"SÖÝGI PURSATLARY"

SÖÝGI PURSATLARY

Söýgi bir gün bir janana öwrülip,
Näz-kereşme bolup ýanyma geldi.
Demi bilen çoýup meniň kalbymy,
Gollaryny çolap boýnuma saldy.

Yzyna düşürip äkitdi soňam,
Onuň posalarna boldum men maýyl.
Süýji-süýji sözler diýdi pyşyrdap,
Ýene-de kän gowluk boldy meň paýym.<...

Dowamy »

127 0
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 3 weeks ago

AHMET ÝASAWY WE ONUŇ ESERLERI HAKYNDA GYSGAJYK KYSSALAR

Nirede görseň göwni galany, mehlem bol,

Şonuň ýaly gaýgyly ýolda galsa, ýoldaş bol.Sansyz-sajaksyz şygyrlary bolan we sopyçylykda türki dillerinde gepleýänleriň düşünip biljek dilinde şygyrlar ýazmaklygyň kerwenbaşysy hasaplanýan Ahmet Ýesewi, häzirki güne çenli gelip ýeten maglumatlar...

Dowamy »

142 1
Edebiýat, 12 tarapyndan 3 weeks ago

Adam­la­ry söý­mek – uly hü­när­dir…

Elim­de Gur­ban­na­zar Ezi­zo­wyň ki­ta­by. Se­tir­le­ri yzar­lap otyr­kam, göz­le­rim bi­yg­ty­ýar iki se­tir­de sak­lan­dy ga­laý­dy.

Adam­la­ry söý­mek – ýe­ňil iş däl­dir,
Adam­la­ry söý­mek – uly hü­när­dir…

Bu se­tir­ler, me­ge­rem, di­ňe me­ni däl, okan her bir ada­my pi­kir­len­dir­ýän bol­ma­ly. Çyg­ry...

Dowamy »

144 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 3 weeks ago

Yk­ba­lyň peş­ge­şi

(He­ka­ýa)
Bu şa­ýy­lyk­la­ryň her bi­ri­si bak­gal, gök sa­ty­jy we gas­sap bi­len söw­da­la­şy­lyp jem­le­nip­di. Bir dol­lar seg­sen ýe­di sent. Hem­me­si şu­lar­dy. Onuň alt­myş sen­ti hem bir sent­lik şa­ýy­lyk­lar­dan yba­rat­dy. Kä­wagt sa­ty­jy­la­ryň özü­ni gys­ganç­lyk­da aýyp­la­ma­la­ryn­dan äti­ýaç edip, utan­jyn­dan ýü­zi gy­za...

Dowamy »

154 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 3 weeks ago

Meş­hur sa­zan­da­la­ryň dur­mu­şyn­dan

Sy­na­ny­şyp gö­rä­ýiň…
Ýaş Mo­sart ýe­di ýa­şyn­da­ka Maýn boýundaky Frankfurt şäherinde kon­sert be­ren­de, on dört ýaş­ly bir ýet­gin­jek onuň ýa­ny­na ge­lip­dir.
– Siz ga­ty üýt­ge­şik saz çal­ýar­sy­ňyz! Men hiç ha­çan şu­nuň ýa­ly saz çal­ma­gy öw­re­nip bil­me­sem ge­rek.
– Nä­me üçin? Siz he­niz ýaş ahy­ryn. Sy­na­ny­ş...

Dowamy »

185 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 3 weeks ago

Yn­san bol­ma­gyň ka­da­la­ry

1. Siz bu dün­ýä gel­ýär­si­ňiz. Siz öz keş­bi­ňi­zi sö­ýüp ýa-da söý­män bi­ler­si­ňiz, ýö­ne ýa­şan döw­rü­ňiz­de he­mi­şe onuň bi­len bi­le ga­lar­sy­ňyz.
2. Siz sa­pak alar­sy­ňyz. Siz dur­muş diý­lip at­lan­dy­ry­lan res­mi bol­ma­dyk gi­je-gün­diz oka­dyl­ýan mek­de­be ka­bul edil­di­ňiz. Her gün bu mek­dep­de si­ze sa­pak al­ma­ga müm...

Dowamy »

155 0
Edebiýat, 12 tarapyndan 3 weeks ago

Programma satýanlaryň dykgatyna!

