Alymlar superkondensatorlary döretmegiň täze usulyny oýlap tapdylar

Energiýa saklaýjy enjamlary döretmek üçin uglerodyň alternatiw çeşmelerini gözlemek bilen, alymlar towuk ýagyny superkondensatorlar üçin uglerod elektrodlaryna öwürmegiň usulyny oýlap tapdylar diýip, Tech Xplore habar berýär.
Täzeçil çemeleşme ýönekeý we tygşytly hasaplanýar, şeýle hem azyk galyndylaryny çig mal hökmünde ulanmaga mümkinçilik...

Dowamy »

11 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Karlsen Rapid & Blitz Poland ýaryşynda ýeňiji boldy, Dommaraju iň soňky orunda

16-njy dünýä çempiony, dünýä reýtinginiň lideri, norwegiýaly grossmeýster Magnus Karlsen Grand Chess Tour 2024-üň birinji tapgyry bolan Rapid & Blitz Poland ýaryşynyň ýeňijisi boldy. Bu barada “Çempionat” portaly habar berýär.
Ýaryşa on küştçi gatnaşdy. Norwegiýaly türgen 26 utuk gazanyp, hytaýly grossmeýster Weý Iden 1,5 utuk öňde boldy.

Dowamy »

12 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

UFC Makgregoryň söweşi üçin petek satuwyndan rekord $20 mln gazandy

UFC 303 ýaryşynda geçiriljek Makgregor bilen Çendleriň arasyndaky söweş üçin petek satuwy promouşeniň rekordyny täzeledi. Bu barada UFC-niň ýolbaşçysy Dana Uaýt habar berdi. Onuň aýtmagyna görä, petekler liga 20 mln dollardan gowrak girdeji getirdi diýip, “Sport-Ekspress” belleýär.
Bu mukdar 2016-njy ýylda UFC 205-de goýlan öňki rekordy täze...

Dowamy »

12 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Gaýanyň ýüzündäki suratlar bir mahallar Saharada mal bakylandygyny görkezdi

Saharanyň iň gurak sebitleriniň birinde mallaryň suraty çekilen seýrek gaýa şekilleri tapyldy. Täze açyş sebitiň bir mahallar dürli haýwanlaryň ýaşan otluk, batgalyk we güzerli ýeri bolandygyny görkezýär diýip New Atlas habar berýär.
Sudanyň Gündogar çölünde Müsür bilen serhetýakada gözleg geçiren arheologlar 4000 ýyllyk ýaşy bolan, gaýa çek...

Dowamy »

11 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti talyplyga isleg bildirýänleri “Açyk gapylar” gününe çagyrýar

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti 20-nji maýda sagat 15:00-da 2024/2025-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän orta mekdepleriniň okuwçylaryny, harby bölümleriniň esgerlerini, edara-kärhanalarda işleýän ýaşlary “Açyk gapylar” gününe çagyrýar.
“Açyk gapylar” gününde ýaşlar
Türkmenistanyň Prezi...

Dowamy »

11 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Madridiň “Realy” çempion kubogyny aldy

Madridiň “Realy” La Liganyň çempion kubogyny aldy. Bu barada toparyň metbugat gullugy habar berýär.
kubogyň gowşurylyş dabarasy klub bazasynda geçirildi, baýrak madridlileriň kapitany Naço Ispaniýanyň Patyşalyk futbol federasiýasynyň prezidenti Pedro Roçiniň elinden gowşuryldy.
Karlo Ançelottiniň ýolbaşçylygyndaky topar La Liganyň 34-...

Dowamy »

12 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Magnit tupanlary: Iki hepdäniň içinde Günde alty sany güýçli alawlama bolup geçdi

Çarşenbe güni irden Günüň üstünde iki sany güýçli X1.0 alawy hasaba alyndy, bu klasa degişli alawyň sany iki hepdäniň içinde alta ýetdi diýip, Amaly geofizika institutyna (IPG) salgylanýan TASS habar berýär.
Çeşmäniň berýän habaryna görä, iň ýokary X klasly alaw aşgabat wagty bilen 06:41-de we 10:09-da ýüze çykdy. Soňkusynyň dowamlylygy 51 m...

