mümkinçilikleri ep-esli ýokarlanypdyr. Mundan başga-da, Optimus has akylly bolupdyr - meselem, zatlary özbaşdak tertipläp bilýär.
Androidiň hereketleri has ýumşapdyr: Optimus indi islendik pursatda el-aýakla...

Dowamy »

138 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 8 months ago

Redmi Note 13 16/512 GB ýada eýe boldy

Xiaomi Group kompaniýasynyň prezidenti we Redmi brendiniň baş menejeri Lu Weýbing Redmi Note 13 Pro smartfony barada goşmaça maglumatlar bilen paýlaşdy. Ol Redmi Note 13 Pro-nyň 16 GB çalt LPDDR5 operatiw ýady we 512 GB UFS 3.1 fleş-ýady bolan wersiýada elýeterli boljakdygyny aýtdy. Şonuň üçin ulanyjylarda bir wagtyň özünde köp sanly programmany iş...

Dowamy »

145 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 8 months ago

Gonkong kriptowalýutalary ornaşdyrmak üçin iň taýyn ýer boldy

Kriptowalýutalary ornaşdyrmak üçin iň taýyn ýurtlaryň we sebitleriň sanawynda Gonkong birinji ýeri eýeledi. Salgydyň bolmazlygy, kriptowalýuta awtomatlarynyň we kriptokompaniýalaryň köp sanly bolmagy ýurda öňe saýlanmaga mümkinçilik berdi.
Forex Suggest dellalçylyk kompaniýasynyň seljerileri tarapyndan düzülen Worldwide Crypto Readiness Rep...

Dowamy »

142 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 8 months ago

Dünýäde awtoulaglaryň satuwy artdy

2023-nji ýylyň awgust aýynda dünýäniň awtoulag bazarynda täze ulaglaryň satuwy 9,6% ýokarlandy. Bu barada “Avwtostat” LMC Automotive maslahat beriş kompaniýasynyň maglumatlaryna salgylanyp habar berdi. Tomsuň soňky aýynda jemi 7 million 302 müň awtoulag satyldy.
Hytaý awgust aýynda 2 million 520 müň awtoulag bilen (2022-nji ýyl bilen deňeşdi...

Dowamy »

141 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 8 months ago

Toyota gurnama çykdajylaryny ep-esli azaldýan konweýersiz zawody görkezdi

Awtoulag öndürýän Toyota Motor korporasiýasynyň wekilleri žurnalistlere awtoulag öndürmek üçin adaty konweýer bolmadyk Motomati (Aýti prefekturasy) zawodynda tejribe sehini görkezdiler. Bu barada Ýaponiýanyň milli jemgyýetçilik telewideniýesi habar berdi.
Onuň berýän maglumatlaryna görä, gurnama döwründe awtoulaglar belli bir ugur boýunça aw...

Dowamy »

130 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 8 months ago

Hünärmenler öýde haýsy predmetleriň internetiň tizligine böwet bolýandygyny aýtdylar

“Izwestiýa” gazeti öýde haýsy predmetleriň we hojalyk tehnikasynyň internet signalynyň hiline täsir edip biljekdigi baradaky maglumatlara ünsi çekdi. Eger ulanyjy öz internetiniň käwagt gowşaýandygyna ýa-da güýçlenýändigine üns berse, routeriň ýerleşýän ýerini barlamak möhümdir. Ähtimal, mesele hyzmaty üpjün edijiniň işi bilen däl-de, öýüň içinde r...

Dowamy »

132 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 8 months ago

Mask X (öňki Twitter) sosial ulgamyny doly tölegli eder

Ilon Mask ozal Twitter ady bilen tanalýan X sosial ulgamynyň geljekde doly tölegli boljakdygyny aýtdy.
Milliarder Ysraýylyň premýer-ministri Binýamin Netanýahu bilen göni ýaýlymda aragatnaşyga çykanda meýilleşdirilen üýtgeşmäni agzady. Maskyň pikiriçe, ähli akkauntlara töleg girizmek, birtopar botlaryň hyzmatyndan dynmagyň ýeke-täk usulydyr,...

Dowamy »

128 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 8 months ago

Apple iOS-iň täze neslini çykardy

Apple kompaniýasy iPhone-a birnäçe täze aýratynlyklary getirýän iOS 17-niň köpçülige niýetlenen görnüşini çykardy.
iOS 17-niň esasy aýratynlyklaryndan biri telefon kitabynda kontaktlaryň dizaýny üçin çeýe sazlamalardyr. Indi bir ýazga surat we özboluşly stil, fon we şrift belläp bilersiňiz. Munuň netijesinde telefon kitabyndaky kontaktlar ad...

Dowamy »

137 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 8 months ago

Bilim ministrligi we ÝUNISEF Aşgabatda Robot festiwalyny geçirerler

23-24-nji sentýabrda Aşgabatda Büzeýin etrabyndaky 97-nji orta mekdepde Türkmenistanyň Bilim ministrligi BMG-niň Çagalar gaznasy bilen bilelikde türkmen mekdep okuwçylarynyň arasynda bilim beriş robot tehnikasy boýunça bäsleşik geçirer diýip, ORIENT habar berýär.
Bäsleşige gatnaşyjylar işläp taýýarlamalaryny we ylmy taslamalaryny hödürlärler...

Dowamy »

137 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 8 months ago

Volvo 2024-nji ýylda dizel awtoulaglaryny öndürmegini bes eder

Volvo Cars kompaniýasy ähli dizel hereketlendirijili awtoulaglaryň önümçiligini bes etmekçidigini resmi taýdan yglan etdi. Nýu-Ýorkda geçirilen Howa hepdeliginiň çäginde öndüriji iň soňky ulagyň 2024-nji ýylyň başynda gurnama liniýasyna çykjakdygyny mälim etdi. Şol bir wagtyň özünde, 2030-njy ýyla çenli ol doly elektrikli awtoulaglara geçmekçi bolý...

Dowamy »

141 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 8 months ago