Dostlaryñyz bilen paýlaşyñ dostlarym

Link.advear.site - pul gazanmak üçin saýtlar

http://advear.ru/ml/63707

Dowamy »

441 0
Täzelikler, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 7 months ago

Hemmä salam

Aydayozin diien reperi tanayan barmy

Dowamy »

641 8
Täzelikler, DREAMFOL tarapyndan 7 months ago

Sesleriň ýokarlanmagy Ýewropada wagtyndan öň ölüme sebäp bolýar

BMG Daşky Gurşaw Maksatnamasy, uly şäherlerde sesiň ýokarlanmagy Ýewropada her ýyl ortaça 12,000 adamyň ölmegine sebäp bolýandygyny mälim etdi.

Birleşen Milletler Guramasynyň (BMG) Daşky gurşaw maksatnamasy tarapyndan taýýarlanan 2022-nji ýyldaky hasabatynda şäherlerde sesleriň ýokarlanmagy, tokaý ýangynlarynyň howanyň üýtgemegine...

Dowamy »

451 1
Bilim, Real.123. tarapyndan 7 months ago

TrustOrg agza

Ilki bilen salam. Bagyslan ulgamda.ogr saytyna girsem seyle zat cykyar

Dowamy »

618 6
Täzelikler, Nätänyş adam tarapyndan 7 months ago

Nesip bolsa Inşallah

Salam Talyplar.com agzalary. Bilşiňiz ýaly men ýakynda asyrweb.com saýdyny satyn aldym we indi ýapylmaz we hemişe elýeterli bolar diýip söz beripdim. Emma gynansakda sözümde durup bilmedim we onuň ýörite sebäpleri bar we maňa dogry düşünersiňiz diýip umyt edýän.

Ilkinji sebäpleriň biri saýdyň ady, ýagny asyrweb.com salgysyny hiç göwn...

Dowamy »

834 10
Täzelikler, TrustORG tarapyndan 7 months ago

****

Süýji ukyda ýatyrdym weli jaň geldi,alaçsyz turmaly boldum( ýogsa mundan öň öçürip goýýadym ýatamda. Şu gezek ýad'a düşmändir)
Gelen jaňy alaçsyz aldym. Aňyrdan tanyş ses geldi.
- Alo gowmy ýagdaýlaň bratişka,giç ýagşy?
- Gowy,giçden soň aýlamadyk ýagşy. Kim sen?
- Tanamadyňmy,Klopp men,Ýurgen Klopp.
- How ýaşok,e...

Dowamy »

910 1
Täzelikler, Гость tarapyndan 7 months ago

Gämi KRISTAL marketde AKSIÝA geçiriler

Eziz ildeşler, mähriban doganlar!
20.02.2022 ý.

Ýurdumyzyň Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda ýerleşen Gämi obasyndaky (Köne Gämi, öňki Mir köç.) KRISTAL marketde 20-nji fewral güni Himiki arassalaýjy serişdelerinde (Çaga arlyklary ''Sleepy'', ''Baby Turco'' we sodalar, gap-gaç ýuwujy serişdeler, şampunlar, sabynlar, ýakymly...

Dowamy »

331 0
Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 7 months ago

Agzybir maşgala

Agzybir maşgala
Iki maş­ga­la goň­şu­lyk­da ýa­şa­ýan eken. Ola­ryň bi­rin­de är-aýal hä­li-şin­di öý­ke­le­şýän eken, beý­le­ki­sin­de bol­sa, he­mi­şe söý­gi, öza­ra dü­şü­niş­mek we agzybirlik hö­küm sür­ýän eken.
Öz­di­ýen­li öý bi­ke­si goň­şu­la­ry­nyň nä­dip ag­zy­bir ýa­şap bil­ýän­dik­le­ri­ne hiç-hi­li dü­şü­nip bil­män­dir...

Dowamy »

534 2
Edebiýat, BeZZaT. tarapyndan 7 months ago

Bagt nirde?...(durmusy hekaya)

Toy nahili gowy. Onda-da BAGT TOYY. Omrun in gowy pursady. Bagtly gun.hawa bagtyn acylan uni. yone Azadyn yyuzunde bu hili ayratynlyklary gorup bolanokdy. Ol dine oylanyp,pikire cumup otyrdy. Cunki ol bagtyny basga gyzda gorupdi… Ejesi muna garsy cykypdy .Azat nace dusundirjek bolsada netije bermeyar… Sebabi ejesi ozuni alyp berjek gyzyna seyle g...

Dowamy »

688 6
Edebiýat, Tiko tarapyndan 7 months ago

Gurbannazar Ezizow ,,Tabyt" hekaýa

Meniň atam bardy, atamyňam tabydy. Onuň haçan, nähili sebäplere görä tabyt ýasadanyny bilemok, ýöne men atamyň tabydynyň bardygyny bilýärdim. Tut agajyndan ýasalan şol berdaşly tabyt biziň ýerzeminimizde saklanýardy. Gijeler beýlede dursun, hatda gündiziň günortanlary hem ýerzemine girmek miýesser gelende, ýok zatlar ýadyma düşüp, depe saçym üýşýär...