Dowamy »

31 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

“PSŽ” topy derwezäniň sütünine urmakda Çempionlar ligasynyň üç antirekordyny goýdy

“Pari Sen-Žermen” Çempionlar ligasynda möwsümi nobatdaky gezek arzyly kubogy alyp bilmän tamamlady. Bu gezek olar ýarym finalda Dortmundyň “Borussiýasyndan” iki oýnuň jemi boýunça 0:2 hasap bilen utuldy.
“Park de Prens” stadionynda geçen jogap duşuşygynda gol geçirmäge mümkinçiliginiň köp bolandygyna garamazdan, parižliler olardan ýerlikli...

Dowamy »

31 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Toyota täzelenen Highlander 2024-i iýunda çykarar: ol öňküden sessiz, akylly, tehnologik bolar

Täzelenen Toyota Highlander 2024 iýun aýynda görkeziler. Tanyşdyrylyş dabarasynyň öňüsyrasynda GAC Toyota bilelikdäki kärhananyň söwda dellaly geljekki krossower barada käbir maglumatlary açdy diýip, dongchedi.com ýazýar.
Highlander-iň daşky dizaýny üýtgemez, emma krossower rahatlygyny we enjamlaşdyrylyşyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen birnä...

Dowamy »

30 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

“Ýigrenji men 4” multfilminiň täze treýleri çykdy. Onda minýonlar super gahrymanlara öwrüler

Universal we Illumination studiýalary “Ýigrenji men 4” («Гадкий я 4») multfilminiň täze treýlerini hödürledi. Grýu, onuň maşgalasy we minýonlaryň goşuny täze başdan geçirmelere başlar we ol ýerde hilegär zalymlara garşy göreşmeli bolarlar diýip, Film.ru habar berýär.
Treýlerde minýonlaryň dürli super ukyplara eýe bolmak bilen, “Fantastiki dö...

Dowamy »

29 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

«Reala» mahsus äheňde: Madridliler soňky minutda gol geçirip, «Bawariýany» utdular

Madridiň "Realy" Çempionlar ligasynyň ýarym final tapgyrynyň jogap duşuşygynda "Bawariýadan" üstün çykyp (2:1), ýaryşyň finalyna çykdy.
Duşuşygyň birinji ýarymynda hiç hili gol geçirilmedi. 68-nji minutda "Bawariýa" Alfonso Dewisiň goly bilen öňe çykdy. "Real" 88-nji minutda Hoselunyň goly bilen hasaby deňledi. Ikinji ýarymyň ahyrynda goşula...

Dowamy »

31 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Büzmeýin etrabynda 320 orunlyk çagalar bagy gurlar

Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Senagat köçesiniň gündogar tarapynda 320 orunlyk çagalar bagy gurlar. Degişli Karara Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi.
Resminama laýyklykda, Aşgabat şäheriniň häkimligine çagalar bagynyň taslamasyny düzmek hem-de ony ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyryp gurmak barada “Berk Gala Gurluşyk” hojalyk jemgyýeti...

Dowamy »

31 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Aýyň teýinde başga planetanyň galyndylary ýüze çykaryldy

Aýyň teýindäki metal magdan ýataklarynyň gaýtadan öwrenilmegi alymlara Aýyň Ýer bilen başga bir planetanyň çaknyşygy netijesinde emele gelendigi baradaky teoriýa täze subutnamalar berdi. 4,5 milliard ýyl ozal Teýa planetasynyň Ýer bilen çaknyşandygy we gyzgyn lawa bölekleriniň kosmosa ýaýrandygy çak edilýär.
Teýanyň käbir bölekleri Ýeriň jüm...

Dowamy »

30 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

YouTube wideonyň iň gyzykly ýerine geçirýän "akylly" saraýyş funksiýasyny synag edýär

YouTube-daky wideo dolandyryşyk (wideohosting), wideonyñ iň köp görülýän ýerine saratmagyň synagyny geçirip başlady. Bu funksiýa "Jump ahead"-diýlip atlandyryldy.
Jump ahead AI tehnologiýalaryna we wideo görlüşi baradaky maglumatlara esaslanýar. Wideony iň köp tomaşa edilýän pursatyna saratmak üçin ulanyjy wideoroligiň üstüne iki gezek basyp...

