Türkmenistan we Katar medeniýet pudagynda hyzmatdaşlygy giňeltmek meselesini ara alyp maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Katar Döwletindäki ilçisi M.Seýitmämmedowyň Kataryň medeniýet ministri Şeýh Abdulrahman bin Hamad bin Jassim bin Hamad Al Tani bilen duşuşygy geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň resmi saýtynda habar berildi.
Habarda bellenilişi ýaly, duşuşygyň dowamynda taraplar iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň ösdürilmegini, hususa...

Dowamy »

5 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Kuraş – 2023: Jumanyýazow 15, Hamrakulyýew 13 sekuntda ýeňdi, Awlýakulyýew bolsa çärýekfinala çykdy

Türkmenistanly türgenler Aşgabatda geçirilýän Kuraş boýunça dünýä çempionatynyň ikinji gününe hem ýeňiş bilen başladylar.
Türkmen ýygyndysyndan günüň ilkinji tutluşygyny erkekleriň arasynda 73 kiograma çenli agram derejesinde Şatlyk Jumanyyýazow geçirdi. Türkmenabat şäherindäki 6-njy sport mekdebinde tälimçi bolup işleýän 24 ýaşly türgen 1/8...

Dowamy »

7 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Aşgabatdaky «Ak Ýol» toý mekany toý dabaralaryny bellemekde ygtybarly maksatnamany hödürleýär

Toýuň guramaçylygy — esasanam, jogapkärçilikli taýýarlyk görülýän döwürdir, sebäbi durmuş toýy adamyň ömründe bir bolýar we onuň dabaraly, ýatdagalyjy äheňde bolmagy gerek. Taýýarlyk işleri hemme zadyň talabalaýyk bolmagyny üpjün etmekden ybaratdyr. Toýuň bellenilýän ýeri — iň köp üns çekýän zat, sebäbi onuň dogry saýlanyp alynmagy hyzmatlaryň dere...

Dowamy »

5 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Duşanbede söwda-ykdysady we ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-täjik hökümetara toparynyň 12-nji mejlisi geçirilýär

Ozal habar berşimiz ýaly, söwda-ykdysady we ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-täjik hökümetara toparynyň 12-nji mejlisine gatnaşmak üçin Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary T.Atahallyýewiň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti 26 — 28-nji noýabr aralygynda Täjigistan Respublikasynyň Duşenbe şäherinde gullu...

Dowamy »

5 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Lukaşenko meýilleşdirýän daşary ýurt saparlary barada gürrüň berdi

Belarussiýanyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenko özüniň meýilleşdirilen daşary ýurt saparlarynyň birnäçesiniň ýylyň ahyryna süýşürilendigini gürrüň berdi. Bu barada «Gazeta.ru» ýazýar.

Belarusuň döwlet Baştutanynyň sözlerine görä, ol 30-njy noýabrda Birleşen Arap Emirliklerinde geçjek Howa boýunça sammite gatnaşmakçy.

«Ýy...

Dowamy »

6 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Çynar Rüstemowa Magtymgulynyň 300 ýyllygynyň ÝUNESKO-nyň şanly seneleriniň sanawyna goşulmagyny teswirledi

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň goldawy bilen Türkmenistanyň teklip etmeginde, türkmeniň beýik, akyldar şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň 2024-2025-nji ýyllarda ÝUNESKO bilen bilelikde bellenip geçiljek şanly seneleriň sanawyna goşulmagy kanunalaýyk ýagdaýdyr. Çünki Magtymgulynyň eserlerinde raýdaşlyk, jebislik, özara düşü...

Dowamy »

5 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Lebabyň ilatyny süýt we şöhlat önümleri bilen üpjün etmekde ýokary netijeler gazanylýar

Lebap açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde ilaty süýt we şöhlat önümleri bilen üpjün etmekde ýokary netijeler gazanylýar. Bu ýerde şu ýylyň ýanwar — oktýabr aýlarynda peýniriň 488 tonnasy, mesge ýagynyň 271 tonnasy, şöhlat önümleriniň bolsa 53 tonnasy taýýarlanyldy. Bu barada welaýat neşirinde habar berildi.
Degişli döwürde edilen işleriň pu...

