Durna bolsa gökdedi... (Ogulsenem Taňňyýewa)

Durna bolsa gökdedi...
(nowella)
Institut bilen hoşlaşylmaly pursat golaýladygysaýy Sazagyň kejebesi barha darygýardy. Sebäbi ol heniz kalbyny heýjana salýan arzuwlary hakda hiç bir hossarynyň ýanynda dil ýarmandy. Ýogsa bu arzuw onuň kalbyna Aşgabada gelen ilkinji pursatlarynda çöküpdi. Uzakdaky gumly obadan gelen oglan uçardan düşen...

Dowamy »

224 3
Edebiýat, myspaser tarapyndan 2 weeks ago

Täze Futboll stawka

Futbol stawka imo grupbamyz https://groups.imo.im/.2x4ZxK60XU3R6la60

Imo grupbamyza goşulyň 100 adama ýetse futbol stawka başlanar.

Stawka goýmagyň düzgünlerini şu ýerde okaň https://themug.ru/turkmen-futbol-stawka-koce-stawka/

Dowamy »

177 0
Sport, SEO mugallym tarapyndan 2 weeks ago

Kitapçy.ga sayty haçan açylarka?

Salam gadyrly agzalar! Aranyzda bilyan yokmy www.Kitapçy.ga sayty name üçin yapyk dur,haçan açylarka?

Dowamy »

269 5
Sorag-jogap, Sohle tarapyndan 2 weeks ago

Peýdaly sorag

http://nexttm.com/edit/11821/ Peýdaly sorag

Dowamy »

206 0
Sorag-jogap, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Milli Liderimiziň agtygy Kerim “Ýaşa Türkmenistan, bedew bady bilen diňe öňe” atly saz eserini döretdi

Milli Liderimiz zähmet rugsadynyň dynç alyş günleriniň dowam edýän pursatlarynda maşgala agzalarynyň arasynda boldy.

Sportuň dürli görnüşleri, aýdym-saz sungaty, döredijilik işi bilen meşgullandy. “Watan” habarlar gepleşiginiň 4-nji awgustdaky göýberilşinde habar berilşi ýaly, dynç alyş pursatlarynyň birinde, Milli Liderimiz ses stud...

Dowamy »

264 2
Täzelikler, Gyzykly tarapyndan 2 weeks ago

Döwlet Baştutanymyz sport awtoulagynda “Garagumyň ýalkymy” diýen ýerine bardy

Dynç alyş günleriniň birinde Milli Liderimiz ýarygije kuwwatly sport awtoulagynda Garagum sährasynyň ýollarynda, menzil aşdy.

Milli Liderimiz bu sport awtoulagyny ogly Serdar bilen bilelikde çyzgylaryň esasynda birnäçe enjamlaryny çalşyryp, hereketlendirijisini güýçlendirip, ýörite taýýarlapdy. Milli Liderimiz kuwwatly sport awtoulag...

Dowamy »

162 0
Täzelikler, Gyzykly tarapyndan 2 weeks ago

Türkmenistanyň Prezidenti türkmen alabaýlaryna bagyşlanan täze kitabyny ýazyp tamamlady

Dynç alyş günleriniň çaginde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen alabaýlary hakyndaky täze kitabynyň jemleýji setirlerini ýazmak bilen meşgullandy diýip, "Watan" habarlar gepleşiginde aýdyldy.

Ylmy maglumatlara görä, taryhy birnäçe müňýyllyga uzaýan Aaabaýlar hemişe adamlaryň hemrasy, ýakyn ýardamçylary bolupd...

Dowamy »

175 1
Täzelikler, Gyzykly tarapyndan 2 weeks ago

No 1 Turnir Dunya kubogynyñ yeñijileri

Braziliya 5
Italiya. 4
Germaniya 4
Argentina 2
Fransiya 2
Urugway 2
Ispaniya 1
Angliya 1

Katar 2022 de Taze çempion dörarmi????

Dowamy »

178 0
Sport, Rakuten tarapyndan 2 weeks ago

Turkmenistan >>> Katar 2022 ?????

Şu yylyñ 17- nji iyunynda Kuala-Lumpur saherinde No 1 Turnir "World cup Katar 2022" ucin hemde Asian cup 2023 ucin saylama talgyrynyñ bije cekisligi gecirildi. Sonda AFK nyn agzasy bolup duryan yygyndylañ 40 synyñ sol sanda Turkmenistan yygyndysynyñ gruppa basdesleri belli edildi ( jemi 8 gruppa 1 gruppada 5 yurt). Yagny yygyndymyz H gruppada G.o...

Dowamy »

279 1
Sport, Rakuten tarapyndan 2 weeks ago

Nlo barmy ýada ýok!?

''NLO barmy ýa-da ýok!?''

Ýañy-ýakynda merkezi gazetlerde Wologda oblastyna Harowskiniñ etegindäki Kanonsewo obasynyb golaýynda kümüşsowult NLO-laryñ eskadrilýasynyñ gelendigi hakyndaky şow-şowly habarlar peýda boldy. Şol korabllaryñ uzyn elli, kellesiz, göwresi ýerlilere meñzeýän çlenleri özlerini örän erkin alyp barýardy. Başga pla...

Dowamy »

303 2
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago

Jeki Çan bilen Arnold Şwarseneggeriň kinosynyň goýberiliş senesi belli boldy

Jeki Çan bilen Arnold Şwarseneggeriň köp garaşylan rus-hytaý kinosy "Aždarhanyň möhüriniň syry: Hytaýa syýahat" öňümizdäki günlerde iki ýurduň kinoteatrlarynda kino muşdaklaryna hödürlener. Bu barada "The Hollywood Reporter" habar berýär.

