Gülmek ömürden 18+++

Bir ayal, impotnet arinden bizar bolup jorasyna agyz mana derman getirip ber, shul ishini bitirer yaly diyip jorasyndan derman satyn alya. adamsy, oyine, gelende ,ayaly makaron bishirip makarona sepip berya adamsy ayalyna ,gygyrya keywany makarona derman sepdinmi diyya ayaly nadip bildika diyip howwa diyya, adamsy ayytyanla, bulan hemmesi dikligne...

Dowamy »

485 4
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

Gülesiňiz gelse bu ýerik...

Ayy,möjek, at ücüsi bir cukura gacypdyrlar,bir näce wagtdan son ayy bilen möjek ajygyp ata gyýa seredip baslayalar,muny aňan at bolya siz meni iyäyin yöne men bir haýysdym bar,atam kicikäm toynugymyn aşagyna bir zatlar yazyp in sonky demimde okamagymy wesyet edipdi şony okap beräyiň,ayy bilen möjek ylgasyp atyn yzyna baryarlar,at şeyle bir depyä we...

Dowamy »

293 1
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

Maksadyň Näme?

Gadym zamanlarda bir batyr ýigit çölde ýeke galypdyr. Ol çölüñ soñuna çykar ýaly däl eken. şol gidip barşyna ol bedew atyndan jyda düşüp, ähli şaý-esbaplaryndan diñe gylyjyny alyp galypdyr. Açlyk hem teşnelik ony ysgyndan gaçyrypdyr. Halys tapdan gaçyp ugranda, uzakdan bir köl görünüpdir. Garaz gyrmyldap barşyna ol ahry köle ýetipdir. Emma onuñ göz...

Dowamy »

213 1
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

Kerim Gurbannepesowyň Ýaşlyk Dramasyna goşulmadyk bentler

Ne-hä eşik bardy ne-de bir çörek,
Ne-de gidenlerden bilerdik derek.
Söýüşmäge ýürek gerekdi, ýürek,
Meniň ýigit wagtym, Seniň gyz wagtyň.

Şonda-da käteler bälçiräp içgin,
Diýerdik:" Söýüşmek hemme wagt mümkin.
Öýlenmek- gerek zat köpelmek üçin,
Urşuň gazap wagty, Adam az wagty!...

Dowamy »

279 1
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

Diňe gyzlar üçin👸

Näme üçin gyzlary güle,esasan hem gyzyl güle meñzedipdirler?
Sebäbi gyzlar edil gülüñ baldagy ýaly ýumşak, mylaýym, şahasy ýaly gaty, pugta, ýapragy ýaly päkize, ysy ýaly hoşroý, görnüşi ýaly nuranadyr. Ýöne şol ajaýyp zada hiç wagt bet niýetli penje uzamasyn.
Şonuñ üçin käbir gülleriñ tikeni bardyr. Gyzlar, betniýetlilere tiken bolu...

Dowamy »

248 5
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

Dünýä syýahatçylygy pandemiýa sebäpli 4 aýda $195 mlrd ýitirdi

Dünýä syýahatçylygy pandemiýa sebäpli 4 aýda $195 mlrd ýitirdi
Şu ýylyň ilkinji dört aýy boýunça dünýäde syýahatçylykdan gelýän girdeji koronawirus pandemiýasy sebäpli $195 mlrd kemeldi. Şeýle maglumatlar BMG-niň Bütindünýä syýahatçylyk guramasynda (UNWTO) getirilýär. Bu barada vestikavkaza.ru habar berýär. Onuň maglumatlary boýunça, ýanwar-...

Dowamy »

103 1
Bilim, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Braziliýada koronawirusy ses boýunça ýüze çykarmagy öwrenýärler

Braziliýada koronawirusy ses boýunça ýüze çykarmagy öwrenýärler
Braziliýada Spira taslamasy (“dem al” ýa-da “ýaşa”) işe başlady, onuň awtorlary sözleýşi analiz etmegiň esasynda koronawirus üçin häsiýetli bolan dem alyş näsazlyklaryny ýüze çykaryjy ulgamy döretmek bilen meşgullanýarlar. San-Paulu ştatynyň uniwersitetiniň alymlarynyň pikirleri...

Dowamy »

133 0
Sport, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Aşgabatdaky amerikan diplomatik missiýasynyň hereketleri netijesiz häsiýetli — Türkmenistanyň DIM-i

Aşgabatdaky amerikan diplomatik missiýasynyň hereketleri netijesiz häsiýetli — Türkmenistanyň DIM-i
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi saýtynda habar berlişi ýaly, 2020-nji ýylyň 23-nji iýunynda ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň web-saýtynda Türkmenistanda koronawirus infeksiýasynyň garşysyna alnyp barylýan çäreler barada...

Dowamy »

347 1
Täzelikler, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Ýyldyz futbolçydan ökde tälimçi bolmaz diýen düşünjäni aýran adam

Ýyldyz futbolçydan ökde tälimçi bolmaz diýen düşünjäni aýran adam
düýün ussat tälimçi Zinedin Zidanyň doglan güni. “Real Madridiň” tälimçisi Zinedin Zidan 48 ýaşady. 1972-nji ýylyň 23-nji iýunynda Fransiýanyň Marsel şäherinde dünýä inen Zidan “AS Foresta”, “US Saint-Henri”, “SO Septèmes-les-Vallons” hem-de “Kann” futbol toparlarynyň ýaşlar d...

Dowamy »

111 0
Sport, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Çilimiñ jaýlanyşy barada

Sowet goşunynda edemde gulluk,
Bir waka ýadymda galdy ömürlik.

«Saga», «Çepe»,
«Ýarym saga-dan» ýadan,
Gullugyň bir aýlyk tagamyn dadan

Esger «Pamirini» otlanja bada,
«Agşam naharyna!» çykdy komanda.

Bu ýerde minut däl, göz-açym salym,
Esgerem howlukdy zyňyldy ç...

Dowamy »

184 0
Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

Programma Saýt ýüklemek

Salam gowymy dostlar HALYPA.RU Indi forum saýta öwrüldi Rep aýdymlar hem programma hem mowzuk goşup bilersiňiz

Ýene de täze programmam: Hekaýalar
http://halypa.ru/download/loadfile.php?down=Android/Arsen-Hekayacutealar_Yacuteagyndysy.apk

Bu programma Tehnologi maglumatlar
http://halypa.ru/download/loadf...

Dowamy »

130 2
Tehnologiýa, Arslanalayew tarapyndan 2 weeks ago

Öwez Gündogdyýew

ÖWEZ GÜNDOGDYÝEW


Türkmen halkynyñ arasynda tanymal ýaş alymlar sanardan kändir. Hut şolaryñ biri hem aramyzdan ýaş giden arheolog, taryhçy Öwez Gündogdyýewdir. 1966-njy ýylda Türkmen halkyna Gün bolup dogan Öwez Aşgabat şäherinde eneden dogulýar. Mekdebi tamamlap Türkmen Döwlet Uniwersitetiniñ Taryh fakultetine okuwa girýär....

Dowamy »

109 1
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago

Maýk Taýson UFC-niň çempiony Jon Jonsa çagyryş etdi

Maýk Taýson UFC-niň çempiony Jon Jonsa çagyryş etdi
Boks boýunça dünýäniň öňki absolýut çempiony Maýk Taýson Absolýut göreş çempionatynyň çempiony Jon Jonsuň zähmet hakyna bolan talaplar barada pikirini beýan etdi. Bu barada Trend agentligi Gazeta.ru salgylanyp habar berýär.
Mundan öň, türgen türgen promouşendäki göreşleri üçin has k...

Dowamy »

102 0
Sport, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Türkiýede maska režiminiň bozulmasy üçin jerime girizdiler

Türkiýede maska režiminiň bozulmasy üçin jerime girizdiler
Türkiýäniň Içeri işler ministrligi duşenbe gününden başlap koronawirus pandemiýasynyň fonunda maska režiminiň bozulmasy üçin 900 türk lirasy möçberinde (ABŞ-nyň 130 dollaryndan gowrak) pul jerimesiniň girizilýändigini mälim etdi. Bu barada ria.ru habar berýär. Öň maska režimini bozan...

