Habib UFC-niň iň gowy söweşijileriniň reýtinginde bäşinji orny eýeledi

MMA Junkie saýty Absolýut söweş çempionatynyň (UFC) 30 ýyllyk ýubileýi mynasybetli promouşeniň taryhyndaky iň gowy 30 söweşijiniň reýtingini hödürledi. Bu sanawda ýeňil agramda guramanyň çempiony titulyna eýe bolan Habib Nurmagomedow bäşinji orunda ýerleşdi diýip, gazeta.ru habar berýär.
“Habib – karýerasyny ýeňilmedik çempion hökmünde tamam...

Dowamy »

15 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Antarktidada gök önümleriň rekord hasyly ýygnaldy we ilkinji gezek hyýar ösdürilip ýetişdirildi

Arktika we Antarktika gözleg institutynyň (AAYBI) alymlary Agrofiziki gözleg institutynyň (AGI) hem-de Russiýanyň Ylymlar akademiýasynyň Lukmançylyk we biologiýa meseleleri institutynyň hünärmenleri bilen bilelikde Antarktidanyň Wostok stansiýasynda gök önümleriň rekord hasylyny aldylar we ilkinji gezek hyýar ösdürip ýetişdirdiler. Bu barada instit...

Dowamy »

12 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Redmi döredileni bäri 1 milliarddan gowrak smartfonyny satdy

Redmi soňky on ýylda bir milliarddan gowrak Redmi smartfonyny satyp, ajaýyp rekord gazandy. Bu görnükli üstünlik Xiaomi Group-yň prezidenti, Halkara bölümiň prezidenti we Redmi brendiniň baş menejeri Lu Weýbing tarapyndan yglan edildi.
Redmi brendi 2013-nji ýylyň 31-nji iýulynda Xiaomi-iň bir bölegi hökmünde döredi. Aslynda arzan bahadan ýo...

Dowamy »

12 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Messi bilen Ronaldu Er-Riýadyň Kubogyny almak ugrunda ýaryşda duşuşarlar

Lionel Messi ýene-de Kriştianu Ronaldu bilen duşuşar! Bu duşuşyk 2024-nji ýylyň fewral aýynyň birinji hepdesinde Saud Arabystanynyň Er-Riýad şäherinde täze ýaryşyň çäklerinde geçiriler. Ony Saud Arabystanynyň Güýmenjeler boýunça baş edarasynyň başlygy Turki Al Aş-Şeýh gurar.
Al Aş-Şeýh öz sosial sahypalarynda: «Inter Maýami» «Al-Nasr» bilen...

Dowamy »

12 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

UFC barabar bäsdeş: PFL ligasy Bellator-y satyn aldy

Amerikan MMA promouşeni Bellator meşhur PFL ligasyna goşulandygyny resmi taýdan yglan etdi. Bu barada smotrim.ru habar berýär.
Şol bir wagtyň özünde, Bellator brendi hereket etmegini dowam eder, ýöne PFL-iň ýolbaşçylygynyň astynda bolar. Professional Fighters League 2012-nji ýyldan bäri hereket edýär we geçen ýylyň ahyrynda – şu ýylyň başynd...

Dowamy »

13 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Dünýäniň iň gymmat 100 kompaniýasy belli boldy

Apple ýene-de dünýäniň iň gymmat kompaniýasy boldy. Interbrand Corp. konsalting kompaniýasynyň gözleglerine görä, onuň brendi 502,6 mlrd dollar bilen bahalandyrylýar diýip, gazeta.ru habar berýär.
Apple reýtingde öňdebaryjylygy eýýäm on bir ýyl bäri saklaýar. Ikinji orunda Microsoft ýerleşdi, onuň bahasy 316,6 mlrd dollar bilen bahalandyryld...

Dowamy »

11 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Messiniň “Barselona” üçin hoşlaşyk oýnunyň senesi belli boldy

2024-nji ýylda “Inter Maýaminiň” argentinaly hüjümçisi Lionel Messi “Barselona” üçin hoşlaşyk oýnuny geçirer. Bu barada Football Transfers habar berýär.
Habar berlişi ýaly, “Barselonanyň” resmi şahslary 2024-nji ýylyň 29-njy noýabrynda Messiniň hormatyna bagyşlap oýun geçirmegi meýilleşdirýärler. Şeýle-de, ol klubuň 125 ýyllyk ýubileýine gab...