Dowamy »

5 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Kuraş – 2023: türkmen ýygyndysynyň iň kiçi ýaşly agzasy çempionata ýeňiş bilen girişdi

Türkmenistanyň kuraş boýunça milli ýygyndysynyň iň kiçi ýaşly agzasy, Türkmenabat şäherindäki 29-njy orta mekdebiň 11-nji synp okuwçysy Sabina Kadyrowa Aşgabatda geçirilýän kuraş boýunça dünýä çempionatyna üstünlik bilen başlady.
78 kilograma çenli agram derejesinde çykyş edýän Sabina ýaryşa 1/8 finaldan başlady. Ol ilkinji tutluşygynda meks...

Dowamy »

8 0
Sport, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Täze Zelandiýanyň täze Hökümet başlygy kasam kabul etdi

Täze Zelandiýanyň oktýabrda geçen saýlawlarda üstün çykan täze Hökümet başlygy Kristofer Lakson kasam kabul etdi. Bu barada «MIR 24» ýazýar.
«Duşenbe säheri meniň üçin aýratyn boldy. Men Premýer-ministr hökmünde kasam kabul etdim. Doly bahaly wezipäme girişmek meniň üçin hormat, ynam we uly jogapkärçilik» diýip, täze Hökümet başlygy özüniň s...

Dowamy »

4 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Kuraş – 2023: Jumanyýazow bilen Omirow çärýek finala çykdy

Türkmenistanyň kuraş boýunça milli ýygyndysynyň agzasy Şatlyk Jumanyýazow Aşgabatda geçirilýän dünýä çempionatyndaky ikinji duşuşygynda hem ýeňiş gazandy.
73 kilograma çenli agram derejesinde çykyş edýän Şatlyk 1/8 finaldaky tutluşygynda kamerunly Frank Junior Molakýeni ýeňip, adyny çärýek finala ýazdyrmagy başardy.
Türkmenabatly täli...

Dowamy »

4 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Türkmenistan «Hazar deňzi ALPHA / BRAVO» onlaýn türgenleşiklerine gatnaşdy

14-nji noýabrda Hazarýaka ýurtlarynyň adatdan daşary ýagdaýlara garşy göreşmek boýunça döwlet edaralarynyň gatnaşmagynda «Hazar deňzi ALPHA / BRAVO» bäşinji onlaýn türgenleşikleri geçirildi. Türgenleşik Tähran Konwensiýasynyň wagtlaýyn sekretariaty tarapyndan guraldy.

Türgenleşiklere Türkmenistanda Aktau Teswirnamasynyň ýerine ýetiri...

Dowamy »

4 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Irlandiýaly ýazyjy edebiýat boýunça Buker baýragyna mynasyp boldy

Irlandiýaly ýazyjy Pol Linç «Pygamberiň aýdymy» romany üçin 2023-nji ýylyň edebiýat boýunça Buker baýragyna mynasyp boldy, ol Buker baýragyny alan bäşinji irland ýazyjysydyr diýip, TASS habarlar gullugyna salgylanýan «MIR 24» ýazýar.

Roman 46 ýaşly ýazyjynyň bäşinji iri kyssa eseridir, onda Dublinde ýaşaýan Eýliş Stak diýen zenanyň d...

Dowamy »

4 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Hindistanyň günbatarynda 20 adamy ýyldyrym urdy

Soňky günlerde Hindistanyň günbataryndaky Gujarat ştatynda ýyldyrym urmagy netijesinde 20 adam heläk boldy diýip, NDTV teleýaýlymyna salgylanýan «Belta.by» ýazýar.
Harasat Gujarata 26-njy noýabrda düşdi.
Hindistanyň içeri işler ministri Amit Şah pida bolanlaryň maşgalalaryna gynanç bildirdi.
Ştatyň käbir etraplarynda güýçli ýag...

