AÇL gündogar sebiti toparlary

F, G, H, I, J toparlary

Dowamy »

88 4
Sport, Khanture tarapyndan 1 week ago

Ahal toparynyň AÇL-däki garşydaşlary belli boldy

Ýakyn wagtlarda Malaýziýanyň paýtagty Kuala Lumpur şäherinde Aziýa Çempionlar Ligasynyň toparlaryna bije çekilşigi boldy. Onda ýurdumyzyň Ahal fc toparynyň garşydaşlary mälim boldy. Ýaryşda toparymyza üstünlik arzuw edýäris!!!

Dowamy »

103 6
Sport, Khanture tarapyndan 1 week ago

Azat DONMEZ (biografiya)

Mahribanlarym! Sizin her biriniz bilen ayratynlykda yazyshmak men uchin Oran bagt.. Yone welin Her biriniz bilen ayratynlykda yazyshmak mana gaty agyr gelya yalanym yok. Shonun uchinem shul yerde kop berilyan soroglara jogap bermekchi:
1.nireli diyen soroga kop dushyan: aslym Tejenli yone paytagtda kop yyl bari yashamson paytagtlydyr oydyale...

Dowamy »

332 1
Täzelikler, BeZZaT. tarapyndan 1 week ago

#Ejegyz-dan güýmenje soraglar

1)Nickiñiziñ manysy name ?
2) siz ucin durmuşyñyzyň manysy namede ?
3) iñ soñky okan kitabyñyz ?
4) Her diňlaniñizde sizi bagtly edyan aydym ?
5) Şu gune çenli alan iň bolgusyz kararyñyz ?
6) Meşhur şahsyyetleriň aydan sozlerinden gowy goryanleriň ?
7) Çagalygyñdaky iň yatdagalyjy unudulmajak iň bagtly purs...

Dowamy »

240 9
Sorag-jogap, IDEALLIDER2 tarapyndan 1 week ago

Sorag?!

Salam hemma. Sizden bir zat soramakcy bolup sul blogy acdym. Soramakcy bolyan zadym, kopiniz bilyansiniz. Internet olimpiyada diyilyan zat barada. Indi mana sol internetde olimpiyadan gecirilyan saydy, yagny ssylkasy gerek saytynyn adam bolsa bolya. Kim bilyan bolsa aydayyn. Oninden kop sag bolun!..

Dowamy »

149 10
Sorag-jogap, Gözellik. tarapyndan 1 week ago

Hany meniňem testimi jogaplaň (kyn görmeseňiz)

Kim nä dereje-de meni tanaýarka)) daže özüme gyzykly boldy.

https://funtriviaquiz.com/ru/d20/quiz/83377030

Dowamy »

331 25
Täzelikler, TrustORG tarapyndan 1 week ago

MASTURBASIÝA: PEÝDALYMY ÝA-DA ZYÝANLY?

Masturbasiýa (latynça manus – el + tubare –howsala salmak) – şahsyýetiň öz bedenindäki erogen (duýgur) nokatlary gyjyndyrmak arkaly jynsy islegini kanagatlandyrmagyň bir görnüşidir.

Birek-biregiň erogen nokatlaryny gyjyndyrmak arkaly hem özara masturbasiýa geçirip bilinýär. Bu ýagdaý esasan gomoseksualistlerde duş gelýändir.
<...

Dowamy »

557 32
Sorag-jogap, Beyaz gölge tarapyndan 1 week ago

Me hany elläp gör hany...

https://funtriviaquiz.com/ru/d20/quiz/83370560

Dowamy »

251 16
Sorag-jogap, Mr_arsen. tarapyndan 1 week ago

Essalawmaleykum!!!

Essalawmaleýkum millet! Ýene siz bilen wirtual älemde görüşýänimä örännn şat.

Dowamy »

263 28
Täzelikler, AlyIlamanow tarapyndan 1 week ago

&&&

Bir adama duşýarsyňyz. Bu adam, tanyşan pursatyňyzdan başlap size aýratyn üns berýär we sizi öň tanamasa-da, size dünýädäki iň gymmatly zat ýaly seredýär. Ilki bilen gündelik meseleler hakda gürleşýärsiňiz. Ol siziň teswirleriňizi tüýs ýürekden makullaýar. Hemme zatda diýen ýaly birmeňzeş pikiriňiziň bardygyny görýärsiňiz. Şol bir zatlary etmekden,...

