...☞ Setirler

Salam Hormatly talyplar.com agzalary.
Gowy setirler eken. B.R gazedinden çöpleşdirdim. Sizde-de bar bolsa paýlaşsañyz!.
@AllaberdiSyýahat aklyñy ösdürÿär, elbetde ol bar bolsa.

☞ Gilbert Kit Çesterton

♬ ♪ ♩♭♪

Bir adamyñ özüñe ýaraýanyny ýa-da ýaramaýan...

Dowamy »

278 2
Sorag-jogap, Jupiter_Fire tarapyndan 3 weeks ago

«Düýe gyrda bolsa-da, Gözi şorda bolar»

«Düýe gyrda bolsa-da, Gözi şorda bolar»

«Ýüküm duz bolsyn, Ýolum ýanow bolsyn» diýilýändirem. Şu ýerde düýäniñ şory gowy görýändigi aydyljak bolýar. İndi senin sowyña geçeli. Gyr bolanda dagam, çölem, topragam däl. Şonuñ ùçinem gyryñ ösümlikleri ýuwandyr. Emma gumuñ köwreýigi, bozanagy, sylasy, borjagy, sòzeni güýçli, şor bolÿar. An...

Dowamy »

172 3
Sorag-jogap, Jupiter_Fire tarapyndan 3 weeks ago

Maña Garaş, Men Gelerin - Константин Симонов

Garaş maña, men gelerin,
Garaş ýöne çynyñ bilen.
Dökende güýz şelpelerin
Gamlansañam, garaşgyn sen
Garaş, ýagsyn ýagyş-garlar
Garaş zemin gyzan çagy,
Özgelere garaşýanlar
Derrew pälin bozan çagy.
Garaşgyn sen alys ýerden
Habar gelmän ýören çagy.
Garaş özüñ bilen des-deñ...

Dowamy »

162 1
Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 3 weeks ago

Atajan Tagan kim Ömri we döredijiligi

Ussat ýazyjy Atajan Tagan 1940-njy ýylyň 15-nji maýynda, Türkmenistanyň Mary welaýatynyň Murgap etrabynda daýhan maşgalasynda dünýä indi. Kakasy Tagan Öwez 1943-nji ýylda Beýik Watançylyk urşynda Orýol şäherinde wepat boldy. Geljekki ýazyjy Mary şäherindäki 10-njy orta mekdebi tamamlady. Okuwynyň arasynda iki ýyl Sowet goşunynyň hatarynda gulluk et...

Dowamy »

130 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 3 weeks ago

Atajan Taganyň “Keseki” romany fransuz dilinde çap ediler

Atajan Taganyň “Keseki” romany fransuz dilinde çap ediler
Aşgabatda Fransiýa Respublikasynyň Fransuz institutynda görnükli türkmen ýazyjysy Atajan Taganyň dünýäniň köp dillerine terjime edilen “Keseki ” atly taryhy we dokumental romana bagyşlanan suratlar bäsleşigi geçirildi.

Bu edebi eseri fransuz diline terjime etmek taslama...

Dowamy »

109 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 3 weeks ago

_ýaramaz pikirler Alsgeýmer keseliniň döremegine getirip bilýär

Alymlar: ýaramaz pikirler Alsgeýmer keseliniň döremegine getirip bilýär
Britan alymlary täze barlagyň dowamynda negatiw pikirleriň Alsgeýmer ölüm howply keseliň döremegine getirip bilýändigini ýüze çykardylar. Bu kesel ilki göze ilmeýän alamatlardan başlanýar, soňra wagtyň geçmegi bilen güýçlenýär. Bu barada oane.ws habar berýär.
Uni...

Dowamy »

155 0
Bilim, 12 tarapyndan 3 weeks ago

«Türkmenawtoulaglary» agentligi täze awtobus gatnawlaryny açýar

«Türkmenawtoulaglary» agentligi täze awtobus gatnawlaryny açýar
«Türkmenawtoulaglary» agentligi ilatyň awtomobil gatnawalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, täze gatnaw ugurlaryny açýar.
2020-nji ýylyň 16-njy...