Filmiň surata düşürilişi Beýik Britaniýada, Russiýada we Hytaýda 2017-nji ýylyň fewral aýynda ta...

Dowamy »

231 3
Täzelikler, bank tarapyndan 2 weeks ago

"Ýigrimi bäş ýaşym"

O diýen bir özgerişlik ýok ýaly,
Öňkimden azajyk gowşapdyryn men.
Agaryp ugrapdyr saçymyň ýary,
Eýýäm ýigrimi bäş ýaşapdyryn men.

Ser salsam yzyma, geçen ýollarmyň
Käsinde kä hetden aşypdyryn men.
Düzetmän, düzelmän, düzeljek bolman,
Eýýäm ýigrimi bäş ýaşapdyryn men.

Ykbal, u...

Dowamy »

199 2
Edebiýat, Geçirimli. tarapyndan 2 weeks ago

Pikir

http://nexttm.com/view/11782/ Şu surata nähili düşünýärsiňiz???

Dowamy »

268 1
Sorag-jogap, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Birinji Hazar ykdysady forumyna dünýäniň dört künjeginden işewür adamlaryň gelmegine garaşylýar

2019-njy ýylyň 11-12-nji awgustynda gojaman Hazaryň türkmen kenary hakyky toý keşbine girer. Ýurdumyzyň bu ajaýyp künjeginde ─ Türkmenbaşy Halkara deňiz portunda Birinji Hazar ykdysady forumynyň çäklerindäki Hazar innowasion tehnologiýalar halkara sergisiniň we «Türkmen sährasy-2019» atly halkara awtosergisiniň geçiriler. Bu iri halkara çärelere d...

Dowamy »

209 0
Täzelikler, TDUgulya tarapyndan 2 weeks ago

Wasp

Seni söýmekden gorkamok
seni ýitirmekden gorkuşum ýaly
bar güýjümden elimden tutuşuň ýaly
hiçkimem tutanok tutýan ýaly
tutuş dünýämi
içkilemdäl pikir etsem ýöne
ol dost şon ýaly syrdaşym ýaly hem içim
...

Dowamy »

138 0
Edebiýat, (shyh)sho men tarapyndan 2 weeks ago

Süýji garpyzy nädip saýlamaly?

Tomsuň yssy günlerinde buz ýaly garpyzdan hiç kim ýüz öwürmese gerek?! Garpyzyň tagamly bolmagy we ýeňil siňmegi möwsümiň iň ýörgünli bakja ekinleriniň biri bolmagyna getirýär. Süýji garpyz iýmegiň ýoly bolsa, ony saýlamakdan başlaýar. Garpyz almak maksady bilen bazara baranyňda birinji gabat gelen garpyzy almak agşamky dynç alşyňyzy bozmagy mümkin...

Dowamy »

300 1
Sorag-jogap, bank tarapyndan 2 weeks ago

BANK ULGAMYNYÑ DÖWREBAP HYZMATLARY

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­zi san­laş­dyr­mak ba­bat­da alyp bar­ýan yk­dy­sa­dy sy­ýa­sa­ty uly üs­tün­lik­le­re bes­len­ýär. Bu gün ýur­du­myz­da halk ho­ja­ly­gy­nyň äh­li ugur­la­ry­ny san­ly ul­ga­ma ge­çir­mek, önüm­çi­li­ge yl­my iş­le­ri or­naş­dyr­mak bo­ýun­ça mak­sat­na­ma­la­ýyn iş­ler al­nyp ba­ryl­ýar....

Dowamy »

162 0
Täzelikler, bank tarapyndan 2 weeks ago

SANLY BANK ULGAMY(DIGITAL BANKING)

Bir­le­şen Arap Emir­lik­le­rin­de san­ly bank hyz­mat­la­ryn­dan peý­da­lan­ýan­la­ryň sa­ny 90 gö­te­ri­me deň bol­dy. Şol bir wagt­da ban­ko­mat­la­ryň hyz­ma­tyn­dan ýer­lik­li ulan­ýan­la­ryň sa­ny bol­sa, 100 gö­te­ri­me ýet­di. Bu gör­ke­zi­ji­ler ýurt­da aw­to­mat­laş­dy­ry­lan bank ul­ga­my­nyň yzy­gi­der­li ýo­kar­lan­ýan­dy­gy­ny gör­kez...

Dowamy »

138 0
Täzelikler, bank tarapyndan 2 weeks ago

Bankomatlaryñ ussi bilen petek almak

Hazirki wagtda yurdumuzda sanly ykdysadyyete gechmek ishleri ahli pudakda diyen yaly guychli depginde dowam edyar.Bank ulgamy hem sanly ykdysadyýete gechmek boyuncha isleri geciryarler we oz ishlerini barha kamilleshdiryarler.Bank kartlary arkaly nagt dal hasaplashyk arkaly internet bilen online biletdir petekleri alyp bolyan bolsa,indi bu yagday h...

Dowamy »

181 1
Täzelikler, bank tarapyndan 2 weeks ago

Asylly gyz

Nämä gerek seni öwmek?
Sen muňa düýpden mätäç däl.
Ýogsa, egniňde çit köýnek,
Başyňda tahýa. Tylla täç däl.

Iş edinmen işim taşlap,
Sen ne Gün, ne ýyldyz, ne Aý.
Ýönekeý adyňdan başlap,
Ah, ýöne durkuň göwnejaý!

Gaşlaň ýatladanok ýaýy,
Eginbaşyň däl şaý-sepli.
Ýön...

Dowamy »

200 0
Edebiýat, kararsyz tarapyndan 3 weeks ago