Dowamy »

304 12
Bilim, Nirvana tarapyndan 1 week ago

Onlineler ucin chats

Salam agzalar gowmysynyz
gelin tansalyn dostlasalyn jora bolalyn
by:sazanda gyz ili skripacka 🎻

Dowamy »

189 23
Täzelikler, #Yigit tarapyndan 1 week ago

Konferensiya gijesi #1

Salam hormatly saytdaşlar!!! Ilki bilena hemmejäňize giç ýagşy diyesim gelýä, sebäbi kän wagt galmady gije düşmegine 😁. Şu gun şu saytda konferensiya gecirmegi meyillesdiryan biraz gurruň edeliň degişeliň-guluşeliň virtualdaky dostlugymyzy berkiteliň taze agzalarmyz bilen tanyşalyň!!
Goşulmak un:
+99361414709
+99361883873

Dowamy »

360 26
Täzelikler, BeZZaT. tarapyndan 1 week ago

Admin...

http.//talyplar.com/posts/2621

Hälirak könelerden suňa duşdum welin düşünmedim. Agajanh adminmi?! Ozem tuweleme saytymyza onler dasary yurtlardan kan tkmdan az adam giryan eken-a.

Dowamy »

218 8
Sorag-jogap, Nätänyş adam tarapyndan 1 week ago

...

oñem biri "9 gezek durmusha çykdym, bir gezegem ikilik edip goremok" diyyamishin...

Dowamy »

312 6
Täzelikler, soho tarapyndan 1 week ago

Ykbala haýyş

Her ömüre zerurdyr yşk,
Sönmesin bu kalpdaky yşk,
Sada dünýäm özüme köşk,
Için söýgüden gurşaýyn,
Şagyzy kimin ýaşaýyn.

Ynamym gaçmasyn ýara,
Salmasyn kalbyma ýara,
Bu durmuşda söýüp-söýle,
Bagtly menziller aşaýyn,
Ýaşan şekilli ýaşaýyn.

Alçy gopup altyn aşyk,

Dowamy »

75 0
Edebiýat, Gözellik. tarapyndan 1 week ago

Chat ⬇⬇⬇

Şu gün konferensiýa geçirsek hähili bolar? pikirlerňizi teswirde galdyraýyň!!!

Dowamy »

177 8
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 1 week ago

Ýüzlenme!

1.Degişgen, alçak, göwniaçyk adam. Özi näçe inkär etse-de, zehinli. Men onuň birje eserini okam-da, ondaky ol ukyby duýupdym. Ilkibaşlarda içimden: “Bu adamyňam göwnüne zat ýaranok. Şeýle ökde bolsaň, özüňem birzatlar ýazaýmaly ekeniň” diýipdim. Asyl ol ýazýan eken, onda-da has gowy ýazýan eken. Ýekeje artykmaçlygyň biraz öýkelek, bilýän menden öýk...

Dowamy »

742 94
Bilim, Nirvana tarapyndan 1 week ago

Men nä sizden kemmi? 😀

https://funtriviaquiz.com/tr/f20/quiz/46123437

Dowamy »

238 23
Sorag-jogap, Tiko tarapyndan 1 week ago

Başga-başga

Titrär ýüregiňde dagyň depesi,
Gözlere sereder göz başga-başga.
Durlanar köňlüňde sesiň nepesi,
Demiňe sygmaýan söz başga-başga.

Garagum möwç urýar, dumanly seri,
Goýnunda gizleýär bar derdeseri.
Seni gynandyrýan iň erbet ýeri,
Bir ýoldan ýöreýän biz başga-başga.

Şäher...

Dowamy »

88 2
Edebiýat, yyldyz. tarapyndan 1 week ago

💐💍

Söhbet Jumaýyewiñ toýyndan...

Dowamy »

654 56
Täzelikler, yyldyz. tarapyndan 1 week ago