Dowamy »

5 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Wladimir Maşkow 60 ýaşady

Russiýanyň iň görnükli aktýorlarynyň biri Wladimir Maşkow 60 ýaşyny belledi. Ol diňe bir rus kinosynda däl, Golliwudda hem onlarça keşpleri döretdi. Maşkow soňky bäş ýyl bäri «Tabakerka» teatryna ýolbaşçylyk edýär diýip, «MIR 24» ýazýar.
RF-niň halk artisti Maşkowda «ýyldyz keseli» asla ýok, ol žurnalistler bilenem, ýaş aktýorlar bilen hem d...

Dowamy »

5 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

AÇL – 2023/24: “Ahal” “Al-Feýhanyň” myhmany bolar

“Türkmennebitönümleri” baş müdirliginiň “Ahal” futbol topary şu gün AFK-nyň Çempionlar ligasynyň bäşinji tapgyrynyň çäginde Saud Arabystanynyň “Al-Feýha” toparynyň myhmany bolar.

Şu gün “Prince Faisal bin Fahd” stadionynda geçiriljek duşuşyk Aşgabat wagty bilen agşam sagat 21-de başlanar.

Iki topar AÇL-niň şu möwsümind...

Dowamy »

6 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Işewürlik-daýjest: 21 – 27-nji noýabr aralygynda Türkmenistanyň esasy ykdysady täzelikleri

Türkmenistan daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen hyzmatdaşlygy işjeň ösdürýär – täze ylalaşyklara gol çekilýär, ikitaraplaýyn duşuşyklar we forumlar geçirilýär. Hususan-da, dürli ugurlarda – gaz önümçiliginden başlap, ulag-logistika ulgamyna çenli ýewropaly we aziýaly hyzmatdaşlar bilen gatnaşygy pugtalandyrmak boýunça birnäçe çäreler geçirildi.
...

Dowamy »

5 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Kuraş – 2023: Awlýakulyýew bilen Hemrakulyýew ýarym finalda

Türkmenistanyň kuraş boýunça erkekler ýygyndysynyň agzalarynyň ikisi – 60 kilograma çenli agram derejesinde ýaryşýan Wepa Awlýakulyýew bilen 66 kilograma çenli agram derejäniň wekili Döwlet Hemrakulyýew dünýä çempionatynyň ýarym finalyna çykdy.
Çärýek finalda Wepa hindistanly türgen Anil Anilden üstün çykdy. Döwlet Hemrakulyýew bolsa owganys...

Dowamy »

5 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Pomidor eksporty: Ýylyň başyndan bäri 103 müň tonna golaý. Türkmenistanyň bu ýyl ýene-de rekordy täzelemegine garaşylýar

Türkmenistan 2023-nji ýylyň başyndan bäri 103 müň tonna golaý pomidor eksport etdi. Bu barada «Biznes reklama» gazetiniň 27-nji noýabrdaky sanynda çap edilen telekeçi Döwletgeldi Ballyýewiň makalasynda bellenilýär.
Awtoryň Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň maglumatlaryna salgylanyp ýazmagyna görä, türkmen telekeçileri 2021-nji ýylda po...

Dowamy »

4 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Kuraş – 2023: Jumanyýazow bilen Kadyrowa hem ýarymfinala çykdy

Kuraş boýunça Aşgabatda dowam edýän dünýä çempionatynda Türkmenabat şäherindäki 6-njy sport mekdebiniň tälimçisi Şatlyk Jumanyýazow bilen şol şäherdäki 29-njy orta mekdebiň 11-nji synp okuwçysy Sabina Kadyrowa hem ýarymfinala çykdy.
Çärýekfinal duşuşygynda Şatlyk Jumanyýazow müsürli Basel Walaaeldin Mohamed Eldibden üstün çykdy. Türkmen ýygy...

Dowamy »

4 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago

Школа программирования KiberOne и Академия развития детского интеллекта AMAKids открывают набор

Академия развития детского интеллекта AMAKids открывает набор в Ашхабаде для детей в возрасте от 5 до 16 лет. Академия предлагает широкий спектр образовательных программ, включая ментальную арифметику и английский язык.

Обучение в AMAKids ведется по новейшим образовательным методикам, которые позволяют детям легко усваивать даже слож...

Dowamy »

4 0
Täzelikler, Ata Watan tarapyndan 1 day ago