Dowamy »

106 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Dubaý 7-nji iýuldan daşary ýurt syýahatçylaryny kabul etmäge taýýarlanýar

Dubaý 7-nji iýuldan daşary ýurt syýahatçylaryny kabul etmäge taýýarlanýar
Dubaýyň hökümeti syýahatçylar üçin serhetleri iýuldan başlap açmakçydygyny mälim etdi. Bu barada mk.ru habar berýär. Emirligiň hökümetiniň metbugat gullugynyň habar bermegine görä, beýleki döwletleriň raýatlary Dubaýa 7-nji iýuldan gelip bilerler. Serhetden geçmek üçin...

Dowamy »

99 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Tailandda gurply däl syýahatçylar üçin ýurda girmegi çäklendirmek isleýärler

Tailandda gurply däl syýahatçylar üçin ýurda girmegi çäklendirmek isleýärler
Tailandda gurply däl syýahatçylar üçin ýurda girmegi çäklendirmek barada teklip öňe sürüldi. Bu barada Tailandyň sport we syýahatçylyk ministri Phiphat Ratçakitprakarn aýtdy, muny dni24.com ýetirýär.
Tailandyň täze “döwlet teswirnamasyna” laýyklykda, noýabr-...

Dowamy »

75 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 weeks ago

Soygi we ayralyk

Söýgi we aýralyk. Günlerde bir gün söýgi bilen aýralyk bir ýaş maşgalanyň öýünde gürleşip oturan ekenler

Şonda aýralyk söýgä garap:
- Jedel edelimi, men şolary aýrylyşdyraryn – diýipdir, söýgi bolsa:
- Dur intäk, sen barmankaň men olaryň ýanyna baryp bir ýüreklerini diňläp gaýdaýyn, soňundan sen näçe isleseň baryber. Gö...

Dowamy »

195 1
Täzelikler, yashalym tarapyndan 2 weeks ago

Berwick tokaýlygynda wideokamera düşen ruh

BERWICK TOKAÝLYGYNDA WIDEOKAMERA DÜŞEN RUH
Wideoýazgylara düşirilýän, fotosýomkalar, suratlaryñ birenteginde göze ilýän ruhlaryñ barlygy geçen asyrdan bäri hemmeleri haýrana goýýar. Gowşak ýüreklilere görmegi maslahat berilmeýän şol surat şekillerdir, wideoýazgylar geñ-tañsy hadysalaryñ biri hasap edilýär.

Dowamy »

234 2
Sorag-jogap, Jeksparro tarapyndan 2 weeks ago

Çempionlar ligasy

UEFA Çempionlar ligasynyň oýunlaryny dikeltmegi meýilleşdirýär. Futbol Italiýa “Sky Sports”yñ habar bermegine görä UEFA 7-8-nji awgust aralygynda Çempionlar ligasynyň oýunlaryna täzeden başlamagy meýilleşdirýär. Koronawirusyň ýaýramagy bilen yza süyşurilendigi sebäpli şol günler 1/8 finalyň ilkinji oýunlary oýnalar. Bu ýagdaýda toparlaryň 29-nj...

Dowamy »

98 1
Sport, Rakuten tarapyndan 2 weeks ago

Türkmen Lideri Gazagystan Respublikasynyň ilkinji Prezidentine hat ýollady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň ilkinji Prezidenti — Ýelbasy Nursultan Nazarbaýewe hat ýollady. Döwlet Baştutanymyz öz hatynda onuň koronawirus ýokanjy bilen keselländigi baradaky habary uly gynanç bilen kabul edendigini belleýär.

«Gujur-gaýratyňyz we güýçli erkiňiz bilen Siziň bu keseli...

Dowamy »

190 0
Täzelikler, bank tarapyndan 2 weeks ago