Dowamy »

30 0
Tehnologiýa, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Fransiýaly çörekçiler dünýäde iň uzyn bageti taýýarlap, Italiýanyň rekordyny täzelediler

soňky bäş ýylda dünýäde iň uzyn baget boýunça rekord 2019-njy ýylda tas 133 metr uzynlykda baget taýýarlan italiýaly çörekçilere degişlidi. Ýöne 5-nji maýda fransiýaly çörekçileriň topary 140,53 metr uzynlykda çörek önümini taýýarlap, täze dünýä rekordy bilen Italiýadan öňe geçdi. Rekord Fransiýanyň çörekçiler we konditerler konfederasiýasy tarapyn...

Dowamy »

29 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Kofeniň bahasy 1979-njy ýyldan bäri iň ýokary derejesine ýetdi

Robusta kofesiniň bahasy ýetmezçilik sebäpli soňky 45 ýylda iň ýokary derejesine ýetdi. Bu Halkara kofe guramasynyň (ICO) hasabatyndan gelip çykýar diýip, RBK ýazýar.
ICO tarapyndan esasy bazarlardaky bahalaryň jeminden hasaplanýan lomaý baha görkezijisi aprel aýynda 16,8%, bir funt üçin 1,9365 dollara (bir kg üçin 4,27 dollara) çenli ýokarl...

Dowamy »

30 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Dünýäniň iň baý adamlary haýsy şäherleri saýlap alýarlar?

Halkara konsalting kompaniýasy New World Wealth analitik kompaniýasy bilen bilelikde şu ýylda “dünýäniň iň baý şäherleriniň” reýtingini düzdi. Sanawda şäherler ýaşaýan millionerleriň, sentimillionerleriň we milliarderleriň sanyna görä ýerleşdirildi.
Reýtingde birinji orny Nýu-Ýork eýeledi. Şäherde 349 500 millioner, 744 sentimillioner we 60...

Dowamy »

30 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Fýuri bilen Usikiň rewanşynyň senesi belli edildi. Duşuşyk Saud Arabystanynda geçer

Ukrainaly Aleksandr Usik bilen britaniýaly Taýson Fýuriniň arasyndaky jogap söweşi oktýabr aýyna meýilleşdirildi. Bu barada Saud Arabystanynyň güýmenje işleri boýunça Baş edarasynyň başlygy Turki Al aş-Şeýha salgylanyp, ESPN habar berýär. Muny RIA Nowosti ýetirýär.
Boksçylaryň arasyndaky ilkinji söweş 18-nji maýda Saud Arabystanynda geçirile...

Dowamy »

30 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

IPhone 15 Pro Max – iň köp satylan smartfon, Samsung Galaxy S24 Ultra – Android-leriň arasynda lider

Counterpoint Research-yň hasabatyna görä, Apple we Samsung kompaniýalarynyň önümleri dünýäniň smartfon bazarynda agalygyny dowam etdirýärler. Olar 2024-nji ýylyň birinji çärýeginde iň köp satylan smartfonlaryň sanawynda on ornuň ählisini eýelediler diýip, ixbt.com ýazýar.
Şeýlelikde, reýtingde ilkinji dört orny Apple-iň smartfonlary eýeledi....

Dowamy »

30 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago

Hubble Network hemrasy ilkinji gezek Bluetooth arkaly Ýer bilen baglanyşygy ýola goýdy

Sietlden Hubble Network hemra bilen gönüden-göni Bluetooth birikmesini ýola goýan taryhda ilkinji kompaniýa boldy. Hünärmenler gurnalan 3,5 mm çipleri arkaly orbitadan signallary kabul etdiler diýip, TechCrunch habar berýär.
Hubble bu tehnologiýanyň logistikada, mallary yzarlamakda, öý haýwanlary üçin akylly boýunbaglarda, çagalar üçin GPS s...

Dowamy »

29 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 week ago