Turkiyenin bankynda nadip puluny kopeltmeli?

Salam ildeshler,

Arada bir turk tanyshym Turkiyenin banklarynda nagyt pul yoklugy sebapli, eger Turk banklaryna nagyt pul goysan, ustune yilina 15-20% pul munyanligi barada aydyp otyrdy. Gen galdym, Amerikada maksimum ustune gorjek pulun 2.3%. Gowy ekeni diyip internetde maglumat toplap bashladym. Hakykatdanam gowy prosent beryan eke...

Dowamy »

348 5
Täzelikler, Saryk Gozeli tarapyndan 3 weeks ago

Goýma namardyň gеpinе!

Kim niçik bada noş eder,
Kim bakar kimiň nepine?
Allahym, senden dilegim,
Goýma namardyň gepine!

Bimarlyk ukusy tutan,
Göwni açyk, sada ilim.
Seň ykbalyň görüp, Watan,
Boldy ýürek dilim-dilim.

Gark bolup gaflatda ýatmaz
Bu gün halal duzuň iýen.
Dagamanka asly ýurd...

Dowamy »

164 0
Edebiýat, kararsyz tarapyndan 3 weeks ago

Türkmеniň ykbaly

Türkmeniň ykbaly – dagyň ykbaly!
Kän asyrlap onuň düýbün köwdüler.
Ýerde durup öwüp bolmaýan ýaly,
Basgylap, üstüne çykyp öwdüler.

Türkmeniň ykbaly – çölüň ykbaly!
Öz inine siňmedi öz ekini.
Akdyr gara, mawy altyn köwdürip,
Mis teňňeden tölediler hakyny.

Türkmeniň ykbaly – derý...

Dowamy »

159 0
Edebiýat, kararsyz tarapyndan 3 weeks ago

Magtymgulynyň mirasy - şahyra çelgi

Türkmen halkyna Magtymgulysyz düşünip bolmajagy belli hakykatdyr. Şahyr Gurbannazar Ezizowyň 1966-njy ýylda ýazan "Şahyr, okyjy, talyp" diýen makalasyndaky: "Biziň beýik şahyrymyz bar. Örän-örän beýik. Men onuň beýikligini näme bilen deňejegimi bilemok. Dag. Asman. Soň Gün. Bularyň hemmesi fiziki belentlik. Ýöne adam talantyny, mertebesini, ruhy ba...

Dowamy »

158 0
Edebiýat, Umman tarapyndan 3 weeks ago

Çöl etdiň

Eý, Taňrym, niçiksi zamana boldy,
Merdi neçün namartlara gul etdiň?
Daglar, daşlar sarsyp amana geldi,
Keremli derýany neçün çöl etdiň?

Öňe saldyň binamysy jemleýip,
Gören muňa başyn ýaýkar geňleýip,
Iliň-günüň otyr seniň eňreýip,
Neçün ah-pygany beýle bol etdiň?

Niçeler gezmiş...

Dowamy »

228 2
Edebiýat, kararsyz tarapyndan 3 weeks ago

Ah, mеn dogry sözüm diýmеdim ýara!

Ýar diýdi: ”Durnalar ýurdun taşlaýar…”
Men diýdim: ”Watany bardyr başga-da.”

”Durmuşyň özeni – söýgi” diýende,
”Söýene durmuş ýok!” diýdim men gende.

Ýar diýdi: ”Meň göwnüm – arş içre gämi”.
Men diýdim: ”Arş – diňe Ýeriň dowamy!”

”Gar ýagýar, iň ak zat…” diýdi ol garap.
Ýadaw...

Dowamy »

174 0
Edebiýat, kararsyz tarapyndan 3 weeks ago

Niçikdir bu gün halyňyz?

Hakyna tutma bagşylar,
Niçikdir bu gün halyňyz?
Ýamana ýaran ýagşylar,
Niçikdir bu gün halyňyz?

Namysyn küle atanlar,
Gaflat ukuda ýatanlar,
Haýp, duza gaçyp ýitenler,
Niçikdir bu gün halyňyz?