Dowamy »

13 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

4 ýyldan soň: Tesla Cybertruck awtoulaglary dükanlara çykarylyp başlandy

Ilon Mask ilkinji nusgasy görkezilenden dört ýyl soň, Demirgazyk Amerikada Tesla Cybertruck elektrikli pikapyň satuwynyň başlandygyny habar berdi.
Ol çarşenbe güni özüniň X (öňki Twitter) sosial torundaky sahypasynda "Cybertruck eýýäm Demirgazyk Amerikanyň Tesla dükanlaryna tarap ýola düşdi" – diýip ýazdy.
Iýul aýynda Tesla Tehasdaky...

Dowamy »

11 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Samsung Apple-iň stilinde täze noutbuk taýýarlaýar

Samsung Apple we Microsoft leptoplary bilen bäsleşjek täze Galaxy Book 4 noutbugyny taýýarlaýar. Bu barada Windows Report neşirine salgylanyp, gazeta.ru habar berýär.
Galaxy Book 4 metal korpusa we AMOLED ekrana eýe bolar. Interfeýslerden bir USB 3.2 porty, iki Thunderbolt 4 porty, bir HDMI, MicroSD kart okaýjy we nauşnikler hem mikrofonlar...

Dowamy »

12 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Beýik Britaniýada Toyota pikaplarynyň mahabaty gadagan edildi

Britaniýanyň mahabat standartlary boýunça edarasy (The Advertising Standards Authority, ASA) ekologik düşünjeler sebäpli Toyota pikaplarynyň mahabatyny gadagan etdi, sebäbi mahabat wideosynda derýanyň hanasyndan geçýän awtomobiller bar diýip, Financial Times (FT) gazeti habar berýär. Muny gazeta.ru ýetirýär.
Bellenilişi ýaly, mahabatda biri-...

Dowamy »

13 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

“Alfa Romeo” brendi “Formula-1-den” gidýändigini resmi taýdan yglan etdi

“Formula-1-de” “Alfa Romeo” brendi bilen “Sauber Motorsport-yň” arasyndaky 2018-nji ýylda başlan strategiki täjirçilik hyzmatdaşlygy Abu-Dabiniň Gran-prisinde tamamlanar. Bu barada kompaniýanyň metbugat gullugy habar berýär diýip, championat.com belleýär.
“Alfa Romeo” Halkara awtomobil federasiýasyna (FIA), toparyň düzümine giren ähli sürüji...

Dowamy »

12 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Emeli aň rak keseline garşy peýdaly derman serişdelerini kesgitledi

Emeli aň dürli kesellere, şol sanda rak keseline garşy göreşde immuniteti güýçlendirýän täze täsirli immunomodulýatorlary kesgitlemäge kömek etdi.
Çikago uniwersitetiniň Pritzker molekulýar inženerçilik mekdebiniň (PME) alymlary derman serişdeleri üçin 140 müň sany kiçi molekulanyň ýokary geçiş barlagyny geçirdiler. Munuň üçin emeli aň bilen...

Dowamy »

11 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Teýlor Swift «Billboard Music Awards» baýragyna 20 ugurda hödürlenip, şolaryň 10-na mynasyp boldy

Aýdymçy Teýlor Swift «Billboard Music Awards» baýragyna 20 ugurda hödürlenip, şolaryň 10-na mynasyp boldy. Ol «Ýylyň aýdymçysy», «Iň gowy zenan aýdymçy» we «Billboard 200-iň arasynda iň gowy aýdymçy» boldy. Indi onda jemi 39 heýkeljik bar. Ol bu görkezijide rekordyň eýesi bolan repçi Dreýk bilen deňleşdi.
«Bu ajaýyp, ynanyp bilemok... Muşdak...