Hemmä ýalkymly, Salam! Sagaman otyranmysyňyz?
Bu mowzugy döretmegimiň maksady Programma satýanlaryñ hemde, Programma satyn aljak bolýanlaryñ dykgatyna.
Soňky wagtlar Imo messenjerinde käbir internede gowy düşünýän oglanlar, ýagny Internede girip dürli Programmalary (Intranyň kodlary, Sõýgüliñ telefonda kim bilen jañlaşýanny bilip bolý...

Dowamy »

520 2
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 weeks ago

Gubernatorlyga saýlawlar / satiriki hekaýa

GUBERNATORLYGA SAÝLAWLAR

Mundan bir näçe aý ozal Garaşsyzlar partiýasy beýik New-Ýork ştatiniň gubernatory wezipesine meň dalaşgärligimi goýdy. Başka iki partiýa mister Stýuart A. Budfort we mister Jon T.Gofmanyň dalaşgärligini goýdy. Emma bu jenaplara garanda mendäki möhüm üstünlik, tegmilsiz at-abraýdy. Ikisiniňde "men" diýen döwü...

Dowamy »

212 6
Edebiýat, Gürgençli tarapyndan 3 weeks ago

Mekdep okuwçysynyň ene-atalaryna 6 sany peýdaly maslahat

Mekdep okuwçysynyň ene-atalaryna 6 sany peýdaly maslahat
Mekdep okuwçysynyň durmuşyny nähili ýeňilleşdirmeli? Bu sorag bilen köp ene-ata ýüzbe-ýüz bolýar. Aslynda, bu aňsat. Munuň üçin okuwçynyň gününi dogry meýilleşdirmek we hünärmenleriň maslahatlaryny okamak ýeterlik.

1. Hiç haçan çagany bir wagtda hem birinji synpa, hem ha...

Dowamy »

320 1
Bilim, 12 tarapyndan 3 weeks ago

Gysga hekayalar

Ja­han­keş­de

Men oňa ýo­luň çat­ry­gyn­da ga­bat gel­dim. Bu ada­myň eg­nin­de ýa­pyn­ja­sy, elin­de bol­sa, ha­sa­sy bar­dy. Onuň köp hor­luk çe­ken­di­gi ýü­zün­den bil­dir­ýär­di. Ho­şa­maý sa­lam­la­şa­ny­myz­dan soň, men oňa:
– Öýe ba­ra­ly, bi­ziň myh­ma­ny­myz bol! – di­ýip, tek­lip et­dim.
Ol yla­laş­dy. Aýa­ly...

Dowamy »

233 1
Edebiýat, 12 tarapyndan 3 weeks ago

Şeýle boljakmyş

Ýene 10 ýyldan şeýle boljakmyş:
Gyz tarap oglana sawcy barjakmyş,
Hindileň şol däbi bize geljekmiş.
Begeniň oglanlar, gynanyň gyzlar.

Gyzlaryň yzyndan barmaly dälmiş,
Näzlerini çekip ýörmeli dälmiş,
Galyň diýlen zadam bermeli dälmiş,
Begeniň oglanlar, gynanyň gyzlar.

Bo...

Dowamy »

277 0
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 weeks ago

Meňzetmek / satiriki hekaýa

MEŇZETMEK

Men bir näçe ýyl owal Nýu-Ýorkdaky Selemanka şäherçesine geldim. Bu ýerde men otlymy çalşyp ýatyş orunly wagona münmelidim. Münüş meýdançasy adamdan doly, olaryň hemmesi bir eýýam dolan, uzyn wagona münmäge synanyşýardy. Men ýolpetek satylýan ýerde oturan adamdan:
”Ýatyp gitmek üçin ýer alyp bilermikam?" diýip sorad...

Dowamy »

187 0
Edebiýat, Gürgençli tarapyndan 3 weeks ago

Hormatly Agzalar bir teklibim bar

Salam Hormatly Talyplar.com Agzalary gowymy ýagdaýlaryňyz men bu günki açan mowzugymyň sebäbi siziň teklipleriňiz gerek eger goldasaňyz diýjek bolýanyn Ýagny men şu saýtyň içindäki mowzuklardan ybarat bir kitap görnüşdäki bir programma düzsek nähili görýäňiz meselem SYRLY WAKALAR ýaly programma onuň içine Adolf gitler, Syrly hakykatlar, planetala...

