Mähriban bolup görünen adam...

Gün guşluk çagydy. Agşamyň çygly howasy bildirip ugrapdy. Çagalaryň şatlyk-şowhun bilen gygyryşyp, dünýäniň köp gowgaly wakalaryndan habarsyz halda hezil edip oýnap ýörüşleri penjireden görnüp durdy. Çagalaryň içinde boýy beýlekilerden saýlanyp duran, ak ýüzli, özüne çekiji ullakan gara gözli gyzjagaz, aýratyn şadyýanlyk bilen oýnaýardy. Onuň gözl...

Dowamy »

56 0
Edebiýat, Manikarnika tarapyndan 2 days ago

Gepiň keltesi

Diňe bir kelläň işlemegi ýeterlik däl, kä-te maňlaýyňam işlemeli.

Öz dünýäsi bilen ýaşaýan adamyň mal-dünýä bilen işi ýokdur.

Çykalgaň bolmasa, sypalga gözle!

“Eseri halap okadym” diýmeli däl, “Eseri okap, haladym” diýmeli.

Käte etmedik işiň üçin-de ökünmeli bolýar.

Ýola syg...

Dowamy »

93 3
Bilim, Men_ve_Sen tarapyndan 2 days ago

Haçan biz Meetde gürleşip bileris?!

Hemmä salam! Google Meet bilýäňizmi?! Onlaýn wideo duşuşuk... Haçan biz talypçylar bolup, Meede görüşeris, wagt belleşeliň!
Meetden peýdalanmak üçin Gmail poçta gerek. Belli wagtyny aýtsaňyz, duşuşuk ssylkasyny oklardym, şu taýyk :)

Dowamy »

140 13
Sorag-jogap, ZET-PRO2003 tarapyndan 2 days ago

Bu gün bolmaz, emma bir gün bolar.

Bu dünýäde her bir adam ýaşaýandyryn diýip pikir edýär. Dogry,ol ýaşaýar, yöne ýaşamak bar, “ýaşamak” bar. Durmuşda köp adam öz hakyny bere-bere ýaşaýar welin köpüsi öz hakyny gidirmekden gorkup bir burça dykylýar, gizlenýär ýa-da yzyna seretmän gaçýar. Hemişe gorkup, gaçyp ýaşaýan adamyň ýaşamagynda bir many barmy?! Ýok. Asyl ol ýaşaýarmy? Ýok, gu...

Dowamy »

74 2
Edebiýat, Manikarnika tarapyndan 2 days ago

Täsinlikler dünýäsinden käbir toplanan maglumatlar #2 #talypçy

11. Aý öz okunuň daşyndan aýlanýan hem bolsa, ol şonda-da Ýere bir tarapyna bakýar. 1-nji gezek ýeriň arka tarapyny 1957-nji ýylda görýärler.
12. Aý diametri boýunça Günden 400 esse kiçidir. Şeýle hem Günden bize 400 esse ýakyndyr.
13. Çagalar baharda, ýagny ýazda tiz ösýärler.
14. Ýaponiýanyň köçeleriniň atlary ýok.
15....

Dowamy »

143 11
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 days ago

ALLAH-diýmek.! #talypçy

Bir garyp ýigit ülkäniň patyşasynyň gyzyna aşyk bolýar. Bu umytsyz yşgyny ülkede ýaşaýan meşhur dewişlerden biriniň ýanyna baryp, gürrüň berýär, ondan kömek soraýar. Derwiş: “Oglum, sen şäheriň giriş derwezesiniň agzynda otur, kim näme diýse diýsin, diňe “ALLAH” diýip jogap ber” diýýär.
Garyp ýigit diýleni edýär. Derwüş-de günlük iýjek-içje...

Dowamy »

96 3
Edebiýat, Shatlyk. tarapyndan 2 days ago

NÄME DİÝERDİŇİZ???

Eliňizde mikrafon bolsa, bütin dünýä sizi diňleýän bolsa, siz näme diýerdiňiz? Jogaplarynyza garaşýan!

Dowamy »

144 9
Sorag-jogap, Wrestling tarapyndan 2 days ago

Watanym

Watandadyr ilimiň namys ary,
Göbek ganym daman ýeri Watanym.
Öňe ýurdum diňe ýeňişler sary,
Göbek ganym daman ýeri Watanym.

Senden beýik duýgy barmydyr asyl,
Seniň geljegiňdir bagtyýar nesil,
Waspyňa ejiz ger ne zyban, ne dil,
Göbek ganym daman ýeri Watanym...

Dowamy »

17 0
Edebiýat, Manikarnika tarapyndan 2 days ago

Täsinlikler dünýäsinden käbir toplanan maglumatlar #1 #talypçy

1. Afrikada ýaşaýan pilleriň göwrelilik döwri 22aý dowam edýär.
2. Tarakan kellesiz 9gün ýaşap bilýär.
3. NHL - de iň çalt gol 3sekuntda urulýar.
4. Napaleon minutda 2000 söz okap bilipdir.
5. Bukingam köşgünde 602 sany otag bar.
6. Ýewropalylar Afrikalylardan az gürleýärler.
7. Begemotlar suwuň aşagynda do...

Dowamy »

177 14
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 days ago

Biologiýa dersinden bäsleşikde gelen soraglar #talypçy

Biologiýa dersinden bäsleşikde gelen käbir soraglar:
1. Pyşsyllaryň çanagynyň (pansiriniň) arka gapagy nähili atlandyrylýar?
Jogaby: Karapaks
2. Öýjügiň programirlenen ölümi?
J: Apoptoz
3. Y hromosoma bilen bagly nesle geçijilige näme diýilýär ( bu nesle geçijilik diňe kakadan ogluna gaçýär)?
J; Golandriki...

Dowamy »

112 8
Bilim, Lagly tarapyndan 2 days ago

,,Altyn asyryň altyn zehinleri" atly bäsleşik!!! #talypçy

,,Altyn asyryň altyn zehinleri" atly mekdep okuwçylarynyň arasyda geçirilýän iň bir gyzgalaňly bäsleşikleriň biri. Bu bäsleşik türkmen dili we edebiýaty, rus dili, iňlis dili, geografiýa, biologiýa, himiýa, fizika, matematika, informatika, taryh dersleri boýunça 7-11 synplar aralygynda geçirilýär. Adatça köp dersleriň sowallary okuw kitaplaryndan e...

Dowamy »

113 7
Bilim, Lagly tarapyndan 2 days ago

TAPAWUT.../Tymsal/ #talypçy

Bir himiýa mugallymy, professor özüniň ýiti zehinine we ukyp-başarnygyna görä, Nobel baýragy bilen
sylaglanýar. Günleriň bir güni ol sapak okatmaga baranynda, bir talyby ondan:
— Hormatly professor, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda üç müňden gowrak ylym adamy barka, Nobel
baýragyny näme üçin size mynasyp gördüler? Sizi
...

Dowamy »

149 6
Edebiýat, Shatlyk. tarapyndan 2 days ago

Altynjan Hatyn powesti ýalanmy ?

Osman Ödayewin yazan Altynjan hatyn powesti na derejede dogryka ? Powestde Altynjan Hatyn Togrul bege 1035-de durmuşa çykyar. Yone gozlap gorsem hemme yerde 1043 de diyip beryar hemme yerde seyle. Hem powestde Altynjan Hatyn Şamäligin glavny dusmany. Hatda ony itden beter yigrenyar muny okanlar bilyandir. Ejesini kakasyny oldurenem so. A basga yer...

Dowamy »

157 11
Sorag-jogap, Gutulmyş tarapyndan 2 days ago

Sorag

Salam agzalar? Haysy gowy bolar diyip pikir edyaniz? Men geljekde oz ugrumdan gitsem gowy bolarmy? Ya-da gyzyklanmalarymdan.. Men oz pikirima kyn bolsada oz ugrumdan gitsem oserin oydyan, yone gyzyklanmalarym bn gitsem chokerin oydyan.. Siz name diyyaniz doslar? Sizin pikiriniz name?

Dowamy »

111 4
Sorag-jogap, Dragon Ques tarapyndan 2 days ago

Magtymguly Pyragynyň şu goşgusy kimde bar.

Dostlar Beýik Pirimiz Magtymguly Pyragynyň şu goşgysy kimde bar. eger bar bolsa maňa tapyp berseňiz. Içinde ýalňyşmaýan bolsam şeýle setirler bolmaly.
Hiç bir nyşan ýokdy ýerden,
Asmandan, jennetden, hüýrden,
Onuň içi doly nurdan
Muhammetde şolar boldy."

Eger bar bolsa kyn görmäni paýlaşyň dostlar.

Dowamy »

149 13
Edebiýat, Ýolagçy. tarapyndan 2 days ago

Kompyuterde nadip imo achmaly?

Salam dostlar. Gic yagshy. Gowmy yagdaylarynyz. Komppyuterde imo achmagy bilyaniniz bar bolsa owredayin !!!

Dowamy »

100 9
Sorag-jogap, Yazmamedow_Mekan tarapyndan 2 days ago

Muny Bilmek Gyzykly!

Size Sorag? Internetda Wirtual YazsŸan,Syr Alyp Syr BerisŸàn Doslaryñyz Bn Hakyky Durmusda Soñ Ÿaly Ÿakyn Dost Bolup Bilersinizmi!#talypçy

Dowamy »

87 2
Sorag-jogap, ODINOKIY tarapyndan 2 days ago

Play Market-da "Öwrenmeli" programmasy.

Salam hormatly okyjylar. Bu gün siziň güniňiziň has ajap we şatlykly bolmagyny diläp, söze başlajak. Bilşimiz ýaly talyplar.com saýty gowy saýt. Emma köp eýle-beýle temalara, ýa-da şeýle sözlere hem birhilegräk agzalara köp duşýars. Sebäbi saýty dolandyrýana elbetde kyn düşýändir. Her-bir tesbiri ýada sözi anyklap çäre görmek aňsat däl. Şol sebäpli...

Dowamy »

75 3
Tehnologiýa, IDEALLIDER2 tarapyndan 2 days ago

Kim haysy dersden? #talypçy

Salam .! Kim Olimpiadada haysy dersden gatnashya?

Dowamy »

177 22
Sorag-jogap, Shatlyk. tarapyndan 3 days ago

Komek edâyiñ!

Salam mahriban agzalar.Manada Beki SeŸtâkowyñ ,,Tekepbir gyz,,powestini tapmaga komek edayin.Eger kimde bar bolsa su yerde mowzuk edip sol powesti goyayyñ.

Dowamy »

80 2
Bilim, yekejam. tarapyndan 3 days ago