Dowamy »

248 4
Tehnologiýa, 12 tarapyndan 3 weeks ago

Alymlar koronawirus özgerip, has ýokuşagan boldy diýip hasaplaýarlar

Alymlar koronawirus özgerip, has ýokuşagan boldy diýip hasaplaýarlar
Ýakynda Floridanyň Skripps ylmy-barlag institutynyň alymlary üýtgeşik bir çaklama bilen paýlaşdylar. Barlagçylaryň pikiriçe, koronawirus mutasiýa geçirýär we öňküsine garanda has ýokuşagan bolýar. Bu barada om1.ru habar berýär.
Koronawirusyň mutasiýa geçiren formasy...

Dowamy »

324 2
Bilim, 12 tarapyndan 3 weeks ago

Britan awiakompaniýalary karantin sebäpli hökümeti kazyýete berdi

Britan awiakompaniýalary karantin sebäpli hökümeti kazyýete berdi
British Airways, Ryanair we EasyJet awiakompaniýalary ýurda gelýän ýolagçylara iki hepdelik karantini berjaý etmelidigi baradaky bildirilýän talap sebäpli britan hökümetini kazyýete berdi. Bu barada vedomosti.ru habar berýär. Awiagatnadyjylaryň pikiriçe, 8-nji iýunda güýje gir...

Dowamy »

143 0
Bilim, 12 tarapyndan 3 weeks ago

Beýniniň işini gowulandyrmak üçin 3 önüm

beýniniň işini gowulandyrmak üçin 3 önüm
Ýapon we italýan alymlary kelle beýnisiniň işini gowulandyrmak üçin üç sany önümi atlandyrdylar. Bu önümleriň kabul edilmegi gartaşan adamlarda kognitiw funksiýalaryň ýaramazlaşmagynyň öňüni alyp biler. Bu barada runews24.ru habar berýär.
Şeýle önümleriň birinjisi – kakao, sebäbi onuň miwesi b...

Dowamy »

206 0
Bilim, 12 tarapyndan 3 weeks ago

Ibragimowiç ýolbaşçylar bilen oňşuksyzlygy sebäpli “Milandan” gider

Ibragimowiç ýolbaşçylar bilen oňşuksyzlygy sebäpli “Milandan” gider
Hüjümçi Zlatan Ibragimowiç “Milan” italýan futbol klubyndan gider. Ibragimowiçiň “Milanda” galmak mümkinçiligi futbolistiň klubyň baş müdiri Iwan Gazidis bilen dawasyndan soň barha azalýar. Bu barada euro-football.ru habar berýär. Öň, Ibragimowiç Iwan Gazidisi kluby ýaramaz...

Dowamy »

125 0
Sport, 12 tarapyndan 3 weeks ago

Amazon ABŞ-nyň polisiýalaryna ýüzi anyklaýjy tehnologiýany ulanmagy gadagan etdi

ABŞ-daky tertipsizlikler sebäpli iri kompaniýalar ýüzi anyklaýjy tehnologiýalary ulanmakdan boýun gaçyrýarlar. Ilki IBM, indi bolsa Amazon we Microsoft kompaniýalary polisiýalara bu gurşawda olaryň önümini ulanmagy gadagan etdiler. Ol ýerde polisiýalaryň elinde tehnologiýa adamlaryň hukuklaryny we erkinliklerini çäklendirýär diýip hasaplaýarlar.

Dowamy »

175 0
Bilim, 12 tarapyndan 3 weeks ago

Yazmasy agyr dusen gosgy

Bütin oba garaşyp dur.
Ýola bakýar hemmeler.
Atasy pyşyrdaýar:
«Geler. Geler. Geler».

Gelnejesi pyşyrdaýar:
«Gelermikä? Kim biler...»
Atasy göwünlik berýär:
«Geler-le... hökman geler».

Gök toraňňyň saýasynda
Ýüzläp adam dymyp dur.
Çekizeli ak haltadan...

