Haýsy aýda doguldyňyz???

Hany goreliň Şirek Daýy dogry aydypdyrmy
⬆⬆⬆⬆⬆⬆

Dowamy »

467 50
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 1 week ago

****

"Talyplaryň" öňki görnüşi.( Menem galmaýynda sizden☺️)

Dowamy »

193 8
Täzelikler, Гость tarapyndan 1 week ago

Nakylyñ jogabyn ýazyñ

Nakylyñ jogabyn ýazyñ
👦🥛👌👭🍨 Şu stikerlerden bir nakyl emele gelýär şol haýsy nakyl şony bilmeli.
Añsatjyk. Jogaplara garaşýan

Dowamy »

238 15
Sorag-jogap, Xyivenia tarapyndan 1 week ago

ARHIWDEN...

Talyplar
Çeper SMS-ler.
Käwagt dostlardan şeýle çeper döredijilikli SMS-ler gelýär. Geliň şolary ýazalyň. \"Ýadyňdamy, kiçijik wagtymyz sen penjireden kelläňi çykarardyň, men ýumşak ýerimi. Ýoldan geçip barýanlar bizi ekiz öýderdiler\"

Köneler, Farabi tarapyndan 14 years ago
shahyr 14 years ago
Bu temany d...

Dowamy »

142 1
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 1 week ago

Arhiwlerden tapylan owadan goşgular

Gamlanma gyz, uyajygym gam cekme,
Bilip bolmaz ykbalyny öňünden,
Bu howlukmac yigitlere at dakma,
Kim gecenok oz bagtynyn deňinden!

Tekepbir bol! Cykyp bolmaz gaya dek,
Sada bol aylaryn dogushy yaly,
Şeyle yigitlet bar,olar bar entek,
Sen dek gayalarda olaň hyýaly!!!"
(G. Ezizow)
...

Dowamy »

116 5
Edebiýat, Mister X tarapyndan 1 week ago

Kem galmaýyn!

Barlap göreýin diýdim menem:]
https://funtriviaquiz.com/tr/f20/quiz/46120433

Dowamy »

250 19
Sorag-jogap, Wrestling tarapyndan 1 week ago

Test🤔🤔

https://funtriviaquiz.com/ru/f20/quiz/46120202
Ine menem kem galmaýyn🤭🤭
16.01.2022

Dowamy »

201 12
Sorag-jogap, Xyivenia tarapyndan 1 week ago

...

Pikirleriniz

Dowamy »

256 15
Sorag-jogap, @durdyyevv05 tarapyndan 1 week ago

Test

https://funtriviaquiz.com/tr/f20/quiz/46118597
Menem kem galmayyn

Dowamy »

156 9
Sorag-jogap, @durdyyevv05 tarapyndan 1 week ago

Telefon almak üçin haýsy gowy

Salam gowymy dostlar araňyzda bilýäniňiz bardyr belkem haýsy telefony vpnsiz işledip bolýar youtube meňzeş messengerleri vpnsiz işledip bolýar başga mümkinçilikleri açyk durýan haýsy telefon bahalary näçe töwerek bolýar bilýäniňiz teswirleme arkaly aýdyp beräýiň.

Dowamy »

314 12
Sorag-jogap, Arslanalayew tarapyndan 1 week ago

Islenen.ru işlänokmy?

Sizde islenen.ru işleýärmi, ýa diňe mende işlänokmy?

Dowamy »

209 10
Sorag-jogap, Jeksparro tarapyndan 1 week ago

Barlap göriň

https://funtriviaquiz.com/tr/f20/quiz/46118337

Dowamy »

430 15
Täzelikler, *Hemedany tarapyndan 1 week ago

CHAT ⤵⤵⤵

Hemme saytlar-a yapyk talyplar.comda çigit çigitlap gybat edaymesek 😎
15.01.2022.ý 20:55

Dowamy »

547 88
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 1 week ago

Bir jan bilen bir ten bilen

Ak bagtymyz dunya dolsun
Bagyslaryn her demimi
Sohbet aydar iki dunya
Soyerin men MeryemimiGozlap yoren bagtym tapdym
Bu dunyade bir sen bilen
Beyik soyga dyzym epdim
Bir jan bilen bir ten bilen

Kerim HallySohbet Jumayewin toyuna...

Dowamy »

141 2
Edebiýat, Gözellik. tarapyndan 1 week ago

Tehniki näsazlyk...

Birnäçe günden bäri talyplara surat ýükläp bolanok, sebäbi nämedenkä?!

Dowamy »

454 66
Tehnologiýa, Ahmedik_97 tarapyndan 1 week ago

Howa maglumaty.

Mary wel Serhetabat etrabynda gum ýagýa beýle ýagdaýy şu ýaşymda birinji gezek görýän. Daşaryk çykar ýaly däl, edil ýagyş ýaly tozan ýagýa. Asman zemin gapyşdy bu nämäň alamatyka häzir sagat 15:02
15.01.2022

Dowamy »

455 39
Täzelikler, sapalybegenjow000000 tarapyndan 1 week ago

Gercek.moy.su saýtyny näme üçin acdym?

Salam hormatly saýt agzalary we myhmanlary! Elbetde siz " Öň hem internetiň içi bolgusyz web sahypalaryndan doly şol musur saytlary az görýän ýaly sen näme üçin ýene-de bir sayt açýañ?" ýaly soraglary berýäniñizi bilýärin. Indi şol ýokardaky soraga jogap bermäge synanşaýyn.

Köp wagtdan bäri mende sayt açmak, internetden pul gazanmak,...

Dowamy »

261 17
Tehnologiýa, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 1 week ago

Şular ýaly goşgy ýazyp bilýäñizmi?

Seniñ wasbyñ

A-Alkymyň alma deý ýaňja gyzaran
B-Biliň balyk kimin balkyldar durar
Ç-Çeper keşdelerden dünýä döredýäň
D-Dişleriň dür deýin ýylpyldar durar

E-Eýesi sen bu düşniksiz dünýämiň
Ä-Ädimlerim saňa sary atygsar
F-Ful bedeniň görenleriň gözünde
G-Gözleriňde gör nij...

Dowamy »

217 6
Edebiýat, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 1 week ago

Aliexpres.com

m.aliexprees.com saýtdan bir zat zakaz etsem getirip berýärlermikä (Türkmenistanyň içine).
Suratda bahasy (TMT diýip ýazyp dur, türkmen manatda bolýarmy şonda, TMT diýip dursa) 1,12 - 6,83 diýip dur, muňa nähili düşünmeli? 2 bahasy bar diýenimi?

Dowamy »

216 7
Sorag-jogap, Gurbanaly tarapyndan 1 week ago

****

Bu soragyň jogabyny dünýäniň diňe 1% adamy bilmäge ukyply. Sen şolara degişlimi? *Bellik:soragy üns bilen birinji gezekde okap dogry jogap bermegi başaranlar şol 1%e girip bilýäler. Soragy gaýtalap-gaýtalap "suwy çykýança" okap dogry jogap bereniň bolanok. Bir gezekde bilmeli.Diýeli siz pilot we şu gün ýola çykdyňyz....

Dowamy »

290 6
Sorag-jogap, Гость tarapyndan 1 week ago