Dowamy »

453 16
Sorag-jogap, Arslanalayew tarapyndan 3 weeks ago

Her bir zady öz wagtynda etmäge çalşyň

Bir ýagşyzada bilen otuz ýyl bäri tikinçilik kärini ýöredýän adamyň arasynda şeýle söhbetdeşlik bolup geçýär:
- Günäkär halyňa näme üçin henizem toba etmeýärsiň?
- Ölüm gelip ýetýänçä, entek wagt bar, toba eder ýöreris-dä.
- Sen näçe ýyl bäri tikinçi bolup işleýärsiň?
- Otuz ýyl.
- Şu wagta çenli eliň iň köp...

Dowamy »

353 0
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 weeks ago

Gündizki ukynyň ölüm howpy ýüze çykaryldy

Gündizki ukynyň ölüm howpy ýüze çykaryldy
Hytaýyň Guançžou lukmançylyk uniwersitetiniň alymlary gündiz bir sagatdan artyk uklamak ölüm howply diýen netijä geldiler. Bu barada MedicalXpress tarapyndan çap edilen press-relizde aýdyldy diýip, RIA Nowosti habar berýär.

Barlagçylar 20-den gowrak ylmy işiň maglumatlaryny jemlediler...

Dowamy »

309 0
Bilim, 12 tarapyndan 3 weeks ago

Gündizki uky üçin iň amatly wagt aýdyldy

Gündizki uky üçin iň amatly wagt aýdyldy
Biologiýa ylymlarynyň doktory Wladimir Dorohow "Weçernaýa Moskwa" bilen bolan söhbetdeşlikde dynç almak üçin gündiz näçeräk uklamalydygyny aýtdy. Bu barada RIA Nowosti habar berýär.

Onuň sözlerine görä, günüň dowamynda, takmynan, 20 minut ýatmak ýeterlikdir.

"20 minutdan...

Dowamy »

251 1
Bilim, 12 tarapyndan 3 weeks ago

1-nji sentýabr

Salam, www.talyplar.com-yň mähriban agzalary we daşyndan okaýan myhmanlary!
Araňyzda Ýokary okuw jaýyna, Litseý, Tehnikum-lara giren talyplary we şu ýyl 1-nji synpa gadam urýan ýaşlary Bilimler we talyplar güni bilen çyn ýüregimden gutlaýaryn. Size okuwda, işde üstünlik arzuw edýärin. Geljekde siz Watanymyza, Il-günümize, Hormatly Prezidenti...

Dowamy »

185 0
Bilim, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 weeks ago

“Bagyşla mugallym”

“Bagyşla mugallym”

Bagyşla,mugallym diňlemändirin,
Seň jan edip beren leksiýaňy men.
Şol säwlikden häli-hälem kösenýän,
Kän gowy bilemok leksiýämy men

Şeýle boljagyny aňýardym öňden,
Men närza däl,zerurlygy duýşumdan.
Ýöne welin şonda-da men sözleňi,
Geçiripdirin gulagymyň duş...

Dowamy »

179 1
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 4 weeks ago

"Sen nirede?"

SEN NIREDE

Gözleglerim şowsuz meniñ,
Barmyka ýa ilden kemim.
Boýma boý, deñme-deñim,
Sen nirede, sen nirede?

Aýsyz gijeler garañky,
Zaryñdan dünýäm garaldy.
Saçlarmy şemal darady,
Sen nirede, sen nirede?

Göwnümi ynjydýar ýyllar,
Doñan ýürek haçan ýylar?!

Dowamy »

118 0
Edebiýat, MrOKaS tarapyndan 4 weeks ago

Ekwadorly jübüt ýaşap­ ýören iň garry är-aý­al hökmünde ykrar edi­ldi

Ekwadorly jübüt ýaşap­ ýören iň garry är-aý­al hökmünde ykrar edi­ldi
Ekwadorly Hulio Sezar­ Mora (110 ýaşynda) w­e Waldramina Kinteros­ (104 ýaşynda) häzirk­i wagtda ýaşap ýören ­iň garry är-aýal hökm­ünde ykrar edildi. Bu­ barada Euronews haba­r berýär.

Hulionyň doganoglany ­olary 1934-nji ýylda ­tanyşdyrypdyr. Olaryň­ arasy...

Dowamy »

231 1
Täzelikler, 12 tarapyndan 4 weeks ago