Dowamy »

160 0
Edebiýat, yashalym tarapyndan 3 weeks ago

Pandemiýa netijesinde Ýewropanyň has garyp düşen ýaşaýjyly ýurdy atlandyryldy

Koronawirus pandemiýasynyň täsiri sebäpli Ýewropada Gresiýanyň ýaşaýjylary maliýe taýdan has kynçylyk çekdiler. Bu barada Bloomberg agentligi Intrum AB şwed kompaniýasynyň pikir-soraşmasyna salgylanmak bilen ýazýar. Muny lenta.ru ýetirýär.
Şeýle-de, iň garyp düşen ýurt hökmünde Rumyniýa hem atlandyryldy. Skandinawiýada çökgünligiň negatiw n...

Dowamy »

220 1
Bilim, 12 tarapyndan 3 weeks ago

UFC-niň öňki çempiony Getjiniň Habib üçin howply tarapyny aýtdy

UFC-niň öňki çempiony Getjiniň Habib üçin howply tarapyny aýtdy
UFC-niň iki agram derejede öňki çempiony Genri Sehudo Jastin Getjiniň Habib Nurmagomedow bilen göreşde nähili artykmaçlyklarynyň boljakdygy barada gürrüň berdi. Bu barada nevasport.ru habar berýär.
Onuň pikirine görä, Getjiniň loukikleri, ýagny aýagy bilen biline ýa-da i...

Dowamy »

180 0
Sport, 12 tarapyndan 3 weeks ago

Gunasiz caga

Oyden cykdym gije diyip gidip baryan yol alyp
Yol gyrada bir cagajyk otyr yuzuni salyp,
Gozlerinde ajy goz yas aglayar ol cagajyk
Bar eken on elinde gatap giden corejik
Yurek bagrym paralanyp bardym onun yanyna
Gorup cagan yagdayyny gyyldym on halyna
Name boldy ayt jigim name beyle halyn senin
Belki...

Dowamy »

252 3
Täzelikler, yashalym tarapyndan 3 weeks ago

Konor Makgregor karýerasyny tamamlady

Irlandiýaly urşujy, garyşyk söweş sungatynyň ussady Konor Makgregor özüniň sport karýerasyny soňlandyrandygyny habar berdi. Ol: – Men uruşdan gidýärin. Hemmäňize beren goldawlaryňyz üçin köp sagboluň. Meň üçin ajaýyp gezelenç boldy – diýen setirler bilen hoşlaşygyny öz twitterinde beýan etdi. Irlandiýaly urşujy şeýle netijä 3-nji gezek gelýär, ýagn...

Dowamy »

308 6
Sport, Arslanalayew tarapyndan 4 weeks ago

Beyik BURUNLY...

1983nji yylda burnumyn ichinden et orup, dem almak kynlashanson, Botkin adyndaky keselhana girmeli boldum. Men keselhanadakam edaramyza gelen Resul Gamzatow:
- Atajan gornenok welin, komandirowka dagy gitdimi? - diyip gyzyklanypdyr.
Menin degishgen kardeshim professor Shawkat Hyyazy:
- Ola-a keselhanada - diyip jogap beripdir.

Dowamy »

231 2
Edebiýat, soho tarapyndan 4 weeks ago

Imo hakynda bilmeli zatlarymyz

1. Habarlaşmak üçin ulanylýan beýleki programmalardan tapawutlylykda, IMO-da çatda ýazyşyp otyrkaňyz ähli ýazýan simwollaryňyz onlaýn görnüşde garşyňyzdaky adama (dostuňyza) görünýändir. Ibereniňizden soň däl, ýazyp otyrkaňyz harpma-harp, nokatma-nokat söhbetdeşiňize görünýär. Bu häsiýetnamany öçürmek üçin, şu ýerden belligi aýyrmaly:
«Меню...

Dowamy »

546 10
Tehnologiýa, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 weeks ago

EJE WE OGUL

Öŷüň telefonyna irden sagat 3:30 jaň geldi… ukynyň arasyynda gidip telefony aldy. Telefondaky ses ejesiniň sesidi. Gorkdy, bir zat boldymyka diŷip gaŷgylandy. Ejesi ‘ nähilisiň olgum gowymyn’ diŷip sorady. Ogly aljyran ŷaly ‘gowy eje näme gowylykmy, bir zat boldumy? Siz gowymynsyňyz?’ … Ejesi ‘ biz gowy hiç zat yok, ŷöne sesiňi eşitmek isledim’ diŷ...

Dowamy »

235 2
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 weeks ago