Dowamy »

452 0
Edebiýat, Mr_arsen. tarapyndan 7 months ago

Hum (syrly waka degişli)

Kamar entek daşary ýagtylmanka oýandy. Ýok, ol namaz okanokdy, ol asla Hudaýa-da kän bir ynanyp baranokdy. Kamaryň ir turmagynyň başga bir sebäbi bardy. Daşarda maý aýy höküm sürýärdi, baglarda guşlar saýraýardy, adamler entek örmändi. Köçelerde diňe itler topar topar bolyp ygyp ýördüler, adam-gara görünenokdy. Kamar ilki bilen öz ýatýan jaýyndan k...

Dowamy »

582 1
Edebiýat, Tiko tarapyndan 7 months ago

Pähim damjalary

PÄHIM DAMJALARY

Kimde-kimiň pikiri aýdyň, maksady belent bolsa, şol adamyň içki dünýäsi gözel, owadan, mähriban bolýar.
Geçirimli bolmaly, erbetligi gursagyňda göterip ýörmän unutmaly.
Gülüp, şat bolup, lezzet alýan çagyň ömrüň hasabyndan aýrylýar.
Suhangoýlük - ruhubelentligiň özenidir.
Gahar atyna atlan...

Dowamy »

530 4
Bilim, Jeksparro tarapyndan 7 months ago

Lao-Sziden dürdäneler

Kimde-kim bu dünýeden öten bolsa, ýöne ýatlanylyp ýörlen bolsa, şol kişi ölmez-ýitmezdir.
Adam durmuşa çakdanaşa okgunly çemeleşmekden ötri ýeňillik bilen ölüp biler.
Asman astynda hemmeler wagtlaýyn bolýandyr.
Az zada ymtylsaň - paýyňy alarsyň, köpe çapsaň - ýalňyş ýola düşersiň.
Betbagtlyk! Ol bagtyň diregidir. Bagtlyl...

Dowamy »

381 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 7 months ago

Konfusiýden dürdäneler

Hakyky asyllylyk adamyň ýüreginden çykýar. Hemme adamlar doglanda asylly dogulýarlar.
Açlykdan ölmek - kiçijik wakadyr, ahlagy ýitirmek - uly wakadyr.
Ahlagy bar adam gowy gürlemegi başarar.
Ýeke-täk hakyky ýalňyş - öňki ýalňyşlyklaryňy düzetmezlikdir.
Iň beýik şöhrat, hiç wagt ýalňyşmazlyk däldir, ol her gezek ýykylanyň...

Dowamy »

396 1
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 7 months ago

14.02.2022

Bu gun valantin gunumi?
dimislyk gunumi!!

Dowamy »

545 5
Täzelikler, Crazy boy tarapyndan 7 months ago

Uzaak yasa Darkray

Yasynyz uzyn bolsun, gorjeginiz gowluk bolsun. Bagtyn in gowsy size nesip etsin. Taze yasynyzy Yakymly yatlamalardan doldurmagynyzy arzuw etyan.

Dowamy »

585 7
Täzelikler, Nätänyş adam tarapyndan 7 months ago

???

Indi haýsy nik populýarnyý bolarka? 🤔

Dowamy »

684 7
Sorag-jogap, Гость tarapyndan 7 months ago

🤔??

Men başga brawzerden şul nikim bilen girjek bolýan ýöne girenok nämedenkä?

Dowamy »

408 6
Sorag-jogap, Tiko tarapyndan 7 months ago

Beden- ruhuň eşigidir.

Owadan ruha uly we gelşiksiz bir beden (eşik) gelişermi?
Ruh döreninden bäri gözellige we estetika meýillidir. Şol sebäpli ruh, semiz figuraň deregine sportsmenleriňki ýaly figuraly bolmak islär. Elbetde, ählimiziň dogulyşdaky we soňky göwrämiz tapawutly. Emma, figuramyzy üýtgetmek öz elimizdäki zat. Figuraň owadanlygy ýaşa däl-de ýaşaýyş ş...

Dowamy »

469 7
Bilim, Nirvana tarapyndan 7 months ago

Kitap.clan.su

Talyplar
Nebit basym gutarýar, uraaaaaaa
Uraaaa, iň soňunda şu nebit diýen peläket gutarýar. Şu gidişine gitse neýitiň zapaslary ýene 30 ýyla ýetmelimişin. Nebit gutarsa welin ýer ýüzüniň uruşlarynyň barsy gutarýar, sebäbi urşmak üçin nebit getek. Nebit bolmasa goşunlary ondan oňa zyňyp bolanok. Ähli harby tehnika nebitde ýöreýär. Şon...

Dowamy »

693 6
Sorag-jogap, Ahmedik_97 tarapyndan 7 months ago