Heleý Belasy (Ogulsenem Taññyýewa)

Bu gün Hangulynyň keýpi diýseň kökdi. Süňňi ýeňil gopýardy. Birsyhly ýylgyrasy gelip durdy. Mydama ukudan galan ýaly pökgerip duran gabaklaryň arasyndan ýyldyrap görünýän gyýak gözleriň şöhlesi ýitidi. Ol öňler işden geldigi kürşerip duran ýüzüni barha gamaşdyryp, töweregine ser hem salman, jaýa girip giderdi. Goltugyndaky gazete dolangy depderleri...

Dowamy »

170 0
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

 BMG bilen bilelikde Türkmenistan  2020-nji ýyl üçin iş meýilnamasyna gol çekdi

14-nji ýanwarda Aşgabatda geçirilen «Türkmenistan we halkara guramalary: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» atly halkara maslahatyň çäklerinde birnäçe resminamalara gol çekildi.

Hususan-da, maslahatyň barşynda Türkmenistanyň Mejlisi bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň arasynda, Türkmenistanyň Saglyg...

Dowamy »

118 2
Täzelikler, 12 tarapyndan 1 week ago

Обращение к Генеральному секретарю ООН участников международного форума в Ашхабаде

Обращение к Генеральному секретарю ООН участников международного форума в Ашхабаде
Мы, участники Международной конференции «Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития», посвященной празднованию в 2020 году 25-летия постоянного Нейтралитета Туркменистана под девизом «Туркменистан - родина Нейтралитета», со...

Dowamy »

73 0
Täzelikler, 12 tarapyndan 1 week ago

Между Туркменистаном и ООН подписан ряд документов о совместной деятельности на 2020 год

Между Туркменистаном и ООН подписан ряд документов о совместной деятельности на 2020 год

Сегодня, в процессе международной конференции «Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития», прошедшей в Ашхабаде при участии Президента Гурбангулы Бердымухамедова, состоялось подписание годовых рабочих планов:...

Dowamy »

47 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 week ago

Делегаты международного форума в Ашхабаде дали высокую оценку сотрудничеству с Туркменистаном

Делегаты международного форума в Ашхабаде дали высокую оценку сотрудничеству с Туркменистаном
Сегодня на состоявшемся в Ашхабаде при участии Президента Гурбангулы Бердымухамедова международном форуме, посвящённом празднованию 25-летию нейтралитета, выступили главы аккредитованных в Туркменистане представительств международных организаций, со...

Dowamy »

45 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 week ago

Nuhuñ gämisi nähili işledikä?

NUHUÑ GÄMISI NÄHILI IŞLEDIKÄ?

Gurhanda Nuh pygamberiñ gämisi hakynda: "Şanymyñ haky üçin biz ol gämini aýat (alamat, ybrat) hökmünde goýduk" ("Kamar" süresi, 15) diýen jümle bar. Ibni Katadede "Hezreti Nuhuñ gämisiniñ galyndysy Judi dagynda galdy, hatda bu ymmatyñ ilkinjileri ony gördi" diýen rowaýat bar. Ýerleriñ ot pürküp, suwlaryñ...

Dowamy »

184 6
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 week ago

Türkmenler gadymy döwürde

TÜRKMENLER GADYMY DÖWÜRDE

Gadymy döwürlerden Hazar deňiziniň boýundan tä Pamir daglaryna çenli ýaýran taýpalara skif - massaget taýpalary diýip atlandyrypdyrlar. Skif - massaget taýpalaryna pars çeşmelerinde saklar hem diýipdirler. Olar barada gadymy grek-rim, wizantiýa we başga eserlerde ýazypdyrlar. Gerodot, Ptolomeý, Pliniy, Arria...

Dowamy »

80 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 week ago

SÖZ

Güýçli ýer titreme şäheri sanlyja salymyň içinde ýer bilen ýegsan edipdi. Sähelçe salymyň içinde müňlerçe adamyň arzuwlary wysala ýetmän, kesegiň astynda galypdy.

Şol wagt bir kaka hem oglunyň mekdebine tarap ylgap barýardy. Mekdep haraba bolup ýatyrdy. Ene-atalar gygyryşyp, ýykylan diwarlaryň arasyndan çagalaryny gözleýärdiler. Başg...

Dowamy »

144 0
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Hommadyñ Gyzy (Ogulsenem Taññyýewa)

Hommadyň gyzy Bägül şeýle bir gyz bolup ýetişdi, ony görmäge göz gerekdi, synlamaga gaýrat. Ol Bägül diýseň bägüldi. Onuň gabadyndan gyza nazar salman geçýän ýokdy. «Perileriň görkem Hommadyň gyzy Bägüliňkiçe ýa bolandyr, ýa bolan däldir» diýşip, gyz babatda gürrüň çykan ýerde aýdýardylar.
Hommadyň gyzy Bägüliň görk-görmegine obanyň diňe bi...

Dowamy »

192 0
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

"CASH BACK" bank hyzmaty barada

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda «Türkmenistanyň bank ulgamyny ösdürmegiň 2011 — 2030-njy ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyna», «Türkmenistanyň Ykdysady, maliýe we bank ulgamlaryny ösdürmegiň 2019 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasyna» hem-de «Türkmenistanda 2019 — 2025- nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna» laý...