Ysyrganyp soraşanlar,
Ýeňi tygly görüşenler,
Ýallaklykda ýaryşanlar,

Dowamy »

223 2
Edebiýat, kararsyz tarapyndan 3 weeks ago

Hasar Ykdysady forumy we goňşuçylyk hoşniýetli syýasaty

Türkmenistanda ählumumy ekologiýa meselelerini çözmek, şol sanda Hazaryň täsin ekoulgamyny, onuň tebigy görnüşlerini, baý bioköpdürlüligini gorap saklamak boýunça netijeli çäreleri üstünlikli amala aşyrýar. 2007-nji ýylyň aprelinde Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen Hazar deňziniň meseleleri boýunça Türkmenistanyň Pudagara topary döredildi,...

Dowamy »

169 0
Täzelikler, TDUayka tarapyndan 3 weeks ago

Imo chat kimiňki?

Gündelik durmuşymyza giňden ornaşan IMO habarlaşma programmasy barada biz näme bilýäris? Aslynda kim çykarsa çykarsyn biz öz ýakynlarymyz bilen aňsat we mugt habarlaşsak bolýa diýesimiz hem gelýä. Ýöne şonda-da ylym tehnologiýanyň ösen döwründe bu zatlardan habarsyz galasymyz gelmez. Geliň onda azajygam bolsa IMO barada tanyşalyň.
IMO progra...

Dowamy »

508 3
Tehnologiýa, mergengumly tarapyndan 3 weeks ago

Tomusky dynç alyşyň günleriniň käbir ýatda galan pursatlary. (Hekaýa)

Meniň bu ýylky tomus dynç alyşym geçen ýyllardakylardanam ajaýyp geçdi. Bu meniň kursdaşym Wiktor üçinem şeýle bolandyr. Biz soňky ekzamenlerimizi hem üstünlükli tabşyryp, samolýotly Sankt-Peterburgdan Aşgabada tarap uçduk. Aşgabada baranymyzdan soň, uçardan düşüp biraz dynç aldyk. Ondan soňam 18:00-däki gatnow bilen ugrumyzy Daşoguza gönükdürd...

Dowamy »

253 2
Edebiýat, Umman tarapyndan 3 weeks ago

Ýoldaky it (bolan waka) 2- nji bölümi

Bu meniň natanyş dostym, men ony gowy gorýan oňa duşmadyk gunim dükançydan soraýan
we oňa pul goýyp gaýtýan,gelse bulka beraý şoňa diýip
Adamlaryň.durmyşynda her kimde bir zat bar,meniň durmyşyma aralaşan bu iti men gunde gormesem, ony alada edýan, we ol kimiň itikä, öza eýesiz it däl, öý itlere meňzeş
Bir gun men oňa öýe gelýä...

Dowamy »

231 3
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 3 weeks ago

Ýoldaky it (bolan waka) 1- nji bölümi

Şäheriň köçeleri öz iş-aladalary bilen barýan adamlardan doly, kimsi awtobusa garaşyp dur, kimsi taksä, kimler bolsa pyýada barýar. Şol adamlaryň arasy bilen öýe howlugyp barýardym,birden hem……
Gapdalymdan ylgap, özime garşy gelýan boýym bilen deň iti görup aljyradym
Soňky dowurde hassahana it dişläp gelýan raýatlar  köpdi, Guduzlama...

Dowamy »

209 0
Edebiýat, Nowcha90 tarapyndan 3 weeks ago

Atajan Annaberdiyewiñ şahsy gündeliginden

Halamaýan adamlaryň hakda pikir etmeli däl. Olara üns bermeli däl. Şonda göwnüň giň, nerwiň rahat bolýar.

Ejir iki hili bolýar. Fiziki ejir hem ruhy ejir. Adamlaryň çekýän ruhy ejiri görnenok. Şonuň üçin biz olaryň ir ölmeginiň sebäbini çeken fiziki ejirinden gözleýäris.

Zadyň bol...

Dowamy »

217 0
Edebiýat, SözeAşyk tarapyndan 3 weeks ago

Türkmene ýokmaz “sary metbugat”

Soňky döwürde “sary metbugat” diýlip atlandyrylýan media düzümleri hiç bir tarapdan kada laýyk gelmeýän habarlary ýaýratmak bilen ýeňil şöhrat gazanmakçy bolýarlar. Bu bolsa şunuň ýaly nädogry hereketleriň, ýalan maglumatlary ýaýradýanlaryň ählumumy ýigrenje mynasyp bolmagyny, olaryň abraýdan düşmegini şertlendirýär. Meniň bu barada aýtmagym ýöne ý...

Dowamy »

501 3
Täzelikler, Gyzykly tarapyndan 3 weeks ago

Täçli

"Daşlydepe" obasynda önüp ösen Täçli atly ýigit şol obanyň ýaýlasynda ýaşylja welsopedi bilen goýun-geçi bakardy. Dogulanda onuň ýagyrnysynda göwrejigne bezeg berip duran täji bolany üçin, ejesi-dädesi ady bilen gelen çaga diýip oňa Täçli adyny dakypdylar.
Onuň goýunlarynyň sany yzynda arman-ýadaman gezeni üçin zähmetine görä ençeme bardy...

Dowamy »

208 0
Edebiýat, Umman tarapyndan 3 weeks ago

EŞEK SEMRESE...

EŞEK SEMRESE...

Watan ynsana Hudaý tarapyndan berlen ýeke-täk mukaddeslikleriň biridir. Halkymyzyň arasyndaky “Watan alynmaýar, Watan berilýär” diýen düşünje hem hut şu ýerden – onuň ylahy peşgeşdiginden gözbaş alýar. Şonuň üçin hem Watanyň bir owuç topragy, bir ýuwdum suwy, bir demlik howasy, dagy-düzi, deňzi, sährasy, mertebesi gö...

Dowamy »

394 3
Täzelikler, Gyzykly tarapyndan 3 weeks ago

Ibn Sinanyñ "Melhemler " kitabyndan

Ýer-ýurduň täsirleri hakynda

Yssy ýurtlar bedeniň derisini garaldýar, saçlaryňy buýralandyrýar we iýmit siňdirişi peseldýär. Bugaryş örän köp bоlsa, ygal az düşse, оl ýurduň ýaşaýjylary tiz garraýarlar. Yssy ýurtlularyň bedeni adatdakydan ýumşakdyr.
Sоwuk ýurtlaryň adamlary güýçli we d...

Dowamy »

283 1
Edebiýat, SözeAşyk tarapyndan 3 weeks ago

Birinji Hazar ykdysady forumy barha golaýlaýar

Gojaman Hazaryň türkmen kenarynda ― Türkmenbaşy şäherinde «Türkmenistan ― rowaçlygyň Watany» ýylynda geçiriljek Birinji Hazar ykdysady forumynyň çäklerindäki Hazar halkara innowasion tehnologiýalar sergisiniň we «Türkmen sährasy ― 2019» atly halkara awtosergisiniň geçiriljek günleri barha golaýlaýar.
Dünýäniň ençeme döwletlerinden Türkmenis...

Dowamy »

248 0
Täzelikler, TDUmaksat tarapyndan 3 weeks ago

Türkmen futbol stawka “Köçe Stawka”

Salam agzalar we myhmanlar! The Mugallym täze futbola stawka goýulýan bukmeker programmany ýöreder. Oňa köçe stawka diýip at bereris. Sebäbi köçede stawka goýulýan ýaly ederis.

Stawka goýmagyň düzgüni
Köçede stawka nädip goýulýar? Mysal üçin iki dost öz arasynda stawka goýýar hersi 10 manatdan eger-de biri utsa şol 10 manady a...

Dowamy »

297 0
Sport, SEO mugallym tarapyndan 3 weeks ago

On gormedik estmedik filosofyalarynyz, ozbolusly widyolar ucin

Instagramda yzarlasanyz
kyyasilmyradov

Dowamy »

279 1
Täzelikler, SiziňÝalyBiri tarapyndan 4 weeks ago