GADYRLY VE XORMOTLI TALYPLAR COM AGZALARI SIZLERI (WWW.BUBUTA.RU) TANYSHYKLYK SAYYDYNA CHAGYRYARIN...

www.bubuta.ru SAYIDINDA AXLI OYUNLOR YER YUZINNEN MIXMANLAR XER XIL XYZMATLAR BAR ... UYSHIP YAZISHMA CHAT... AYRATYN OTURUP YAZISHMA ... PRLOJENYASI SAYITDA BAR GELIN MOBI YALI OLOM... MEN NIGIM ХИЩНИК DUSHUNMEDIK ZADINIZI SORAP BILERSINIZ ...

Dowamy »

219 3
Täzelikler, xishnik tarapyndan 3 weeks ago

Şu wagt alemjahan.net işleýämi?

tehniki birzada diýýä girjek bolýan welin

Dowamy »

168 3
Sorag-jogap, Nazarow tarapyndan 4 weeks ago

Photomath

Matematikadan mysal chozung...

Dowamy »

160 4
Tehnologiýa, Begli Annayev tarapyndan 4 weeks ago

No Root Firewall

MB tygshytlang...

Dowamy »

184 5
Sorag-jogap, Begli Annayev tarapyndan 4 weeks ago

World record Egg

World record Egg

Dowamy »

172 4
Täzelikler, AndroidHacker tarapyndan 4 weeks ago

Iphone

Iphonlarda wi fi dowyan programmany bilyaniniz bar bolsa yazayyn

Dowamy »

180 5
Sorag-jogap, CAREFUL tarapyndan 4 weeks ago

☆☆Ýaragly güýçleriň döredilen güni bilen gutlaýaryn☆☆

Men sizi yaragly guyclerimizin doredilen guni bilen gutlayaryn.isinizde ustunlik asuda asmanymyzyn astynda watanymyz asuda bolsun.gutlaglar bilen BABANIYAZOW. J☆☆

Dowamy »

112 1
Täzelikler, Babaniyazow J tarapyndan 4 weeks ago

Android Root näme,nädip almaly?

Siz käbir Android programmalarda goşmaça mümkincilikler edilmegi ücin Root(root permission,superuser) soraýandygyna gabat gelensiñiz.Indi root barada gysgaca: siz Android telefonyñyza gaty gowy düşünýän bolsañyz,root alyp ony öz peydañyza(nähili peyda?soñyragynda yazaryn) ulanyp bilersiñiz.Indi root almak bilen biz: ähli ustanawit edilen apk-lañ d...

Dowamy »

246 9
Tehnologiýa, AndroidHacker tarapyndan 4 weeks ago

Hayyslar boyunca dordilen blog.

" Салам хемма. Ким дздакы американский сентра гатнаян болса хабарлашайын!?
+99364503558
EjejanKakajan@mail.ru хич болмаса почта... "

Dowamy »

161 3
Sorag-jogap, Cxase tarapyndan 4 weeks ago

♡☆♡♡♡

Men nahili bagtly. Ilde bir soyguli bar bolsa mende uc sany soygulim bar. Men olaryn uchusunem gunde gormesem yuregim agzymdan chykyp gelyar. men olar diyip yashayan! Olaryn birinjisinin ertir doglan guni.. Name sowgat etjegimi bilemok, ol gymmat baha sowgatlary halanok tasirli sowgatlary halayar... (Sowgatly mesele ayratyn uly tema) ..

Dowamy »

224 5
Sorag-jogap, Babaniyazow J tarapyndan 4 weeks ago

Gülmek ömürden

Bir gun iki dos kinoteatrda otyrlar onundede kel bir adam otyr eken dosdy yandaka:
-10 man jedel edeli sen sun kellesine urupbilmeyan!
-urarn! Diyip uryada Meret dos senmay halden tanaman otyrn diyyamis kel hem:
-yok men Meret dal diyip otyrya yene dosdy:
- 20 man jedel etjek 2ji sapar urmayan diyse yanky dosdy yene keli...

Dowamy »

320 4
Edebiýat, Tagiev tarapyndan 4 weeks ago

BAYLYK (HEKAYA)

Bir gun uly karhananyn eyesi bolan bay.
İşeöwur körpe oglyny yurdyn in çetki obalaryndan birine akidip ynsanlaryn nahili garyp bolup biljekdigini gorkezmek isledi.
Obada garyp mashgalalardan birine myhman bolup bir gije bir gundizi shol yerde gecirdiler.
Shahere ozlerinin rahat oylerine dolananlarynda ata:
-Gezelench...

Dowamy »

177 1
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 weeks ago

ÄHDE WEPA

Hz. Ömer (r.a.) dostlary bilen söhbet edýärkä, huzuryna üç sany ýigit girýär. şeýle diýýärler: - Eý halypa, bu aramyzdaky ýigit biziň kakamyzy öldürdi. Näme etmeli bolsa ediň, haýyş edýäs. Bu sözlerden soň Hz. Ömer günäkärlenýän oglana tarap öwrülip: - Bularyň aýdýanlary dogrumy? - diýip soraýar. Günäkärlenýän ýigit şeýle diýýär: - Hawa, dogry. Hz....

Dowamy »

179 2
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 weeks ago

Salam

Salam shu ertir.comdaky mcm agzanyn basdan gecirmeleri hakynda bloglar kitabyny nirden alsa bolya

Dowamy »

134 3
Sorag-jogap, muratik tarapyndan 4 weeks ago

Terjimesi gerek inlisce bilyaniniz bar bolsa komek edin hayys.

Turkmenistan is the land of ancient civilization and states. And one of them is the Parthian State. Where was this state located? Who are the Parthians? When did the they live and what were they famous for?
The Parthian State was founded in 247 B.C. by Arsak, who was leader of the nomadic people that inhabited the territory of ancient Turkme...

Dowamy »

264 12
Bilim, Cxase tarapyndan 4 weeks ago

Hitopadeşadan Bentler Zenanlar barada

Zenanyň boş wagty ýok,
Döwür onuň islegine bakmaýar:
Çagaka - kakasy,
Gelinkä - äri,
Garran çagam - çagalary saklaýar.

Akyl-paýhas şu iki
Şerti berjaý etmeli:
Ýa-ha ile ýetmeli,
Ýa arzysyz gül ýaly
Gurap, solup gitmeli.

Gurbagalaň batgalyga,
Balyklaryň köle...

Dowamy »

168 1
Edebiýat, Gurban93 tarapyndan 4 weeks ago

Bagt gushy.

Bagt gushy.

Dowamy »

165 4
Täzelikler, Begli Annayev tarapyndan 4 weeks ago

ERTEKI (DOLY OKAÑ)

Gadym gadym eýýamda, Uzak uzak diýarda, Siňekler garakçy, Çybynlar orakçy, Sygyrlar gezýäkä, Öküzler guzlaýaka, Ýaşanmyş,ýedi depäň arkasynda, Şaglap akýan bir derýanyň boýunda, Şadyýan,mylaýym,mahriban,enaýy, Ekabyr,düşbüje,arzuwçyl bir şagyzy, Oýanarmyş günüň ilkinji şöhlesinde, Salam berermiş jandarlaň ählisine. Salam gün-salam gözel gyz, Salam...

Dowamy »

198 2
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 weeks ago

ÝÜREK HIRURGYNYŇ JOGABY

- Günlerde bir gün, dünýä belli ýürek hirurgy Michael De Bakey'niň ulagy döwülýär we ony ulag bejerýän ussanyň ýanyna äkidýär. Ulag bejerýän ussa bolsa ulagyň kapotyny açýar-da lukmana yüzlenýär:

- "Lukman aga! Sizden bir zat soramakçy. Ine, Siziň edýän işiňiz bilen meniňki birmeňzeşiräk bolup durýar. Mysal üçin aýdaly, häzir men kap...

Dowamy »

279 4
Edebiýat, Tagiev tarapyndan 4 weeks ago

Ekologik senenama

Ekologik senenama:
Ýanwar
11-nji ýanwar – Goraghanalaryň we milli seýilgähleriň güni
29-njy ýanwar – Ýadro urşunyň howpuna garşy çagyryş güni
Fewral
2-nji fewral – Suw-batgalyk ýerleri goramagyň Bütindünýä güni
14-nji fewral – Derýalary, suwlary we durmuşy goramagyň hereket güni
14-21-nji fewral – Ki...

Dowamy »

143 2
Bilim, MissDreamer tarapyndan 4 weeks ago