Dowamy »

135 1
Täzelikler, bank tarapyndan 1 week ago

25-летие нейтралитета — этапный рубеж во внешней политике Туркменистана

Туркменистан не ограничивается выдвижением важных инициатив по международному сотрудничеству, но и принимает конкретные шаги по их практической реализации. Свидетельством тому и нынешняя встреча, сказал глава государства, выступая на открывшейся в Ашхабаде конференции «Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развити...

Dowamy »

51 0
Täzelikler, 12 tarapyndan 1 week ago

Туркменистан выступает за утверждение культуры диалога в международных отношениях

Президент Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на конференции «Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития», сказал, что о значимости нейтралитета в современных условиях свидетельствует факт учреждения ООН по предложению Туркменистана Международного дня нейтралитета, который отмечается 12 декабря.

В...

Dowamy »

51 0
Täzelikler, 12 tarapyndan 1 week ago

Бердымухамедов: «Нейтралитет Туркменистана стал весомым фактором международных миротворческих усилий»

В декабре 1995 года Генассамблея ООН единогласно приняла резолюцию «Постоянный нейтралитет Туркменистана». Как показало время, это было мудрым решением. В итоге нейтралитет Туркменистана стал весомым фактором международных миротворческих усилий в Центрально-Азиатском регионе. Об этом заявил туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов 14 января на м...

Dowamy »

45 0
Täzelikler, 12 tarapyndan 1 week ago

В Ашхабаде стартовала конференция "Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития"

Международная конференция с участием Президента Туркменистана открылась в Ашхабаде
Сегодня в Ашхабаде при участии Президента Гурбангулы Бердымухамедова открылась международная конференция «Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития».

Форум посвящён празднованию 25-летия постоянного нейтрали...

Dowamy »

58 0
Täzelikler, 12 tarapyndan 1 week ago

Banklar "Cash back" hyzmatyny müşderilerine hödürleýäŕ

Türkmenistanyň “Halkbank” we “Türkmenistan” döwlet täjirçilik banklary, şeýle hem “Rysgal” Paýdarlar täjirçilik banky şu ýylyň 2-nji ýanwaryndan başlap, “Cash back” hyzmatyny ýola goýdular.

Bu bank hyzmaty Türkmenistanyň “Halkbank” we “Türkmenistan” banklarynyň ähli müşderileriniň “Altyn Asyr” kartlaryna hem-de “Rysgal” bankynyň “Mae...

Dowamy »

219 1
Täzelikler, bank tarapyndan 2 weeks ago

Halal we Haram

Gadym zamanlarda bir sùýt satýan adam bolupdyr. Ol MEKGE MEDINÄ HAJ PARZYNY ýerine ýetirmek ùçin 40tylla toplapdyr. Ol gùnlerin bir gùni MEKGÄ tarap ýola rowana bolupdyr. Ol deñize ýetip gämä mùnùpdir. Gämide epesli ýol gecensoñ ýanky adamyn ukusy gelip ba$lapdyr. Ýanky irkilmäkä 40tyllasyny bil gu$agyna gysdyrypdyr we uka gidipdir. Gämide ýany maý...

Dowamy »

177 0
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

IKILIKÇI (Ogulsenem Taññyýewa)

Her döwrüň öz kada-kanuny bar. Adamyň mekdep döwründäki sylagy onuň sapaklaryndan alýan bahasyna bagly bolýar. Sen bäşlikçi bolsaň-a, klasdaşlaryň han kimin sylap, hormatlaýarlar. Diýeniňem iki gaýtaladylmaz. Orta haldakylaram gaty bir gözden düşýän däldir. Niçikmiň, ikilikçä öwrüläýseň welin... Dat günüňe! Aýratynam, oglan bolup ikilikçi bolaýsaň,...

Dowamy »

197 0
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

Öwrenmeli zat (Täçmämmet Jürdekow)

ÖWRENMELI ZAT
Kerim şahyry ýatlap...

Ol wagtlar men Türkmenistan SSR-niñ telewideniýe we radiogepleşikler baradaky döwlet komitetinde başlygyñ birinji orunbasary bolup işleýärdim. Kerimlere jañ etdim. Saglyk-amanlykdan soñ näme üçin bimaza edýändigimi aýtdym. - Telewideniýe arkaly çykyş edip beräýseñiz. Tomaşaçylardan gaty köp...

Dowamy »

118 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago

Ogurlyk (Ogulsenem Taññyýewa)

OGURLYK

(Hekaýa)

 Nije ýyl bäri daşyna tagtadan haýat aýlanyp, gapdallarynda salynýan gurluşyk ahyrsoňy bitdi. Şonuň bilen hem Hommadyň gurluşygyň düýbi tutulaly bäri beýnisinde göterip ýören: “Be... Bi nämekä?” diýen sowalyna-da jogap tapyldy. Olaryň ýanyndan wajyp bir sklad gurlan eken. Sklad ulanylmaga tabşyrylan gü...

Dowamy »

172 2
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago

Ogurlyk (Öwezdurdy Nepesow)

OGURLYK

- Aý-u-uw! Çelek gitdi-le, çelek gitdi.Daňdanyň ümüş-tamyşynda ýaňlanan  iniňi tisgindiriji bu ses tutuş çarwanyň uludan kiçisine, baryny oýardy.- Iki çelek ýagym ýok!—diýip, goýun-geçileriň ýelnini owmakdan ýaňa  daşa dönen aýalaryny, çiolige dönen barmaklaryny görkezip, Ene daýza eňreýärdi.Bu ýyl Garadepedäki aýal-gyzlar ik...

Dowamy »

106 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago