ŞIRWAN HAN

Käbir taryhy çeşmelerde adyna Şirwan şa diýlipdir. Şirwanda höküm süren patyşalaryň üçünjisi bolup, Halyl soltanyň ogludyr. XV asyrda kakasyndan soň tä 1500-1501-nji ýyllara çenli häkimlik edipdir. 1487-1488-nji ýyllarda sefewi dinastiýasynyň ata-babalaryndan Şa Haýdar tarapyndan gabalsa-da, Akgoýunly türkmenlerinden bolan soltan Ýakubyň kömegi bil...

Dowamy »

260 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 6 months ago

ÝUSUP PYGAMBER

ÝUSUP PYGAMBER


Ýusup Ýakup pygamberiň ogludyr. ''Ýusup-Züleýha'' sýužetiniň baş gahrymany. Ol özüniň ajaýyp keşbi, syratlylygy, geçirimliligi bilen dünýäde şöhratlanypdyr. Dini rowaýatlara görä, Ýusup ibn Ýakup ibn Yshak ibn Ybraýym ýewreý pygamberleriniň biridir. Ol b.e. 1745 ýyl ozal eneden dogulýar we b.e. 1635 ýyl ozal Mü...

Dowamy »

406 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 6 months ago

KAGAN GELÝÄR...

Gündogardan eşdilýär deprek-depiň sesleri,
Harp-harp urýan esgerleriň ädimlerniň tesleri,
Daşa ýazylan ýazgylaryň sesi gelýär alysdan,
Parlaýar al-asmanda göktürkmeniň möjegi,
Kagan gelýär gündogardan, günbataryň ýurduna,
Garşy alyň daglar, düzler, sähralar,
Naýza uçly tokaýlar hem derýalar,
Beýik Gö...

Dowamy »

215 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 6 months ago

ÜÇ YKLYMA ERK EDEN DÖWLET: OSMANLY DÖWLETI

Türkmen halkynyň geçmişinde orta asyrlarda diňe sebit däl, eýsem dünýäniň harby-syýasy ýagdaýyna özüniň täsirini ýetiren wajyp wakalar bolup geçdi. Ol wakalar hakykat ýüzünde halkymyzyň taryhynda täze sahypalary açdy. Olar bir tarapdan öz ýurtlarynda müňýyllyklaryň dowamynda halka oňaýsyz täsirini ýetiren bolsa, beýleki tarapdan bolsa türkmenleriň...

Dowamy »

343 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 6 months ago

Oslagsyz ýagşylyk

Rus patyşasy Pýotr birinjiniň ýelkenli gämi we korabyllaryň gurulşuk sungatyny ele alasy gelip güýçli arzuw edipdir. Ol ahyryn bu arzuwuna ýetmek üçin işçiniň geýimini geýip Ispaniýa gidipdir,şol ýerde öwrenip maksadyna ýetmek üçin. Ol ýerde bolan wagty Pýotr birnäçe Rusýadan sürgün edilen adamlara gabat gelipdir. Ol adamlar onuň öz buýrugy bilen...

Dowamy »

498 2
Edebiýat, Barbary tarapyndan 6 months ago

Dükanlara ýelmemek üçin dizaýn

😁😁😁

Dowamy »

801 2
Täzelikler, TrustORG tarapyndan 6 months ago

Siziň durmyşdaky sloganyňyz näme?!

Garaňkylygy garaňkylyk ýeňip bilmez,
Muňa diňe ýagtylyk ukyplydyr...
Ýigrenji ýigrenç bilen ýeňip bolmaz,
Ony diňe söýgi bilen ýeňse bolar...

Bu sözleriň awtoryny anyk bilemok, emma durmyşda onuň çyndygyna özüm göz ýetirdim we mende şeýleräk slogan emele geldi.

Öz ýüregiňdäki awylary aýyrmak üçin,...

Dowamy »

586 2
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 6 months ago

****

Angliýa Liga Kubogynyň finalynda "Liwerpul" penaltilar seriýasynda "Çelsi" ni utdy. Oýnyň esasy we goşulyp berlen wagtynda hasap açylmady. Penaltiler seriýasynda bolsa"gyzyllar" 11:10 hasabynda ýeňiş gazanyp,baş baýragy ele saldylar.

Ýöne klup bu çempiýonlyk üçin uly bir girdejä eýe bolmazlar. Ýeňiji topar bary-ýogy 100 000 funt-ster...

Dowamy »

270 0
Sport, Гость tarapyndan 6 months ago

TrastORG Pankrutist maýmyndan dörän samsyklar

Saýtymyzda maýmyndan dörän iki sany samsyk bar. Darwiniň teorýasyna görä adam maýmyndan emele geldi, diýmek ýokarda agzalyp geçen iki samsyk maýmyndan dörän. Saýdyň başga agzalaryny Hudaý ýaratdy.

Dowamy »

724 15
Sorag-jogap, kitap.clan.su tarapyndan 6 months ago

Ольга Чугай - goşgulary (rus dilinde)

Ольга Чугай

1944, Москва

Чугай Ольга Олеговна воспитывалась в семье деда, профессора-филолога А.С.Беднякова. В 1964 поступила на исторический факультет МГУ. Доучившись до последнего курса, решила не защищать диплом, а, по совету профессора П.А.Зайончковского, профессионально заняться литературой. В 1990 окончила Высшие...

Dowamy »

199 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 6 months ago

Çatymyzyň android programmasy

salam hemmäňize ine-de saýtymyzyň android programmasy taýýar boldy ýükläp bilersiňiz
http://halypa.ru/download/loadfile.php?down=APK/Taumlze_Imo_Tm.apk

Dowamy »

414 1
Täzelikler, DREAMFOL tarapyndan 6 months ago

Ynsan näme üçin ýaradyldy ?

Allatagala dünýäni we älemiñ hemmesini ynsan üçin ýaratdy. Ösümlikleri, haýwanlary, suw, daş, toprak, madda ýaly her bir zady ynsanyñ peýdalanmagy üçin ýaratdy. Ynsanlary hem, özüni tanamalary we özüne ybadat etmeleri üçin ýaratdy. Bu tanamagyñ we ybadatyñ peýdasy hem ýenede ynsanlaryň özünedir. Ymamy Rabbani hezretleri şeýle buýurdy:
...

Dowamy »

869 12
Sorag-jogap, Barbary tarapyndan 7 months ago

Bulary bilmek gyzykly

✔Ýatylýan otag näçe sowuk bolsa, şonça-da ýaramaz düýş görmek ähtimallygy artýandyr.
✔Adatça zenanlar erkeklere garanyñda, reñki gowy saýgarýarlar.
✔Beýni gözüñ görýän zatlaryny 0,5 sekunt giç kabul edýär.
✔Çybynlaryñ dişleri bardyr.
✔Alymlar kebelekleriñ 4800 km-e golaý aralyga uçup bilýändigini kesgitläpdirler.
...

Dowamy »

983 9
Bilim, Xyivenia tarapyndan 7 months ago

****

Her bir futbolçy owadan gol urmak isleýär,ýöne öz derwezesine däl.
Zenanlaryň futboly boýunça SheBelieves Cup halkara ýoldaşlyk duşuşygynda ABŞ milli ýygyndysy Täze Zelandiýany 5:0 hasaby bilen ýeňdi.

Duduşykda gyzykly waka boldy. "Liwerpul" zenanlar kluby we Täze zelandiýa milli ýygyndysynyň goragçysy Mikeýla Mur öz derwezesi...

Dowamy »

467 3
Sport, Гость tarapyndan 7 months ago

Baýramlarynyz gutly bolsun oglanlar! :)

Ähliñize salam talyplar.com saýtynyñ agzalary. Saýtda aktiwlik peselipdir men gelmesem :D
Hany onda bu gün 23nji fewral oglanlar baýramyñyz gutly bolsun. Ähliñiziñem janlaryñyz sag bolsun!
23.02.2022 ý 19:01

Dowamy »

411 4
Täzelikler, Xyivenia tarapyndan 7 months ago

Saýt açyp beräýiñ

Salam mañada öňki tasindunya.ru ýaly saýt açyp beräýiñ. 1 aýlyk hosting tölegini öňünden berjek . Domen başda nähili domen bolsada bolýar soñundan üýtgederis.

Habarlaşmak üçin

Tel nom: +993 62 095772

Dowamy »

426 3
Täzelikler, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 7 months ago

Siziň pikiriňiz?!

Salam Talyplar.com - yň hormatly agzalary! Bilýän bolsaňyz soňky wagtlarda talyplar.com saýdynda aktiwlik peseldi. Meň elimden goşgy, hekaýa, oýlanma we s.m zatlary yazmak gelmansoň gowja goren hekayamy, goşgymy ya-da sport tazeliklerini kopýalap goyyan. Muňa garşy ençeme teswirler yazyldy, yagny meniň goyyan sport tazeliklerime sport_älemi prilo...

Dowamy »

535 6
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 7 months ago

SÖÝGI HATY /hekaýa

Şo-ol geçip dur, geçip dur... Ýagyşly-ýagmyrly günlerem, şatlykly-ahmyrly günlerem... şo-ol geçip du-ur, geçip du-ur... Asla geçmejek zat ýok ekeni, gün sypdyrman ýaşap ýörseň.
Indi näçe wagtdyr derdimi içime sygdyryp bilmän ýörün. Ýarylaýmagam aňsat däl, juda tejribäň ýetik bolaýmasa. Bileje kino gideniň bilenem, teatra gideniň bilenem işiň...

Dowamy »

709 1
Edebiýat, Tiko tarapyndan 7 months ago

Men söyermen göwnüm üçin (hekaya)

„MEN SÖÝERMEN GOWNUM ÜÇIN...” (Hekaýa)

Ol zol-zol gaşanýardy. Gije baldyryň ýumry ýerinden bir çybyn dişlän bolmaga çemeli. ns bermejek boldugyça beter gijeýär. Irden turanda-da beýle jan derdi däldi. Häzir welin gijisi ýüregine dökülip barýar, gaşandygyça beter gijeýär. Ýedi ýoluň üstünde gaşanyp durmagam gelşiksiz. Şonda-da gijeýän...

Dowamy »

585 0
Edebiýat, Mr_arsen. tarapyndan 7 months ago

Galtaşyksyz toleg ulgamy

Bö­lek elekt­ron söw­da bi­len meş­gul­lan­ýan «Ama­zon» kom­pa­ni­ýa­sy tä­ze tö­leg ul­ga­my­ny ta­nyş­dyr­dy. Kom­pa­ni­ýa­nyň gal­ta­şyk­syz we sa­ty­jy­syz dü­kan­la­ry üçin ni­ýet­le­nen bu ul­gamda müş­de­ri­le­riň aýa­sy bi­len tö­leg ka­bul ed­ilýär. Ul­ga­ma la­ýyk­lyk­da müş­de­ri­ler il­ki aýa­sy­nyň yzy­ny bank kar­ty­na de­giş­li mag­...

Dowamy »

366 0
Tehnologiýa, bank tarapyndan 7 months ago