Dowamy »

19 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Apple öýjükli aragatnaşyk goldawy bolan kompýuter öndürer

«Apple» kompaniýasy kompýuterlerinde öýjükli aragatnaşyk goldawy bolan modem ornaşdyrar.
Bellenilmegine görä, «Apple» 2018-nji ýyldan bäri öz modeminiň üstünde işleýär. Kompaniýanyň smartfonlary, planşetleri, akylly sagatlary we kompýuterleri modemler bilen enjamlaşdyrmak isleýändigi aýdylýar. Modem enjamyň prosessoryna ornaşdyrylar.
...

Dowamy »

12 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Di Mariýa 2024-nji ýylyň tomsunda Argentinanyň milli ýygyndysyndan gidýändigini mälim etdi

Lissabonyň “Benfikasynyň” ýarym goragçysy Anhel Di Mariýa indiki ýyl Amerikanyň Kubogyndan soň Argentinanyň milli ýygyndysyndaky karýerasyny tamamlaýandygyny mälim etdi. Muny sport.rambler.ru ýetirýär.
«Men Amerikanyň kubogynda iň soňky gezek milli ýygyndynyň köýnekçesini geýerin, kalbymda uly agyry bilen karýeramda bolup geçen iň ajaýyp zat...

Dowamy »

12 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlarynyň goragyna 15 müň harby gullukçy çekiler

Fransiýanyň Ýaragly güýçleriniň 15 müň töweregi harby gullukçysy 2024-nji ýylda Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlary wagtynda howpsuzlygy üpjün etmek işine gatnaşar. Bu barada paýtagtda howpsuzlyga jogapkär general Kristof Abada salgylanyp, Ouest-France gazeti habar berýär. Muny TASS ýetirýär.
Generalyň aýtmagyna görä, “15 müň harby gullukçy...

Dowamy »

11 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

EA Sports FC 24 oýnunda wirtual Ýewro-2024 geçer

Electronic Arts kompaniýasy EA Sports FC 24 oýnunda wirtual Ýewropa çempionaty-2024-üň geçiriljekdigini yglan etdi. Doly derejeli çäre iýun aýynyň başynda başlar we 14-nji iýundan 14-nji iýul aralygynda Germaniýada geçiriljek hakyky Ýewro-2024 futbol ýaryşyna gabat getiriler. Awtorlar ýaryşa FIFA seriýasyndaky öňki çempionatlara mahsus bolan hakyky...

Dowamy »

12 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

СOP-28 maslahatynyň çäklerinde Türkmenistan Ählumumy metan borçnamasyna goşulýandygyny yglan edip biler

Wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan BMG-niň Howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 28-nji maslahatyna (СOP-28) gatnaşmaga taýýarlyk görmek, forumyň barşynda kabul edilmegi göz öňünde tutulýan resminamalar we onuň çäklerinde meýilleşdirilen çäreler barada döwlet Baştutanyn...

Dowamy »

12 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Hünärmenler 2023-nji ýylyň iň gowy prosessorlaryny saýladylar

Gamers Nexus portalynyň tehnoblogerleri 2023-nji ýylyň jemini jemlediler. Blogerler gözleg geçirip, soňky 12 aýda dürli kategoriýadaky iň gowy prosessorlary saýladylar diýip, championat.com habar berýär.
Şeýlelikde, 2023-nji ýylda iň gowy prosessor AMD Ryzen R7 7800X3D boldy – ol rekord oýun öndürijiligini üpjün edýär we gündelik işlerde-de...

Dowamy »

14 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 days ago

Geýts emeli aňyň ösüşini üç günlük iş hepdesine geçmek üçin şert hasaplaýar

Geljekde emeli aňyň ösüşi adamzada iş hepdesiniň dowamlylygyny üç güne çenli gysgaltmaga mümkinçilik berer. Şeýle pikiri milliarder Bill Geýts Spotify platformasynda “What Now?” podkasty üçin söhbetdeşlikde aýtdy diýip, rbc.ru habar berýär.
Emeli aňyň ösmegi iş orunlaryna howp salýarmy diýen soraga jogap hökmünde milliarder günlerde bir gün...

Dowamy »

12 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 3 days ago